Úterý 20. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

11.
Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně
souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
/sněmovní tisk 834/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych do druhého čtení předložil tento vládní návrh zákona o prověřování přímých zahraničních investic. Zákon byl již na začátku září projednán v garančním hospodářském výboru, jehož členové předložili několik pozměňovacích návrhů. Ty, které byly schváleny, věcnou podstatu zákona nijak nemění a výbor následným usnesením doporučil s vládním návrhem vyslovit souhlas.

Jsem rád, že se podařilo předložit zákon ke druhému čtení takto brzy. Jeho rychlé schválení nám dává velmi potřebný nástroj pro prověřování zahraničních investic do sektorů, které jsou pro bezpečnost naší země zásadní, ale i do těch, které by mohly být důležité v budoucnu a nepochybně budou hrát klíčovou roli v rámci digitalizace a podobně. Stejně tak (jako) mnoho našich spojenců v rámci EU a NATO očekáváme, že zájem rizikových investorů o tato odvětví nepoleví. O to důležitější je nyní tento zákon.

Návrh zákona, který vám byl předložen k projednání, má sloužit jako záruka, že realizací zahraničních investic nebudou ohroženy strategické, bezpečnostní zájmy ČR a zároveň se zajistí otevřenost investičního prostředí, která české ekonomice tolik svědčí. Rád bych vás tímto proto požádal o jeho podporu. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 834/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru. Byl to původně pan poslanec Pavel Juříček, nicméně zpravodajem bude pan poslanec Pavel Pustějovský. O tom hlasovat nemusíme v druhém čtení, o té změně. Takže požádám pana poslance Pavla Pustějovského, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Já vás seznámím s usnesením hospodářského výboru ze 44. schůze z 9. září 2020 k vládnímu návrhu zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic), sněmovní tisk 834.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladů náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Juříčka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 834 ve znění schválených pozměňovacích návrhů;

1. v § 11 odst. 3 větě první se za slova "o prodloužení lhůty" vkládají slova "nebo neposkytnou stanovisko v prodloužené lhůtě";

2. v § 11 odst. 3 větě druhé se za slova "o prodloužení lhůty" vkládají slova "nebo neposkytne stanovisko v prodloužené lhůtě";

3. v § 11 odst. 3 větě třetí se za slova "o prodloužení lhůty" vkládají slova "nebo neposkytne informace v prodloužené lhůtě";

4. v § 13 odst. 3 se doplňuje věta, která zní: "Na dobu delší než šedesát dní může ministerstvo řízení přerušit pouze se souhlasem zahraničního investora."

5. v § 14 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Jestliže ministerstvo nevydá rozhodnutí podle odst. 1 nebo odst. 2 ve lhůtě podle odst. 3 nebo odst. 4 a zároveň nepředloží věc k projednání vládě podle § 13 odst. 1 a 2 ve lhůtě tam uvedené, platí, že zahraniční investice nepředstavují ohrožení bezpečnosti ČR nebo vnitřního či veřejného pořádku. Řízení o prověření zahraniční investice nemůže být vedeno ani v budoucnu, ustanovení § 9 odst. 5 tím není dotčeno."

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zdali je zájem o závěrečná slova. Zájem nevidím. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

O slovo se jako první hlásí pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Jan Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já budu velmi stručný. Já se přihlašuji k pozměňujícím návrhům, které jsou obsaženy ve sněmovním dokumentu 6509. A odůvodnění je součástí materiálu, takže nebudu vás v tuto chvíli zdržovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se i já přihlásil ke sněmovnímu dokumentu pozměňovacího návrhu pod číslem dokumentu 6326, s tím, že odůvodnění je taktéž součástí tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já se podívám tedy, zdali ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Takže nemají zájem. Já končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

No, máme 18.58, tak se chci zeptat, co s tím teď, dvě minuty. Takže jestli tady předsedové či zástupci poslaneckých klubů nemají nic proti, přerušíme tedy do zítřejší deváté hodiny ráno. Takže já přerušuji tímto schůzi a uvidíme se zítra v devět. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP