(11.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Vzhledem k velmi silné obchodní výměně a rozšiřování politické a bezpečnostní spolupráce dospěly Evropská unie a Japonsko v roce 2012 k závěru, že je třeba dát vztahům kvalitní právní rámec, ideálně širokou politickou dohodou. Dohoda by tak měla posílit celkové partnerství. Nejedná se tedy o dohodu o volném obchodu, takzvaná EFTA, ta byla s Japonskem sjednána separátně. Vedle předkládané dohody tak byla projednávána i takzvaná dohoda o ekonomickém partnerství, přičemž obě tvořily součást jednoho vyjednávacího celku.

Předkládaná dohoda je smíšenou dohodou a vláda České republiky se sjednáním dohody vyslovila souhlas. Dohoda byla podepsána následně na posledním summitu Evropa - Japonsko, Evropská unie - Japonsko, a to v Tokiu v roce 2018. Postoj České republiky byl od počátku kladný, cíle se shodují s našimi prioritami. Japonsko je velmi důležitým spojencem a významným obchodním partnerem České republiky. Dohoda by mohla posloužit i jako platforma pro užší spolupráci a dialog v celé řadě dvoustranných regionálních vícestranných otázek. Posiluje politickou, hospodářskou, odvětvovou spolupráci a tak dále. Stanovuje rovněž závazek stran chránit mezinárodní mír, bezpečnost, a to zamezením šíření zbraní hromadného ničení.

Obsah dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, stejně tak se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Ratifikovaná dohoda bude posléze v České republice vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a stane se tak v souladu s článkem 10 Ústavy součástí právního řádu České republiky. Nepředpokládá se, že by následné provádění dohody s sebou neslo finanční či rozpočtové dopady. Dohoda tak nebude mít dopad na problematiku rovnosti mužů a žen ani otázky životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Za zahraniční výbor byl zpravodajem určen pan poslanec Jan Lipavský. Prosím ho, aby odůvodnil usnesení výboru. K dispozici ho máme jako sněmovní tisk 348/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velice stručně seznámil s usnesením zahraničního výboru ze dne 21. února 2019 k projednávanému návrhu.

Výbor se po projednání a odůvodnění usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Japonskem na straně druhé. Následně pověřil a zmocnil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Není požadavek, abychom znovu četli návrh usnesení? Není.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 122 přihlášeno 88 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

319.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Je zde stejná situace jako u předchozích tisků. Za omluveného ministra Tomáše Petříčka vystoupí místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložil Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé.

Dohoda má vytvořit předpoklady pro posílení vztahů mezi Evropskou unií a Singapurem v politické oblasti. Obsahuje všechny obvyklé politické doložky o lidských právech, Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních, lehkých zbraních a o boji proti terorismu a současně pokrývá spolupráci v celé řadě oblastí, jako je životní prostředí, zdraví, vzdělávání, věda, doprava, energetika a tak dále.

Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Singapurem lze z hlediska České republiky pouze přivítat. Máme zájem na zintenzivnění této spolupráce. Bilaterální vztahy jsou na dlouhodobě velmi dobré úrovni, což je patrné i z kontaktu na vrcholné úrovni, ať už cesta pana předsedy vlády Babiše do Singapuru v lednu 2019, případně návštěva prezidenta Singapuru v České republice v roce 2017. Aktuálně pracujeme na otevření rezidentního velvyslanectví České republiky v Singapuru, které doplní naši diplomatickou síť v regionu jihovýchodní Asie, což mimo jiné i vyplývalo z návštěvy pana premiéra v minulém roce, kde to bylo dohodnuto, a bude to zrealizováno. Singapur je regionálním velmi významným obchodním a finančním centrem a patří k velmi důležitým obchodním partnerům České republiky v celé řadě aktivit, například inovace je pro nás i inspirací, a univerzitní výsledky, nebo výsledky jednotlivých univerzit v Singapuru, hovoří za vše.

Tato dohoda je z hlediska právní povahy smíšenou smlouvou, některé její části spadají do pravomoci členských států, některé do pravomoci Evropské unie.

Vláda vyslovila souhlas se sjednáním této dohody v červnu 2018 a dohoda byla následně podepsána, a to v rámci summitu, takzvaného ASEM, v Bruselu 19. října 2018.

Tato dohoda je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se všemi závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii a se závazky převzatými v rámci všech jiných platných smluv, stejně tak s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Nevyplývají z toho pro nás žádné přímé dopady pro státní rozpočet. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání dvěma výborům, zahraničnímu a výboru pro evropské záležitosti. Nejprve poprosím zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Moniku Červíčkovou, aby nás seznámila s projednáním ve výboru a usnesením. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením zahraničního výboru ze dne 21. března 2019 k danému sněmovnímu tisku.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslankyně Červíčkové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce zahraničního výboru Monice Červíčkové. A protože zde není zpravodaj výboru pro evropské záležitosti, pan poslanec Jiří Kobza, prosím jakéhokoliv jiného člena evropského výboru, aby nás seznámil s usnesením. Pan poslanec Bžoch je připraven. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro evropské záležitosti se tímto tiskem zabýval na své 26. schůzi dne 17. dubna 2019 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropské záležitosti."

Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP