(11.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Tak už to tady zaznělo, neshledali jsme společně s Dominikem Ferim a Patrikem Nacherem důvod, proč by to moratorium na neprovádění mobiliárních exekucí nemělo být rozšířeno i na nemovité věci. Ono to má mimochodem také tu logiku, že mnozí, kteří se do těch problémů dostávají, tak dneska už ty movité věci nemají, a tady by potom samozřejmě docházelo ke zpeněžování těch nemovitostí, a tímto to ochranné moratorium bude rozšířeno i na věci nemovité.

Druhá věc, a o té rozhodneme potom v hlasování, jestli to moratorium bude do 28. února, jak navrhuje tento návrh, nebo jestli se Sněmovna přikloní k návrhu kolegy pana předsedy Marka Bendy, aby to kopírovalo jarní ustanovení, a bylo to tedy do konce ledna 2021.

Dále bych ještě rád připomněl jeden pozměňovací návrh, ten považuji za velmi důležitý a navrhuji ho společně s panem předsedou Markem Bendou. Týká se původního návrhu 1060 bodu 4, kde se navrhuje doplnit to základní ustanovení v případě mimořádného moratoria o to, že souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria podle věty první se nevyžaduje, podal-li dlužník návrh na mimořádné moratorium do 31. srpna 2020. Je to v odst. 8 § 127a. Tak tento návrh považuji za velmi problematický, docela by mě zajímalo, na čí popud ho tam Ministerstvo spravedlnosti napsalo, protože když se podíváte na ty souvislosti, tak např. společnost Smartwings požádala o mimořádné moratorium 28. srpna 2020. Čili nikdo se na mě nemůže zlobit, nebo na nás, skutečně to budí dojem, že se tady píše úprava zákona pro některé vybrané - někde jsem slyšel číslo 34 společností, kterých se to dotýká, ale mimo jiné třeba i společnosti Smartwings, kde by nemuseli v případě požádání o prodloužení moratoria dokládat ten souhlas věřitelů.

Už to samotné odůvodnění, které tady je na stole v tom smyslu, že není možné doložit souhlas věřitelů ze zahraničí, považuji za velmi pochybné v době, kdy všichni disponují, a zvláště u těchto velkých institucionálních věřitelů, elektronickým podpisem, tak není problém toto sehnat. A já hlavně říkám, tady by se přece všem mělo měřit stejně. Nevidím důvod, proč zvýhodňovat určitou část věřitelů, nakonec i v té zpravodajské zprávě Ministerstva spravedlnosti je uvedeno, že předkladatel se domnívá, že lze legitimně obhájit částečné vypuštění požadavku souhlasu věřitelů pro některé. Takže já z té dikce mám dojem, že ani předkladatel si není jist řekněme právní komfortností tohoto ustanovení.

Zkrátím to. Navrhli jsme tedy celý tento novelizační bod 4 zrušit, ústavně-právní výbor to podpořil, potvrdil, a věřím, že k tomuto návrhu se také tak potom postaví Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Tak pan poslanec mě vyzval, jak to bylo, tak je potřeba mu také odpovědět. Víte, já jsem pamětník a v této Sněmovně jsem také byla poslancem v minulém volebním období a psaly se tady zákony šité proti jednomu člověku. A když se ptá, jestli se to netýká Smartwings - netýká. Týká se to minimálně dvou velkých firem, jsou to české firmy, přiznávám, že je tam i Smartwings. Ale proč tady nedat šanci se nadechnout i této firmě? Je to česká firma, mají národního dopravce. Já nechápu tu nenávist a ten Koniášův oheň v oku. Prostě nemohou ten souhlas sehnat, netýká se to jenom jich, ale ještě dalších firem, a je potřeba jim v tomhle trošku vyhovět, protože dneska se necestuje, dneska ty souhlasy ani elektronicky neobstaráte, takže je s tím spojená potíž. Tak já nevím, kdo tady bude lítat tedy? Budou tady lítat jiní? Je to náš český dopravce, je v tom ČSA, tak nechápu opravdu tu nenávist koncentrovanou, že by se tady nemělo pomoct i této firmě. Chci pomoct všem firmám, včetně Smartwings.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já se musím ohradit, paní ministryně. Žádná nenávist tady nezaznívá. Já jenom chci, aby se hrálo fér, prostě všem stejně. Všem stejně, ať je to Smartwings, nebo jiné firmy. A toto opatření tady dělá rozdíly, to je celé. Ta připomínka, že by věřitelský souhlas nešlo obstarat, tak ta si myslím, že je skutečně lichá. Ale opravdu mě nepodezírejte z nějaké nenávisti. Jedná se o 34 firem, 34 společností, ale já tvrdím, že se má přistupovat ke všem úplně stejně. To je naší zodpovědností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Marek Benda a potom paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, jak jsem avizoval a odůvodnil v obecné rozpravě, chtěl bych podat dva návrhy, a to v části první článku 1 bod 3 se slova "28. února 2021" nahrazují slovy "31. ledna 2021". To samé v části pozměňovacího návrhu s názvem Rubriky - do části první článek 1 se vkládá novelizační bod 4 se slova "do 28. února 2021" nahrazují slovy "do 31. ledna 2021". Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také děkuji a odkazuji na své avízo a odůvodnění v obecné rozpravě, a nyní technicky. Tedy pozměňovací návrh zní: Do části první článek 1 se vkládá nový bod 4, který zní: V § 27 odst. 1 se slova "do 31. 12. 2020" nahrazují slovy "28. 2. 2021".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, zájem o závěrečná slova není. Podrobnou rozpravu jsem skončil, závěrečná slova jsem už také vyřídil.

A teď se musíme vyrovnat s tím, že legislativa bude potřebovat minimálně čtyřicet minut na přípravu třetího čtení. Takže vrátíme se nyní k bodu 6, pak budeme projednávat další body, a jakmile budeme připraveni na projednání třetího čtení tohoto bodu, tak se k němu samozřejmě ještě dnes vrátíme.

 

V tuto chvíli přerušuji projednávání bodu číslo 7 a vracíme se do bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Se mnou bude rozpravu sledovat zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vojtěch Munzar a já otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Je to velmi jednoduché. Nezazněly ani legislativně technické úpravy textu, ani nezazněly žádné pozměňovací návrhy, takže v proceduře budeme pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1059, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Na hlasování jsme, myslím, připraveni. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými identifikačními a hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP