Čtvrtek 12. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

513.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1073/ - zkrácené jednání

Ale než se tímto tiskem budeme zabývat, tak bychom podle §99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já v tuto chvíli otevřu rozpravu. Je to rozprava, prosím pěkně, pouze ke zkrácenému jednání. A samozřejmě můžete vystoupit. Takže pan poslanec Výborný. Jenom upozorňuji... (Ministryně Benešová: Jsem si vědoma, že je to ke zkrácenému jednání.) Ano, ke zkrácenému jednání. Takže paní ministryně vystoupí první, pak vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo spravedlnosti připravilo tento důležitý zákon v reakci na přijatou unijní směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a zákon považujeme za nesmírně důležitý a potřebný.

Pokud jde o ten stav legislativní nouze, byla jsem si vědoma, když zákon procházel vládou, že je to hraniční případ, kdy tedy lze diskutovat nad tím, zda je vhodné ho projednávat v legislativní nouzi, anebo už je to za hranou. Dne 10. 11. 2020 přijal ústavně-právní výbor doporučení a usoudil, že tedy je to za hranou a že není potřeba ho projednávat v této zkrácené lhůtě, a já to rozhodnutí respektuji. Nicméně protože zákon považuji za velmi důležitý a záleží mi na něm, aby prošel v tomto volebním období, tak bych chtěla jenom poprosit, aby tam byly zkrácené lhůty tak, jak ústavně-právní výbor navrhl, a abyste ho upřednostnili, pokud jde o jeho další vývoj. Jinak netrvám tedy na té legislativní nouzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji paní ministryni. Pan poslanec Marek Výborný, zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Přeji vám pěkný den a dovolím si vás seznámit s usnesením ústavně-právního výboru. Přidám k tomu svůj krátký komentář.

Ústavně-právní výbor, tak jak mu bylo zasláno předsedou Sněmovny, návrh zákona projednal na svém mimořádném jednání 10. listopadu na své 72. schůzi a přijal k němu toto usnesení:

Po odůvodnění náměstka ministryně spravedlnosti Michala Fraňka, zpravodajské zprávě poslance Marka Výborného a po rozpravě ústavně-právní výbor

I. konstatuje, že k projednávání sněmovního tisku 1073 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednání ve standardním legislativním procesu ve zkrácených lhůtách dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Tolik tedy usnesení, které je doporučující - konstatující a doporučující - tady plénu Poslanecké sněmovny. Dovolím si krátce odůvodnit toto usnesení, tak jak nakonec to vyplynulo i z diskuse na jednání ústavně právního výboru.

Paragraf 99 jednacího řádu skutečně říká - cituji doslova odstavec 1: "Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu." Tady je zcela zjevné, já si opravdu stojím za tím, že to je, jak říkala paní ministryně, za hranou, tyto podmínky stanovené paragrafem 99 jednacího řádu naplněny nejsou.

Prosím pěkně, není vůbec sporu o tom, a my jsme s paní ministryní a s vládou zajedno, a řekl bych, z té debaty, která proběhla na ústavně-právním výboru, většinově zajedno, že to je velmi důležitá novela, ale tato novela skutečně musí být projednána v řádném legislativním procesu, protože ona sice reaguje na tu zhoršenou situaci v důsledku pandemie COVID-19, ale bude mít samozřejmě dlouhodobé dopady, dlouhodobé důsledky. To není novela, která by byla na půl roku, ale ta bude platit samozřejmě příští roky. Je důležitá, ale musíme ji řádně projednat, musí být prostor také pro řádnou parlamentní diskusi, musí být prostor také pro přípravu pozměňovacích návrhů, které k tak zásadní věci nelze napsat přes noc někde na koleni. I ty pozměňovací návrhy si zaslouží debatu.

Já jsem připraven jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení neprodleně podvýbor svolat a i se zástupci předkladatele, Ministerstva spravedlnosti, o té novele a případných úpravách formou nějakého širšího pozměňovacího návrhu jednat, ale jak říkám, ten věcný záměr, věcný cíl, který nakonec vychází i z implementace evropské směrnice, ke které je Česká republika povinna, nebo v reakci na ni, tak ten chceme zcela jistě naplnit. Zdůrazním, že v usnesení ústavně-právního výboru se hovoří o zkrácených lhůtách, čili jsem připraven jako zpravodaj toto navrhnout.

Jinak my musíme v tuto chvíli, pokud tedy Sněmovna jako suverén nepodpoří projednávání v legislativní nouzi, tak jak navrhuje ústavně-právní výbor, tak není možné dnes pokračovat v jednání v prvním čtení, protože není splněna lhůta. Vláda projednala 4. listopadu návrh zákona a ta lhůta je 10 dnů, připadá na sobotu. Předpokládám, že tuto sobotu nebude jednat Poslanecká sněmovna, že na tom je dohoda předsedů poslaneckých klubů. Dívám se na pana předsedu Faltýnka. Budeme v sobotu jednat, pane předsedo? Prostřednictvím pana předsedajícího. (Směje se.) Nebudeme. Čili nemůžeme v sobotu hlasovat v prvním čtení tuto novelu, a proto bude nutné ji projednat s pevným zařazením, a já doufám, že to bude gremiální návrh, potom v tom jednacím týdnu příští schůze Poslanecké sněmovny v prosinci a následně přesně podle harmonogramu Sněmovny zkrátíme lhůty tak, aby v lednu mohlo proběhnout řádné druhé čtení, následně třetí čtení, a mohli bychom posunout toto na půdu Senátu.

Myslím, že to tak je správně. Mimo jiné tím eliminujeme riziko případných námitek Ústavního soudu, jako že tady máme už existující nálezy Ústavního soudu, které se vyjadřovaly právě k té míře omezení parlamentní, nakonec i mimoparlamentní debaty, a myslím, že by nebylo správné postupovat zde tímto způsobem.

Čili tolik za mě i odůvodnění usnesení ústavně-právního výboru. Připojuji se k tomu, co říkala paní ministryně, a prosím Sněmovnu, aby v tomto případě nepodpořila stav legislativní nouze, budeme postupovat v intencích toho, co jsem řekl. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy o zkráceném jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí. (Námitky, upozornění, že se hlásí paní poslankyně Valachová.) Ano. Já se omlouvám. To je přihláška do rozpravy k zákonu jako takovému, nikoli ke zkrácenému jednání? Pokud se paní poslankyně hlásí, samozřejmě jí dám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím vyjádřit se k tomu, zda jsou, nebo nejsou splněny podmínky legislativní nouze.

Ústavně-právní výbor doporučil Sněmovně, co bylo popsáno panem zpravodajem, a paní ministryně avizovala, že je připravena toto doporučení přijmout. To samo o sobě ovšem vůbec neznamená, že vláda neučinila to, co učinila, to znamená, poslala sem tuto novelu v rámci legislativní nouze, a já mám tady zcela opačný názor jako pan zpravodaj.

Pokud se týká dotčení základních práv a svobod, tak ty bezpochyby tímto zákonem dotčeny jsou. Pokud se týká hospodářských dopadů, ty také podle mého soudu dotčeny jsou, a totéž, pokud se týká nálezů Ústavního soudu, které v minulosti k legislativní nouzi přičinil, tak je důležité zopakovat, že tam mělo samozřejmě význam časové hledisko, to je pravda, aby poslanci a poslankyně měli možnost se seznámit s návrhy zákonů, ale chtěla bych říct, že v tomto případě insolvenční zákon vláda projednala, jestli se nepletu, před týdnem. A chtěla bych také říci, že od jara tohoto roku z hlediska nouzového stavu projednáváme, skoro bych řekla, raz dva návrhy zákonů, které jsou sem zasílány odpoledne nebo večer, a druhý den ráno zasedají výbory. Říkám to jenom pro pořádek, že toto je praxe, kterou v tuto chvíli dlouhodobě jako Poslanecká sněmovna akceptujeme, a myslím si, že je důležité na toto upozornit.

Co se týká insolvenčního zákona, souhlasím plně s paní ministryní, že by měl být projednán ve zkrácených lhůtách, a podotýkám, že jsem konzultovala s legislativou Sněmovny, jestli v souvislosti s nynějším rozhodováním o legislativní nouzi můžeme, či nemůžeme přijmout nějaké usnesení, doprovodné usnesení k tomu, aby se tak skutečně stalo. To bohužel nemůžeme, nebo rozhodně to nebude nic závazného, protože zkrátit lhůty můžeme vždycky až v těch konkrétních aktech prvního, druhého a třetího čtení. Nicméně já sama za sebe chci avizovat, že budu v případě dalšího projednávání navrhovat případné svolání mimořádné schůze, a samozřejmě vás vyzývám, pokud myslíte vážně podporu toho, aby to bylo projednáno včas, tak abyste tuto mimořádnou schůzi podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem doufal, že toto bude poměrně konsenzuální, jak to bylo na půdě ústavně-právního výboru konsenzuální. Bohužel sociální demokracie míru svého populismu občas přehání, tentokrát ústy místopředsedkyně klubu. Jedná se o tisk, který skutečně nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze.

Já jen aby nám toto bylo jasné. Já jsem měl i v některých předchozích případech problém s tím, co se ve Sněmovně projednávalo, co bylo skryto za legislativní nouzi, například na jaře řešení Airbnb, které si myslím, že nemělo s krizí vůbec nic společného, ale prostě to Sněmovna schválila a akceptovala. V tomto případě se jedná o návrh zákona, jehož účinnost má být 1. 7. příštího roku. Nijak nesouvisí ani s koronakrizí, ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Je to jenom pokus se schovat pod tento nouzový stav a projednat něco urychleně.

Já souhlasím s tím, že věc má být projednána urychleně, zdaleka ji nepokládám za tak jednoduchou a triviální, jak je tady zatím říkáno. To je prostě velmi složitý problém, který samozřejmě vypadá vznešeně, že se někomu zkracují lhůty na insolvenční řízení, současně to znamená, že samozřejmě všem těm věřitelům bude jejich dluh zkrácen, a to někdy až ve velmi vysoké míře! Mě tady to věčné brečení nad tím, jak jsou tady ti chudáci dlužníci a ti zlí věřitelé, musím říct, čím dál tím více zlobí. Každý z těch dlužníků si někde něco půjčil a každý z těch dlužníků nesplatil. Za starých časů platívalo pravidlo, když jsem nezaplatil, platím dvojnásobek, nebo dokonce čtyřnásobek. Tady se tváříme, že má začít platit pravidlo, když nemám na splácení, zaplatím 5 %, 7 %, a budeme stále licitovat o tom, jak málo má ten dlužník zaplatit. Mně to nepřipadá správné. A jenom jsem chtěl poprosit, aby tato Sněmovna opravdu v tomto případě umožnila normální rozpravu k tomuto tisku a nehnala se ve zkráceném řízení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, potom paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Nebudu rozvíjet ústavní debatu o Listině základních práv a svobod. Nicméně chci reagovat na jednu věc a na to, co říkala kolegyně Kateřina Valachová. Pro vás, co zde sedíte, prosím pěkně, žádné zprodlení tady nehrozí. Vláda předložila návrh zákona s účinností od 1. 7. 2021. Avizoval jsem tady zkrácení lhůt a tak dále. Čili opravdu nehrozí to, že bychom nestihli ten zákon projednat tak, aby nabyl účinnosti 1. července 2021. Říkám to správně. Čili je možná zbytečná, irelevantní ta debata, kterou tady vedeme. Prostě stihne se to v tom standardním legislativním procesu a tečka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kateřina Valachová s faktickou poznámkou, nebo do rozpravy? Ono je to jedno, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. V žádném případě se nejedná ze strany sociální demokracie nebo mojí o populismus. Já jsem pouze popsala, jaká ta praxe je od jara. A zkrátka mi jde jenom o to, abychom jako Sněmovna, když o těchto věcech rozhodujeme, všem měřili stejným metrem. Na tom nevidím nic populistického.

Co se týká onoho data účinnosti 1. července, tak se domnívám, že lze potvrdit, že vláda rozhodla teprve na jednání vlády o legislativní nouzi. A v této situaci nedošlo k opravě onoho data. To bychom samozřejmě z hlediska stávajícího usnesení o legislativní nouzi a následně o řešení, mohli velice rychle vyřešit. Takže neodkazujme prosím na to datum 1. 7. K legislativní nouzi se vláda rozhodla až v rámci projednání na vládě. Takže vláda nám poslala legislativní nouzi uvědoměle, po rozpravě. A tohle není věc, která by se nedala v tuto chvíli opravit. Prosím, neargumentujte tím, že se jedná o věc, která snese odkladu do 1. července.

A co se týká toho, co se děje od nouzového stavu od jara, nebo v rámci opakovaného nouzového stavu, já jsem na jaře uvěřila tomu, že když byl předkládán COVID I - Justice, že tam se navrhovala řada exekučních změn, které by pomohly nejenom dlužníkům, ale i věřitelům. Paní ministryně spravedlnosti to navrhovala. Tehdy jsme jako poslanci tyto změny vyjmuli a řekli, budeme to řešit v rámci velkého exekučního balíku a zvládneme to v červnu. Zaznívalo to tady na plénu. Výsledek je ten, že není nic! A já se jenom obávám, aby se totéž nestalo v případě insolvenčního zákona. Z toho důvodu jsem zcela věcně, a nevedu tady žádné ústavní polemiky, ukázala, jaká praxe byla doposud, a ukázala jsem i řešení a avizovala jsem, že budu usilovat o mimořádnou schůzi. Ta debata je věcná, ne populistická. A já už nemám k ní co dodat. Rozhodne Sněmovna hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přihlásil se pan předseda Jakub Michálek do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se taky rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona a k legislativní nouzi. My tady máme asi 800 tisíc lidí v exekucích a teď víme, že 50 % zaměstnanců přichází o svoje příjmy v důsledku pandemie koronaviru, takže ta situace je velmi vážná. A myslím si, že když už vláda třeba ty živnostníky skřípla, zabránila jim provozovat jejich obchody, sebrala jim zdroj výdělku, tak teď aby ještě prosili, aby mohli zkrachovat rychle, to mi přijde, že už je opravdu neadekvátní. Takže jsem chtěl apelovat na to, abychom ten návrh zákona projednali co nejrychleji. Myslím si, že vláda, jak ho předložila, tak to datum účinnosti bychom zvládli i posunout tak, aby se schválil a nabyl účinnosti rychleji, protože je jasné, že pokud nastavíme výhodnější podmínky insolvence, tak do toho 1. 7. to bude velká část lidí odkládat, aby dosáhla na výhodnější podmínky.

Chtěl jsem jenom říct, abychom byli obezřetní, a když posuzujeme různé návrhy, které nám posílají banky, pojišťovny a další velcí věřitelé, abychom neschvalovali legislativní nouzi, abychom neprodlužovali lhůty, abychom to důkladně projednali - jistě, musí se to projednat důkladně, ale ne na úkor toho, aby se těm lidem pomohlo.

Abych navázal na kolegu Bendu, který mluvil o tom, že dřív bývala praxe platit čtyřnásobek dluhu, tak on tedy neuvedl konkrétně, kdy to bylo. Nicméně ve starém Římě naopak platilo pravidlo, že příslušenství nesmělo přesáhnout výši jistiny, že úroky nevzrostly na výši jistiny. A tohleto je pravidlo, které převzal i obecný zákoník občanský, který platil v Rakousku-Uhersku. Takže ta situace, že se platil místo jistiny desetinásobek, tak ta tady nastala spíš v důsledku toho nedobrého exekučního schématu, které tady bylo zavedeno v minulosti. A myslím si, že to je praxe, kterou skutečně dneska už nikdo neobhajuje, a že tu jistotu desetinásobku, kterou má mít překupník, který nakupuje dluhy, bychom měli ponechat éře Viktora Koženého. Tam byla jistota desetinásobku. A tohleto už jsme doufám překonali a doufám, že se do toho nikdy nevrátíme.

Byť vím, že u návrhu zákona nebude schválena legislativní nouze, tak aspoň symbolicky to podpořím, protože je to věc, která by se skutečně projednat měla velmi rychle, a v rámci toho projednávání budeme tlačit na maximální urychlení lhůt tak, aby se to stihlo a ideálně to nabylo účinnosti ještě dříve, než to vláda navrhla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Než přistoupíme k hlasování, přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1073, ve zkráceném jednání." Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. A nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 83 poslanců, pro 26, proti 22. Konstatuji, že návrh nebyl schválen.

 

A protože nebyla dodržena lhůta 10 dnů od doručení návrhu zákona, tak se tímto tiskem nemůžeme zabývat.

 

Na řadě je bod

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP