Úterý 27. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám pana poslance Jana Chvojku, který je zpravodajem ústavně-právního výboru, a požádám také o přítomnost a pozornost pana poslance Aleše Juchelku, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku. Připomínám, že jsme ve druhém čtení.

Jakmile se situace uklidní, je připravena ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která z pověření vlády předložený návrh zákona uvede. Paní ministryně, doufám, že bude dostatečný klid na vaše úvodní slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobré odpoledne. Já budu velmi stručná, protože ten zákon už je ve druhém čtení a už jsem ho představovala. Je velmi důležitý. Vůbec nemám radost z toho, jak se vyvíjí, protože je tam řada poslaneckých návrhů, které z toho dělají doslova bramboračku, a některé návrhy jdou i proti sobě, takže nejsou kompatibilní. Přesto jsme se snažili napsat takový zákon, který pomůže lidem, a hlavně tedy bude jeho cílem řešení problémů vícečetných exekucí.

Navrhli jsme taková opatření, která omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla ukončována v odpovídající době. V podstatě jsme navrhli tato opatření: koncentrace exekučního řízení, zavedení povinné zálohy na náklady exekuce, právní úprava zastavení bezvýsledných exekucí po třech letech. A řešili jsme dílčí problémy vyplývající z praxe, například zakotvení náhrady nákladů plátcem mzdy. Taky jsme se snažili zavést povinnost Exekutorské komory poskytovat Ministerstvu spravedlnosti statistické údaje, což nyní marně vymáháme.

Pokud jde o dosavadní projednávání, tak ústavně-právní výbor k návrhu doporučil přijmout řadu změn. S některými lze souhlasit, s některými ovšem zásadně nesouhlasíme. Já i odmítám, aby se Ministerstvo spravedlnosti a konkrétně legislativa Ministerstva spravedlnosti, nějakým způsobem podílela na úpravě pozměňovacích návrhů, se kterými se neztotožňuji. To považuji za trochu cynické a naprosto nepřirozené. Jsou to poslanecké návrhy, tak by si je měli poslanci upravit. Naše legislativa slouží k jiným cílům a myslím, že má řadu úkolů a ty je potřeba plnit.

Pokud jde o ten materiál, tak naposledy bylo přijato usnesení, kdy bylo doporučeno, aby návrh byl schválen, a doporučilo se přijmout celou řadu poslaneckých návrhů. K těm se zatím nebudu vyjadřovat, je jich skutečně hodně, a já bych docela uvítala i čas na to, aby naše legislativa ty návrhy pořádně prověřila, a abychom tedy vyloučili co není kompatibilní a co tedy, jak se k tomu postavit, protože skutečně je z toho takový kočkopes.

Takže to je asi na úvod všechno a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a jak si poslanci s tím poradí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 545/1 až 545/4. Požádám nyní zpravodaje garančního výboru ústavně-právního Jana Chvojku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, nebo už spíše podvečer po té změně času, kolegyně, kolegové.

Já navážu na paní ministryni spravedlnosti. Blížíme se, nebo jsme v zásadě ve druhém čtení, ke kterému jsme se dostali takovými těmi šnečími kroky, ale takovým šnečím tempem, kdy tento tisk 545 tady máme už skoro rok a půl. Když se dívám na tu genezi, tak byl poslán vládou do Sněmovny 9. července minulého roku a první čtení proběhlo 6. listopadu 2019, což máme za nějaký týden výročí jednoho roku od prvního čtení. A je pravda, že ale samozřejmě takovýto tisk, tisk takovéto důležitosti, si podrobné projednávání zaslouží.

Z toho prvního čtení šel samozřejmě logicky návrh do výboru nejenom ale jako garančního do výboru ústavně-právního, kde ta geneze jeho projednávání v tomto výboru byla relativně dlouhá. Samozřejmě jednání probíhala nejenom na půdě ústavně-právního výboru, ale také na půdě podvýboru pro insolvence a exekuce, a já jsem za to rád, protože to jsou věci, které si zaslouží úpravu, ale také velmi bohatou diskusi. Několikrát byl tisk přerušen, ať už na půdě podvýboru, nebo na půdě toho garančního ústavně-právního výboru, s tím, že dnes ho tady konečně máme a čeká na druhé čtení.

Bohužel - a já se dostanu už k tomu usnesení - resumé toho jednání na půdě ústavně-právního výboru na konci září je takové, že tam bylo schváleno opravdu, tak jak říkala paní ministryně spravedlnosti, velmi velké množství úprav. Když se podívám na to usnesení, tak je to devatenáct stránek textu, a proto se výbor usnesl na tom - a za chvilku proč čtu celé usnesení - že jde v zásadě o komplexní pozměňovací návrh, ke kterému by se měly v tom druhém čtení dávat pozměňovací návrhy, to znamená, berme ho, prosím, asi to odhlasujeme, jako základ pro podávání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Já tedy přečtu usnesení jako celek.

Usnesení ústavně-právního výboru ze dne 23. září 2020 zní takto:

(I.) Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila;

(II.) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - Jak jsem říkal, je to nějakých osmnáct a půl stránky čistého textu. Číst to prosím nehodlám, ale máte to každý samozřejmě ve svém systému Poslanecké sněmovny;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně-právního výboru a doporučil jeho další projednávání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů;

(V.) zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Já se zeptám tímto legislativy a podívám se na pana předsedu ústavně-právního výboru, zda ten bod číslo čtyři usnesení je to, o čem jsme se bavili, to znamená, jestli usnesení - zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona a doporučil jeho další projednávání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů - je to, o čem jsme se bavili. Ano, je to ono, to znamená, takhle jsem přečetl celé usnesení a navrhuji, jak jsem říkal, ještě jednou speciálně hlasovat o tom bodu číslo čtyři, kdy my musíme podávat pozměňovací návrhy k tomu velmi komplexnímu a dlouhému pozměňovacímu návrhu, který byl přijat na půdě ústavně-právního výboru a má devatenáct stránek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji ústavně-právního výboru. Tímto návrhem se také zabýval výbor pro sociální politiku. Jako zpravodaj je zde uveden pan poslanec Aleš Juchelka, který není přítomen, takže pan poslanec Kaňkovský místo něj nás seznámí s projednáním ve výboru pro sociální politiku.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Výbor pro sociální politiku se zabýval tímto tiskem už velmi dávno, bylo to 9. ledna, na své 41. schůzi a přerušil projednávání tohoto bodu až do projednání ústavně-právním výborem. Celé to usnesení je součástí sněmovního dokumentu 545/1, který je k dispozici, a do této doby se výbor pro sociální politiku tímto tiskem dále již nezabýval.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A než otevřu rozpravu, tak bychom měli se vyrovnat s návrhem, který tady zazněl od ústavně-právního výboru, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj Jan Chvojka. Prosím? (Hlas z pléna: Jestli může být protinávrh?) Může být protinávrh. Je zde procedurální návrh, měli bychom hlasovat tady bezprostředně o tomto návrhu... (Konzultace mimo mikrofon.) Já v tuto chvíli přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na dvě minuty a musíme vyjasnit tuto situaci, ať hlasujeme správně. Budeme pokračovat v 17.09 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.09 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17.09 hodin, budeme pokračovat v našem jednání. Situace je mezitím legislativně i politicky vyřešena a skutečně přistoupíme v této chvíli k hlasování o návrhu ústavně-právního výboru, tak jak ho tady přednesl pan zpravodaj výboru, pan poslanec Jan Chvojka. Já jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkám. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Takže hlasujeme o návrhu ústavně-právního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 179 přihlášeno 79 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ano, projednávání tohoto sněmovního tisku, novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, je složité. Potvrzuji slova paní ministryně i pana zpravodaje. Jenom pro ujasnění, teď jsme si odhlasovali, že bude pokračovat druhé čtení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů z ústavně-právního výboru. Samozřejmě situace v tuto chvíli de facto neumožňuje pokračovat v druhém čtení, protože ten původní vládní návrh, ta původní vládní předloha skutečně doznává zásadních změn a doplňků.

Já bych určitě tady to nenazval slovy paní ministryně, že to je nějaký mišmaš nebo přesně teď nevím, jaké to slovo - bramboračka, tak to určitě ne. My jsme na ústavně-právním výboru sledovali stejné cíle jako paní ministryně. Skutečně chceme pomoci, a zdůrazňuji, vyváženě pomoci, tomu, aby ten výsledek tady nebyl nějakým vykloněním se ať už na tu stranu prodlužnickou, nebo na tu stranu prověřitelskou. Ten systém musí fungovat, musí s ním být ztotožněni také exekutoři, prostě všichni dotčení aktéři. Jsem rád, že místopředseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Patrik Nacher tady souhlasně pokyvuje. My jsme se, dámy a pánové, na podvýboru tomuto tisku věnovali opakovaně a já teď nevím, jestli to bylo pět, nebo šest jednání. Mám pocit, že jsme podvýbor, který měl rekordně nejvíce jednání v této Poslanecké sněmovně, takže zodpovědně jsme k tomu skutečně přistoupili a i na ústavně-právním výboru jsme se posléze tomu věnovali tak podrobně na, tuším, dvou nebo třech jednáních.

Co teď je potřeba, aby se vyjasnilo, kdo tedy připraví ten text, ke kterému se budou podávat pozměňovací návrhy, tak jak je standardní ve druhém čtení. Já bych považoval za velmi logické a prosím tady veřejně paní ministryni v zájmu toho, abychom skutečně se dobrali ke kvalitnímu výsledku, legislativně a právně kvalitnímu výsledku, tak by bylo dobré, aby - ale ono to má svoji logiku, protože, paní ministryně, pořád to je vládní tisk, vládní předloha, a vy jste tady správně řekla, a já s vámi souhlasím, že chcete dosáhnout kvalitního výsledku, tak aby v rámci možností ta předloha byla připravena ze strany legislativy Ministerstva spravedlnosti, ale je to na nějakém vašem jednání se sněmovní legislativou. Věřím, že dojdeme k nějakému rozumnému výsledku. Jako předseda podvýboru slibuji, že budu garantem a budu s aktéry jednat tak, abychom skutečně tu věc dále tady posunuli rychleji než hlemýždím tempem, jak říkal pan zpravodaj. To si myslím, že je také důležité. Ono, přátelé, končí legrace. Dopady COVIDU-19 nebudou úplně malé i na to exekuční prostředí a musíme se na to připravit.

Čili za sebe v tuto chvíli dávám, pane místopředsedo, procedurální návrh, abychom projednávání sněmovního tisku 545 ve druhém čtení přerušili, a to do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, která začíná, tuším, někdy na začátku prosince. Do té doby, věřím, že v řádu několika týdnů budeme mít k dispozici legislativní text, ke kterému můžete, kolegové, kolegyně, potom připravit řádně pozměňovací návrhy, případně upravit ty, které už máte připraveny, aby tady potom mohlo řádně proběhnout druhé čtení. Samozřejmě i s tím, že se tady, předpokládám, objeví ty návrhy, které neprošly na ústavně-právním výboru a jsou zcela zásadní, protože se dotýkají například teritoriality apod. a dalších věcí. Takže k tomu bude prostor v druhém čtení. A já teď v souladu s dohodou s paní ministryní a panem zpravodajem dávám tento procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh v rozpravě. Budeme o něm hlasovat bezprostředně. Už jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále.

 

Návrh zní, abychom přerušili druhé čtení tohoto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 180 přihlášeno 83 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat a v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP