Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo zdůrazněno v rámci prvního představení zde ve Sněmovně, návrhem zákona se mění zákon o nouzových zásobách ropy, přičemž cílem prováděcí směrnice je zajistit pouze změnu termínu ve výpočtu výše nouzových zásob ropy, a to z 31. března na 30. 6., a to každého roku, a změnu metody výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů. Jedná se tedy o čistě technickou úpravu, kde dochází ke změně termínu přepočtu výše nouzových zásob.

Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se závěrem hospodářského výboru souhlasí, tedy se závěrem takovým, který v prvním čtení, projednání 29. 1. tohoto roku a následně 10. června tohoto roku svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento návrh. Dovolte, abych poděkoval předsedovi hospodářského výboru a zpravodajovi a všem členům výboru, a dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 552/1 a 552/2. Zpravodajem hospodářského výboru byl pan poslanec Pavel Staněk. Prosím ho, aby se ujal slova. Pokud tu pan poslanec není, tak prosím některého jiného člena hospodářského výboru, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Paní poslankyně Květa Matušovská bude informovat o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dobrý den, nebo spíše dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přečtu usnesení hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny projednal tento návrh na 42. schůzi 10. června.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 552 ve znění schválených pozměňovacích návrhů;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Radek Holomčík. Je tady nějaká faktická poznámka Romana Kubíčka, ale to tady odmáznu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme v souvislosti s tímto zákonem objevili v systému nahraný pozměňovací návrh, který by měl navyšovat v zákoně o ochraně ovzduší podíl povinného přimíchávání bioetanolu na více než dvojnásobek oproti současnému stavu. A máme k tomu dvě výhrady. Jednak si nejsme úplně jisti, jestli zvolená cesta, zvolený prostředek je správný z hlediska, řekněme, legislativně technického, ale to ať případně posoudí jiní. A druhá věc, ke které máme výhrady, je to, že jestli se má v tento okamžik něco měnit v zákoně o ovzduší ve vztahu k biopalivům, tak to rozhodně není navyšování povinného podílu, ale je to jejich zrušení.

My už jsme jednou podávali návrh na zrušení povinného přimíchávání biopaliv, ostatně je to i jednou z našich dvaceti priorit, kterou pro toto volební období máme. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který směřuje právě k tomu avizovanému pozměňovacímu návrhu. Chceme změnu tak, aby se v zákoně o ochraně ovzduší zrušila povinnost přimíchávat bioapaliva. Jsme si vědomi toho, že v důsledku koronakrize nás čeká poměrně turbulentní období, takže jsme hledali nějaký model, který by na jednu stranu zrušil tuto z našeho pohledu naprosto nesmyslnou a pro ekonomiku i ekologii negativní praxi, ale zároveň nechceme vytvářet nějaké prostředí nejistoty nebo nestability, takže navrhujeme to zrušení udělat ve dvou krocích, a to k 1. 1. 2022 snížit podíl jak u bionafty, tak u bioetanolu na polovinu, a potom k 1. 1. 2024 zrušit povinnost úplně.

Já se ke svému návrhu přihlásím v podrobné rozpravě a budu rád, když jej ve třetím čtení podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, jestli mám někoho dalšího v obecné rozpravě. Nikoho dalšího přihlášeného nemám, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Nemáte zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Josefa Kotta a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegy Pavla Pustějovského, který je veden jako sněmovní dokument pod č. 6480. Odkážu v detailech odůvodnění na písemnou podobu návrhu.

V krátkosti uvedu. Jedná se o širší zavedení motorového benzinu E10, který bude mít pozitivní dopad na možnosti řešení krizových situací v případě jakýchkoliv výpadků tuzemských rafinérií. Toto již funguje v Maďarsku či na Slovensku, kde je benzin E10 již plošně zaveden, a lze ho tak v případě krize dovážet. Děkuji za pozornost a případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu kolegy Pustějovského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík, zatím jako poslední. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se rád přihlásil ke dvěma svým pozměňovacím návrhům, které jsou uvedené jako sněmovní dokumenty 6717 a 6718. Oba dva jsou zdůvodněny v rámci předkládaného textu a oba dva jsou pozměňovací návrhy k jiným pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány v systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Je to

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP