(12.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 84 poslanců, pro 56, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, místopředsedovi vlády a končím projednání tohoto bodu.

 

A jak jsem už ohlásil u předcházejícího bodu, tak nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

47.
Vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místo omluveného místopředsedy vlády ministra vnitra Jana Hamáčka místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení představil vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Navrhuje se zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jejímž správcem bude Ministerstvo vnitra. Sbírka bude veřejně přístupným elektronickým informačním systémem, využívat ji bude moci kdokoli. Vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Sbírka bude sloužit i k vyhlášení těch právních předpisů správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů, a také ke zveřejňování některých dalších dokumentů relevantních pro výkon veřejné správy, které jsou dosud publikovány roztříštěně, a k jejichž vyhledání je proto třeba využít vícero prostředků.

Zřízením této sbírky má být dosaženo stavu, kdy je garantováno, že tato sbírka obsahuje skutečně všechny platné a účinné právní předpisy územních samosprávných celků a zákonem stanovené právní předpisy správních úřadů s omezenou územní působností, k čemuž slouží navrhované podmínění nabytí platnosti a účinnosti těchto právních předpisů vyhlášením právě v centrální sbírce právních předpisů a současně uložení povinnosti původcům právních předpisů vložit všechny stávající právní předpisy v přechodné lhůtě tří let do sbírky právních předpisů pod sankcí pozbytí jejich planosti.

Toto věcné řešení bylo v průběhu přípravy návrhu zákona podrobeno důkladné analýze a bylo vyhodnoceno jako jediný skutečně účinný způsob dosažení cíle návrhu, kterým je především zajištění právní jistoty adresátů a právních norem a poznatelnosti práva. Na zásadní nedostatky současné roztříštěné právní úpravy v tomto směru přitom opakovaně upozornil například Ústavní soud.

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů je doprovázen návrhem několika zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, jež nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.

Tento návrh změnového zákona má číslo sněmovního tisku 576 a je na pořad schůze Poslanecké sněmovny zařazen po nyní projednávaném návrhu zákona. Návrh zákona již byl projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj a s pozměňovacími návrhy, které tento výboj přijal, souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 575/1 a 575/2. Zpravodajem výboru je pan poslanec Jaroslav Kytýr. Prosím ho tedy, aby nás informoval o jednání ve výboru. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval tímto tiskem na své 38. schůzi dne 14. května 2020. Přijal usnesení, které již zde bylo zmíněno, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 575/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Dovolte mi krátce vás seznámit s odůvodněním přijatých pozměňovacích návrhů garančním výborem. Rozhodující vedle legislativně technických úprav a úprav názvosloví je posunutí termínu účinnosti z 1. ledna 2021 na 1. leden 2022. Důvodem je, že původní účinnost sněmovních tisků 575 a následného 576, o kterém se budeme vzápětí bavit, pracovala alespoň s devítiměsíční legisvakanční lhůtou potřebnou pro vybudování informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a rejstříku převodu agend orgánů veřejné moci. Z důvodu projednávání tohoto tisku zde v Poslanecké sněmovně a zpoždění je potřeba posunout tuto dobu z 1. ledna 2021 na 1. leden 2022. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zde načetla pozměňovací návrh nepřítomné kolegyně Věry Kovářové, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 5413. Cílem pozměňovacího návrhu je zachování současného způsobu vyhlášení právních předpisů územních samosprávných celků, a to prostřednictvím jejich úředních desek. Změna způsobu vyhlášení těchto právních předpisů je zřejmým zásahem do ústavně zaručeného práva na samosprávu, a to zvláště v případě, kdy obce a kraje budou muset všechny již účinné obecně závazné vyhlášky znovu publikovat ve zřizované Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Pokud by tak obce a kraje neučinily, znovu nepublikované právní předpisy by pozbyly platnosti.

Lze souhlasit se záměrem předkladatele návrhu zákona, že je nutné zajistit dostatečný přístup veřejnosti k právním aktům obcí, měst a krajů, nicméně nelze souhlasit s podmíněním platnosti skrze vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Naplnění záměru předkladatele je možné dosáhnout i jiným ústavně souladným způsobem, který připouští i přiložená RIA, a to prostřednictvím povinnosti samospráv zveřejnit svůj právní předpis ke zřizované sbírce do 15 dnů od jeho vyhlášení na úřední desce územně samosprávného celku.

K pozměňovacímu návrhu se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Krutáková je přihlášena také do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegyně Věry Kovářové pod číslem sněmovního dokumentu 5413, který jsem již v předchozí obecné rozpravě odůvodnila Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP