Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

512.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické
osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu,
a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1060/3 a informace k pozměňovacímu návrhu máme rozdány v naší poště. Nyní dovolte, abych mezi námi přivítal paní senátorku Annu Hubáčkovou - dobrý den - a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý podvečer přeji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že tento zákon nemusím představovat. Navazuje v podstatě na ten původní zákon lex covid jedna, který měl pomoci podnikatelům a osvědčil se v první vlně koronavirové krize, a na to jsme navázali a ministerstvo zpracovalo druhou verzi tohoto zákona, která reaguje i na dosavadní praxi a v podstatě řeší problémy v oblasti insolvenčního práva, prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření a snižuje administrativní zátěž insolvenčních soudů. (V sále je velmi hlučno.)

Co mohu zdůraznit, je, že Sněmovna schválila verzi, kterou jsem předložila, 29. října 2020 a Senát v podstatě vrátil tuto věc zpátky do Sněmovny s tím, že se tam neshodl na pozměňovacím návrhu, který je autentický s pozměňovacím návrhem poslance Výborného a Marka Bendy, a to jestli tedy dlužníci budou mít zajištěn souhlas věřitelů, nebo ne. To byl ten sporný bod, o který jsme se tady přeli.

Já chci pomoci všem podnikatelům, takže nejenom malým, ale i velkým, a trvám proto na té verzi původní, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a myslím si, že je rozumná. My jsme ten zákon konzultovali s odborníky a se soudci a skutečně jsme dospěli k tomu závěru, že v té druhé vlně někteří dlužníci nejsou schopni si zajistit zejména z důvodu, že rozhodovací procesy věřitelů byly zasaženy velmi silně druhou vlnou koronaviru, toho souhlasu. Takže proto jsme upustili od zajištění souhlasu a proto jsem plédovala pro tuto verzi. Já znovu tedy prosím o podpoření té původní verze, kterou jste jednou prohlasovali.

A jenom pár čísel pro zajímavost. Pokud jde o podnikatele, kteří využili ten lex covid, tak se zejména jednalo o 61 podnikatelů. To jsou statistiky, které si dovolím předložit, a fakticky z toho 34 podnikatelů je velkých a 9 podnikatelů s ročním obratem 100 milionů korun. Takže se nejedná o jednu jedinou firmu, která by to potřebovala.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu původního návrhu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Anna Hubáčková. Dámy a pánové, prosím o klid. Paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Anna Hubáčková: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci. Jak už bylo řečeno, s obsahem toho zákona nelze než souhlasit. V podstatě skoro vše okomentovala paní ministryně. Vy jste informace z projednání Senátu dostali. Já jenom zdůvodním a zdůrazním, proč vlastně byl přijat, a s takovou převahou, náš pozměňovací návrh.

Návrh zákona obdržel ústavně-právní výbor jako výbor garanční a projednal ho 29. října, ještě téhož dne ho projednal i Senát. Ústavně-právní výbor přijal pozměňovací návrh, který Senát schválil 43 hlasy z 46 přítomných senátorů.

Co je podstatou pozměňovacího návrhu? Je to jakési odstranění nerovnosti mezi podnikateli. Vláda doplnila do § 127a odst. 8 insolvenčního zákona jeden bod, který navrhujeme odstranit. Tímto bodem podle té novely nemají mít nově dlužníci, kterým bylo povoleno mimořádné moratorium podle právní úpravy účinné do 31. srpna letošního roku a kteří hodlají podat žádost o jeho prodloužení, povinnost předložit souhlas většiny věřitelů s tímto projednáváním. Návrh je odůvodněn tím, že v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření nemoci covid je pro tuto skupinu dlužníků obstarávání souhlasu věřitelů velmi ztíženo a není po nich možné spravedlivě požadovat, aby tyto souhlasy řádně doložili. Tím je však porušena zásada obecnosti právního předpisu, protože právní předpis jaksi jde na ruku určité skupině jenom některých konkrétních osob. Navrhovaná úprava zakládá nerovnost vůči dlužníkům, kteří již o prodloužení mimořádného moratoria byli nuceni zažádat a souhlas většiny věřitelů už obstarat museli.

Důvody, o které se návrh opírá, to znamená problematické obstarávání souhlasů věřitelů, budou nepochybně přetrvávat i v nejbližší budoucnosti, protože pandemie a nouzový stav se nám objevily znovu. Přijetím návrhu by tak byla nedůvodně zvýhodněna jedna skupina dlužníků, to znamená ti, kteří budou žádat o prodloužení moratoria vyhlášeného do 31. 8., před jinou, jinak rovnocennou skupinou dlužníků, to znamená těmi, kteří případně budou žádat o prodloužení vyhlášení po účinnosti novely § 127a insolvenčního zákona. Předložený návrh považujeme za neslučitelný s principy právního státu a pravidly pro tvorbu právních předpisů a navrhujeme pozměňovacím návrhem vypustit inkriminovaný bod číslo 4 v článku č. 3. Děkuji za pozornost. Tímto zabráníme nerovnosti a tímto i zabezpečíme určitou ochranu věřitelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní senátorce. Garanční výbor byl ústavně-právní výbor. Ptám se zpravodaje pana poslance Výborného, jestli se chce k předloženému návrhu vyjádřit před rozpravou. Ne. Není tomu tak. Takže mohu otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Pane místopředsedo, pane premiére, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, vážená paní senátorko, já nechci zdržovat, protože už to paní senátorka četla docela dlouho. Zeptám se velmi prostě a na tu stejnou otázku, která zazněla i na projednávání v ústavně-právním výboru.

My jsme se ptali, kdo tam ten návrh na prodloužení mimořádného moratoria bez souhlasu věřitelů dal, jak se to tam dostalo. A dostali jsme od pana náměstka velmi obecnou odpověď. Argument o tom, že se dá velmi těžko sehnat, vlastně zpytlíkovat tedy ten souhlas věřitelů z celého světa, mi přijde jako poněkud zástupný a nepřesvědčivý, ale budiž. Ale zajímalo by mě, kdo ho přednesl. Jestli by bylo možné konkrétně jmenovat, kdo se tedy na ministerstvo a případně na koho obrátil a řekl: my bychom potřebovali změnit zákon, nějakou zákonnou úpravu. Ten okruh firem není zas tak široký a myslím si, že konkrétní jména tedy zástupců, nebo o jaké společnosti jde, by tady zaznít měl. Četl jsem i těsnopisecké záznamy ze Senátu a tam to taky bohužel nezaznělo. Ale je-li to takový požadavek, myslím, že bychom měli znát, kdo ho přednesl konkrétně a pro koho to dané ustanovení tam vlastně je. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená paní senátorko, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, navážu plynule na kolegu Dominika Feriho, protože jsme u toho byli oba, když ten dotaz zazněl na jednání ústavně-právního výboru a potom i tady na plénu Poslanecké sněmovny. A tu odpověď jsme nedostali. Bylo by to velmi zajímavé.

Já myslím, že tady jasné to odůvodnění rozhodnutí Senátu, horní komory Parlamentu, přednesla paní senátorka Hubáčková. Nicméně dovolte mi ještě k tomu říci několik málo poznámek.

Tady platí ono příslovečné, že ďábel je skryt v detailu, v tomto případě tedy v té jedné větě doplněné do odstavce 8 zmíněného § 127a, které definuje to mimořádné moratorium. A skutečně já to považuji za toho skrytého ďábla v tom detailu.

Já velmi souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, myslím, že i při tom prvním projednávání tady u pultíku, a teď to zaznělo opět, že chce pomoci všem podnikatelům bez rozdílu. No tak to je přesně to, na čem se shodneme. To, na tom vůbec není sporu, to si myslíme stejně. A právě ten návrh, který tady doporučuje Senát vypustit, nastavuje ta pravidla pro všechny stejná.

Proč by tady měla být určitá skupina - myslím si, že paní ministryně hovořila o 34 společnostech, nebo 36 společnostech při tom projednávání tady na plénu Poslanecké sněmovny - proč by měla být zvýhodněna tím, že by nemusela, protože požádala o to soudní moratorium před 31. srpnem 2020, proč by nemusela dodat ten souhlas věřitelů? Tady skutečně ty argumenty, že se to těžko obstarává po celém světě a že dneska vlastně všichni jsme zavření někde doma, to považuju skutečně za velmi, velmi slabý argument. Podle mého pevného přesvědčení kdo chce, tak skutečně je schopen si tak jako nakonec ty ostatní společnosti, kterých by se tato výjimka netýkala, je schopen si to obstarat. Já se omlouvám, tady to skutečně budí dojem, že ta jedna věta doplněná do odstavce 8 dávající tuto výjimku u společností, že skutečně je psaná právě na to, aby se hodila jenom některým. A to plně popírá to, že chceme hrát férovou hru vůči všem, vůči všem společnostem, vůči všem podnikatelům, tak jak by to přece mělo být. To nakonec řekl i Senát. A já bych vás chtěl poprosit, abychom tady právě ve jménu férové hry vůči všem společnostem a vůči všem podnikajícím osobám potvrdili toto správné rozhodnutí Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně ani paní senátorka nemají.

Přivolám poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, moc vás prosím, padl tady dotaz, pro koho vlastně je ten zákon psaný. Já bych vás moc chtěl poprosit, jestli byste uměla odpovědět. Bez této odpovědi se o tom těžko hlasuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně má zájem vystoupit. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová No pane poslanče, určitě není psán pro jednu firmu. To už jsem tady řekla. A nevím jako, vzalo se to u vás, říkalo se tomu lex kodex Smartwings nebo jak jste to nazvali. Ale na mě se skutečně nikdo neobrátil. My jsme konzultovali tento zákon s předními odborníky a dospěli jsme k závěrům, které jsem tu řekla. Nebudu víc opakovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Já jenom upozorňuji, že vystoupením paní ministryně jsme znovu otevřeli debatu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím, abychom toho nezneužívali, protože já jsem o to paní ministryni požádal a děkuji za její odpověď. Chápu, a dokonce tomu i věřím, že to není psáno pro jednu firmu. Je to psáno pro dvě firmy, ale pro tři už ne. A zákon pro dvě firmy bychom odhlasovat neměli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže jsme znovu v rozpravě. Tak s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dominik Feri a dostane slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Paní ministryně, to se mi nelíbí. Vy jste počkala, až se zavře rozprava, a potom jste teprve v závěrečné, kterou jste ani nevyužila, v závěrečné řeči, musela jste být vyzvána na přednostní právo. Ani jste mi neodpověděla na to, na co jsem se ptal. To se mi opravdu nelíbí. Myslel jsem si, že v rámci ústavně-právního výboru máme korektní vztahy mezi opozicí a koalicí. Není to správné. Není to správné, paní ministryně. Nedělejte to. Ptám se - (Hlasitá reakce v plénu.) Je znovu otevřená rozprava, můžete mi to říct na mikrofon, kolegové prostřednictvím pana předsedajícího.

Paní ministryně, vy jste říkala, že, v Senátu jste říkala, že se na vás obrátili zástupci těch společností, že nejsou s to dát dohromady souhlasy těch věřitelů. A najednou říkáte, že se na vás nikdo neobrátil. Tak kde leží pravda? Kdo se na vás obrátil? Mě zajímá, jaké společnosti oslovily koho z ministerstva a proč tam ten návrh je. Takhle je to jednoduchá odpověď. Tak otevřeme, tak opravdu ukažme si karty. My vás podezíráme z toho, že to je kvůli Smartwings a kvůli Arca Capital. A vy nám teď máte možnost říci ne, kvůli nim to není. Takhle je to jednoduché, paní ministryně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem, kterým se mění zákon číslo 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronavirus SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené oběti trestních činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona občanského soudního řádu, a zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1060/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1060/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 250, přihlášeno 176 poslanců, pro 55, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona jsme ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle §97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení potřebujeme souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1060/2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 251, přihlášeno 176 poslanců, pro 111, proti 4. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní senátorce. Končím projednávání tohoto bodu.

 

V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat volebními body. První z nich je bod číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP