(Schůze zahájena v 8.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme tuto 70. schůzi Poslanecké sněmovny, já bych vám rád připomněl program dnešního jednacího dne.

Ve 14 hodin by měla být zahájena 65. schůze Poslanecké sněmovny. Bude zahájena. A následně v 18 hodin bude zahájena 69. schůze Poslanecké sněmovny. V případě, že některá z těchto schůzí bude zahájena, aniž by byla doprojednána ta předchozí, tak je zde dohoda předsedů poslaneckých klubů, že bychom vždy tu následující ještě přerušili a dokončili tu, která je rozjednána.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já, Radek Vondráček, hlasuji s náhradní kartou číslo 10.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pondělí 16. listopadu 2020.

Nejprve bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Janu Valachovou. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů schůze. (Z pléna se ozývají hlasy: Kateřinu Valachovou.) Nikoho nevidím. Co jsem řekl? Tak já zavolám kolegy z předsálí. Omlouvám se za přeřeknutí - poslankyni Kateřinu Valachovou. A ještě dáme kolegům chvilku.

Já bych možná využil té chvíle, když se scházíme do sálu. Já jsem byl před zahájením schůze požádán, zda by krátce mohla vystoupit před otevřením bodu a otevřením schůze paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tak já bych ji požádal možná teď, že by využila toho času a vystoupila. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za vstřícnost, pane předsedo.

Vážené dámy, vážení pánové, já jsem vás chtěla požádat o to, abychom před zahájením dnešního programu uctili minutou ticha 6 740 obětí koronaviru v České republice, což je zatím tedy to číslo, které je ve statistikách, ale ony to nejsou jenom statistiky. Jsou to konkrétní lidé se svými osudy, jsou to rodiče, prarodiče, jsou to dcery, synové. A já myslím, že vzhledem k tomu, že určitě svým rodinám velmi scházejí a chybí, tak bychom mohli uctít všechny tyto - určitě ne celé číslo, ještě jich bude přibývat - všechny tyto lidi svou minutou ticha, svou účastí.

V posledních týdnech to tempo nárůstu počtu obětí se pohybuje mezi 150 až 200 i více lidmi denně. A já myslím, že by to pro nás bylo určitým připomenutím toho, jak vážná ta situace je. Prosím vás tedy o tuto vstřícnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Není-li námitek žádného z poslaneckých klubů, já bych této žádosti rád vyhověl a poprosil bych vás všechny o minutu ticha za všechny oběti pandemie. (Poslanci povstali a minutou ticha uctili oběti pandemie.) Děkuji.

 

Tak, a navážeme na program, tak jak jsem říkal. Očekává nás teď hlasování o ověřovatelích schůze.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 84, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 70. schůze určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Kateřinu Valachovou.

 

Po dohodě všech klubů dnes zasedáme v redukovaném počtu. Konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Paní poslankyně, páni poslanci, 5. října vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu třiceti dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 62. schůzi dne 30. října tohoto roku svým usnesením č. 1326 prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 20. listopadu tohoto roku.

Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Dne 16. listopadu tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 20. prosince tohoto roku. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Nyní tedy bychom přistoupili k vlastnímu pořadu 70. schůze, tak jak je uveden na pozvánce.

Já jsem jenom zapomněl přečíst omluvy členů vlády. Omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček do 13 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, ale Robert Plaga je přítomen, ruší svojí omluvu, paní ministryně Alena Schillerová z dopoledního jednání z důvodu toho, že zasedá Senát a musí být přítomna v Senátu, a pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Podle § 109m lze doplňovat pouze návrh pořadu schůze a nikoliv schválený pořad schůze. Ptám se, zda je nějaký návrh na doplnění toho programu, tak jak byl v pozvánce? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 70. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Budeme tedy jednat pouze o prodloužení nouzového stavu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 91, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pořad schůze tedy byl schválen.

 

Já jenom mám ještě drobnou informaci. Kdybychom nezvládli nouzový stav projednat do jedné hodiny, ve dvě má začínat další schůze, ta by sice byla formálně zahájena a byla by přerušena, nicméně vždy mezi těmi schůzemi je zapotřebí pět minut, aby se přenastavil systém, tak jenom abyste měli pro to pochopení, a že je to technická záležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP