Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

12.
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování
plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
/sněmovní tisk 881/1/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 881/2. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Paní senátorka Jitka Chalánková už je mezi námi.

Já požádám, aby za navrhovatele, za vládu České republiky, se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Ale než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí! Pane místopředsedo vlády, ještě posečkejte. Požádám ty hloučky, aby přešly do předsálí a diskutovaly mimo jednací sál! Slovo bude uděleno místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi. Ale ještě chvilku! Pokud některý klub vyžaduje přestávku, na požadavek předsedy klubu mu ji udělím. Není tomu tak.

Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v návaznosti na projednání Senátem si vám dovoluji předložit vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, a to v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Dopředu říkám, že zástupce navrhovatele jakožto Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí s oběma pozměňovacími návrhy vyplývajícími z jednání Senátu. Konkrétně jde o prodloužení působnosti zákona do 30. června 2021 a jeho rozšíření na dopravce, a to podle § 35 zákona o dráhách.

Obecně má návrh za cíl po dobu nouzového stavu a v následujícím navazujícím období řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnance v pracovněprávním poměru, a to včetně jejich prokazování, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními a technickými předpisy obsaženými v návrhu zákona. Je proto navrhováno nastavit po dobu do poloviny roku 2021 v souvislosti s pandemií taková pravidla, která zajistí formální naplnění požadavku právních a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce. Návrh zákona prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícími zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce. Přijetí tohoto zákona by určitě mělo přispět k překonání následků epidemie v oblasti ekonomiky a zajistit pokud možno rychlý návrat naší země do předkrizového stavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi. Požádám nyní paní senátorku Jitku Chalánkovou, aby nám usnesení Senátu odůvodnila. Máte slovo, paní senátorko.

 

Senátorka Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navážu na slova pana ministra a obecně bych se vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které byly přijaty v Senátu.

Na základě pozměňovacího návrhu vznikne možnost prodloužení validity kvalifikačních předpokladů v podstatě stávajících dokladů nejen pro provozovatele dráhy, avšak také pro provozovatele drážní dopravy. Tato drobná úprava by měla mít výrazně pozitivní dopad ve vztahu k zaměstnancům dopravců, tedy zejména strojvedoucím. Ověřování kvalifikačních předpokladů takzvané odborné způsobilosti je v případě strojvedoucích výrazněji svázáno legislativou i ve vazbě na unijní požadavky, tudíž provádění zkoušek a školení takto normovaným způsobem je ve stávající době složitější než v případě zaměstnanců provozovatele dráhy. Je třeba zdůraznit, že nezanedbatelná část železničních nákladních dopravců je zároveň i provozovateli drah, zejména vleček, tudíž i v tomto kontextu se jeví jako nevyvážené a nedůvodné stanovit možnost uznání kvalifikačních požadavků pouze pro provozovatele drah. Takže tuto část jsme opravili pozměňovacím návrhem Senátu a zároveň pozměňovací návrh též posunul konec působnosti zákona z 31. prosince 2020 na 30. června 2021. Při jednání v Senátu nás podpořili zástupci jak Ministerstva průmyslu a obchodu, tak Ministerstva dopravy, a proto i já si dovoluji vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona ve znění postoupeném Senátem.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní senátorce Jitce Chalánkové a ptám se, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku paní poslankyně Lucie Šafránková. Nemá zájem, v tom případě otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa Není tomu tak, rozpravu končím.

Můžeme postupovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označené jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, podle sněmovního tisku 881, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 881/2."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 176 pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme vyslovili souhlas a byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, děkuji paní Jitce Chalánkové. Končím bod č. 12. (V sále je trvalý hluk.)

 

Máme před sebou bod

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP