Úterý 15. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovná funkce úpravy a zajistit vyšší právní jistota jejích adresátů. Celkově se chce předcházet vzniku tzv. dětských dluhů, které v současné době trápí společnost.

Předmětem tohoto návrhu a těchto opatření k řešení problematiky dětských dluhů jsou asi tyto okruhy. Jednak omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého. Splnění těchto peněžitých dluhů bude možné vymoci pouze z majetku nabytého před nabytím plné svéprávnosti a majetku výlučně se k němu vztahujícímu. Toto omezení se má uplatnit již u všech osob, které nabudou svéprávnosti nejdříve v den nabytí účinnosti novely, tedy již na všechny, kteří nebudou k tomuto okamžiku plně svéprávní, popřípadě čerstvě svéprávní, a to i když jejich dluhy vznikly v minulosti.

Dále je to zavedení ručení zákonného zástupce za splnění peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, pokud za něj právně jednal nebo s jednáním souhlasil. Tím má být posílena ochrana věřitelů.

Za třetí je to zavedení nezpůsobilosti nezletilých mladších třinácti let nést majetkové důsledky způsobené škody. Odpovídat by za nezletilého měl ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.

Za čtvrté je to změna pořadí započítávání plnění na jistinu a příslušenství. Jde o prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně.

Dále se jedná o znemožnění vydání platebního rozkazu rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání vůči nezletilému.

Pokud jde o tyto návrhy, návrh je předkládán mimo legislativní plán vlády na rok 2019, představuje však poslanci očekávanou vládní alternativu k tematicky shodnému návrhu poslanců Valachové, Nachera, Bartoška a Koláříka. Je to sněmovní tisk 456. Tento shodný poslanecký návrh již prošel v loňském roce prvním čtením a po předložení vládního návrhu byl předseda podvýboru o této skutečnosti oficiálně vyrozuměn. Prosím o podporu tohoto sněmovního tisku a o vaši přízeň, protože si myslím, že tato problematika v současné době velmi trápí společnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s přednostním právem se teď přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje pomoc lidem v dluhových pastech a usilujeme o nápravu legislativy kolem exekucí a insolvencí. Teď tady máme před sebou novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Zákon by měl být podle paní ministryně preventivní a měl by zamezovat tomu, aby dluhy u dětí vůbec nevznikaly.

Za SPD říkáme, že tyto kroky podporujeme. Už několik let tady řešíme exekuce, lichvu, dluhové pasti, a nic se dodnes v principu nevyřešilo. A zcela upřímně i tento zákon opět situaci řeší jen nesystémově a jen zčásti.

Pojďme si říct, jak mohou vznikat dluhy nezletilých. Nejčastěji jsou to ty známé poplatky za popelnice, nebo třeba jízda nebo pokuty za jízdu načerno, nebo to mohou být náhrady způsobených škod. Principiálně za nezletilého zodpovídá rodič a v tomto směru prostě za něj musí hradit pokuty i škody. A je vlastně proti principu nezletilosti, že zrovna ve finanční oblasti je nezletilý v podstatě odpovědný, pouze se vymáhání posouvá za 18. rok. Další věcí je, že jinak relativně marginální nebo nelikvidační pokuta po čase naroste na tisíce a desetitisíce korun a stane se likvidační. Stane se základem dluhové pasti, z níž se člověk těžko dostává.

Opět to je věc, kterou bychom měli řešit. V principu to znamená, že úrok z dluhu by neměl překročit zákonem daný úrok a smluvní pokuty bychom měli buď zrušit, nebo opět by neměly překročit celkové náklady na dluh nebo částku odpovídající zákonem stanovenému úroku. Jinými slovy, systém musí být nastaven tak, že bez ohledu na zletilý, či nezletilý, že vás nezničí pokuty a úroky z úroků. To je největší problém dlužníků. Nikoli jistina dluhu, ale lichvářská navýšení, která se na to nabalují. Lichvářské jednání se přitom skutečně netýká jen lichvářů, často to umějí i banky, kdy vám, pokud třeba máte na kartě dluh deset korun po splatnosti, automaticky například Raiffeisen naúčtuje 500 korun smluvní pokutu. O nebankovních společnostech ani nemluvě.

Zde předložený návrh například redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Zajímalo by mě, jak kdo tento návrh vlastně principiálně vymyslel. Protože dítě, které nic nemá, nic nezaplatí. A sirotek, který po rodiči zdědil třeba podíl na nemovitosti, o něj přijde? Uniká mi, co je na tom preventivního. Za dluhy, které prokazatelně způsobí dítě, prostě zodpovídá rodič. A obce a města nemají morální právo vymáhat nedoplatky, za které zodpovídá rodič po dětech. Pokud to dělají a umožňuje jim to zákon, pak je za prvé zákon špatný a za druhé neplatný, protože odporuje dobrým mravům. A tady jsem opět u těch mravů. Lichváři, nebo je to také některé darebácké vedení obcí, dělají, co jim zákon a soudy umožňují, a okradou kohokoli, kdo se nechá. Stávající občanský zákoník i judikatura ale umožňuje soudům, aby také nároky, které odporují dobrým mravům, zamítaly. Ale soudy nerespektují ani zákony, ani Ústavu, ani přirozená práva občanů a fakticky se svými rozhodnutími podílejí na lichvě a neoprávněných exekucích tím, že je posvěcují.

To, co tu chybí, není záplata, kterou je tento zákon, ale systémová změna, která skutečně zajistí vymahatelnost spravedlnosti. Která na jedné straně lidem zajistí dostupné právní zastoupení každému, kdo je v nouzi, a na druhé straně zajistí, že soudy budou respektovat ty nejzákladnější principy obsažené v Ústavě včetně oné vymahatelnosti dobrých mravů.

Dluhy nezletilých by ve své podstatě ani neměly vznikat, protože odpovědnost za nezletilého má zákonný zástupce. Je legitimní bavit se o tom, aby například sedmnáctiletý mladík, který způsobí škodu, se podílel na její úhradě. Na straně druhé, pokud jeho rodiče neplatí za komunální odpad, asi těžko by měl nést odpovědnost on. Poplatky za popelnice jsou přitom v některých případech opravdu neřešený problém. Protože opět v rozporu s dobrými mravy vymáhají poplatky za komunální odpad i po lidech, kteří v obci nebydlí, ale mají trvalý pobyt formálně na úřadě. Někteří jsou bezdomovci, kterým se pak zvyšuje dluhová past. Ale jsou to i lidé, kteří pracují ve velkých městech, bydlí tam v podnájmu, kde samozřejmě platí také poplatky, ale přesto po nich chce obec s formálním pobytem poplatky.

Znám příklad, kdy předloni jeden známý musel zaplatit za popelnice s poplatky za exekutora přes 50 tisíc, přestože v daném městě už deset let nebydlí a samozřejmě ani netušil, že má platit úřadu neexistující popelnici. A pochopitelně o dluhu se dozvěděl až od exekutora, když to bylo s mastnými příplatky přes 50 tisíc korun.

Přiznám se, že přestože jsem za SPD Ministerstvo spravedlnosti v dosavadní historii s mnoha návrhy, jak tyto věci systémově řešit, s návrhy na posílení vymahatelnosti práva a spravedlnosti oslovil, ministerstvo opět přijde pouze s dílčí novelou, která neřeší podstatu. Když jde u dluhů o děti a nezletilé, protože je rodina v dluhové pasti, v exekucích či neřešitelné bídě, tak to vždy odnáší i děti. Děti, které jsou v tom nevinně. To, že některým z nich v osmnácti někdo nějaký majetek zabaví a těm, co nic nemají, nezabaví nic, takový návrh řešení, to je opravdu spíše výsměch, a nikoliv systémové řešení. Byť, znovu opakuji, že i malý krok dopředu je dobrým krokem. Takže za SPD říkáme, že tyto kroky, které navrhuje tento zákon, určitě v rámci prvního čtení podporujeme.

Vážené dámy a pánové, vážená vládo, pojďme řešit podstaty dluhů. Pojďme lidi zbavit pokut, úroků z úroků, pojďme jim dát vymahatelnou spravedlnost a dostupnou právní pomoc. SPD má celou řadu už napsaných zákonů, které tyto problémy řeší doopravdy. Již déle než rok tady ve Sněmovně leží zákony z pera SPD, kde navrhujeme, aby se u exekucí nejprve splácela jistina, tedy dluh, a až poté poplatky. Dnes je tomu naopak, takže přestože lidé už přeplatili mnohonásobně jistinu, tak se exekuce nemůžou zbavit. Navrhujeme také v tomto námi podaném zákonu zrušit úroky z úroků. Platit úroky z úroků považuji totiž za vysloveně nemorální. A v neposlední řadě jsme také podali zákon na zestátnění exekutorů.

Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ale naše návrhy odmítá, jelikož vláda ve skutečnosti nemá zájem o systémové vyřešení současné špatné situace kolem exekucí. Chápu pokusy vlády o nějaký politický marketing ve smyslu vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Já na to vládě říkám, že divadlu na to, že tady něco systémově řeší, lidé v dluzích už skutečně neuvěří, jelikož žijí každodenní praxí a sami na sobě ihned poznají, zda jim nějaký zákon pomohl, nebo nepomohl. A zatím jsme se tady ve Sněmovně v té skutečné systémové pomoci lidem v dluhových pastech opravdu neposunuli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně spravedlnosti, jsem velice ráda, že máme možnost v prvním čtení projednávat návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád a který si neklade za cíl nic menšího než skoncovat s dětskými dluhy v České republice, zakázat dětské dluhy.

Jako zpravodajka doplním paní ministryni spravedlnosti, protože co do obsahu bylo její vystoupení vyčerpávající, že tento vládní návrh zákona jsme obdrželi 28. srpna 2020. Také k tomuto návrhu zákona, k jeho projednání v prvním čtení, byla svolána mimořádná schůze, která je doposavad přerušená, a nyní tedy jednáme v prvním čtení na základě dohody politického grémia Poslanecké sněmovny.

Určitě chci procesně avizovat, že budu navrhovat jako zpravodajka zkrácení lhůt mezi tedy prvním a druhým čtením. Dopředu si vás zdvořile dovolím požádat o podporu. Pro pořádek z hlediska předloženého vládního návrhu k zákazu dětských dluhů jenom uvádím, že tento vládní návrh navazuje na iniciativu poslanců Valachová, Nacher, Bartošek, Kolářík z dubna 2019. Jednalo se sněmovní tisk 456. Já na to upozorňuji proto, že dětské dluhy a zákaz dětských dluhů byl vlastně Sněmovnou projednán už jedenkrát v prvním čtení, následně byl opakovaně projednáván v podvýboru pro oddlužení, a tudíž řekněme, že v těchto orgánech je nám materie detailně známa.

Co se týká obsahu zákona, tak asi zdůrazním to, že pokud podpoříme tento návrh zákona v prvním čtení, a já to doporučuji jako zpravodajka, tak to bude znamenat, že pokud dítě nenabude 13 let, tak do té doby tedy mu nevznikají dětské dluhy, respektive možné závazky či dluhy, které by vznikly, jdou k tíži rodičů nebo jiných zákonných zástupců či opatrovníků, kteří tedy mají nad tímto dítětem vykonávat náležitý dohled.

Co se týká tedy té druhé věci, kterou pokládám za důležitou, to je záležitost zpětné účinnosti zákona. To je podle mého soudu velmi důležité a samozřejmě to zajímá odbornou i laickou veřejnost, protože bez ohledu na to, zda my projednáváme tento návrh zákona, či ne, tak stále vznikají další a další dětské dluhy, zejména nyní v době covidové je to samozřejmě aktuální, tak jsem velmi ráda jako zpravodajka, že paní ministryně spravedlnosti udržela tuto zpětnou účinnost, a asi to v tuto chvíli stručně shrnu v tom, že pokud tento návrh zákona projde, tak všechny dětské dluhy, které vzniknou do osmnáctých narozenin všech dětí, které budou mít 18 let do okamžiku účinnosti tohoto zákona, tak na všechny tyto dětské dluhy se ten zákaz, ta zpřísněná pravidla, která jsem nyní naznačila, bude vztahovat.

Děkuji za pozornost. A tedy ještě jednou, jako zpravodajka doporučuji tento návrh zákona k podpoře a dalšímu projednání a budu navrhovat zkrácení lhůt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Jako první je do ní přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová, pokud si přeje vystoupit. (Ano.) Samozřejmě máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda vystoupila za poslanecký klub sociální demokracie, protože zákaz dětských dluhů je něco, o co usilujeme opravdu dlouhou dobu nejenom skrze onen zmíněný poslanecký návrh, ale skrze náš program, který se dá stručně řečeno vyjádřit jakousi druhou šancí. A tedy i základním smyslem tohoto programu pro řešení exekucí a oddlužení v České republice je to, že podporujeme a chceme poctivé a férové splácení dluhů, ale zásadním způsobem odmítáme dlužní otroctví, zvlášť dlužní otroctví dětí. Proto samozřejmě podporujeme a usilujeme dlouhodobě o zákaz dětských dluhů a budeme jako klub podporovat, je tady zkrácení lhůt tak, aby tento zákon nabyl účinnosti co nejrychleji. Domnívám se, že reálný je leden, únor 2021.

Co se týká dalších věcí ohledně zákazu dětských dluhů, tak určitě platí to, co už uvedli předřečníci v tomto smyslu. Nebudu zdržovat, nicméně, co je důležité říct, ač se v posledních letech alespoň podle statistik počet dětských dluhů snižuje, je důležité říct, že zákaz dětských dluhů je absolutně nezbytný a doplní tu úpravu, která byla prosazena v minulých letech a na které jsem měla možnost se podílet a vést tu skupinu poslanců, a sice narážím tedy na nová pravidla pro oddlužení mladistvých, kde dětské dluhy vznikly před jejich osmnáctým rokem života, a která se nám podařilo prosadit v rekordním čase v dubnu 2019, nepletu-li se, v podstatě během jednoho měsíce. Takže zákaz dětských dluhů ano a poslanecký klub sociální demokracie tuto nesmyslnou, a jak říkám, i nelidskou věc určitě bude podporovat, její zákaz a to, aby zmizela z té reality, kterou bohužel děti v České republice doposavad musí žít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný podvečer, dámy a pánové. Já jsem původně myslel, že to budu popisovat trochu obšírněji, protože to je přece jenom docela důležitá materie, a díky tomu, že předtím to druhé čtení zabralo tři hodiny, tak řeknu jenom to nejdůležitější.

Kdybych to měl porovnat s rokem 2010, jak jsem řekl dneska na tiskové konferenci, tak rok 2010 bych popsal jako takový spotřebitelský nebo exekutorský Klondike. Když se podíváme na rok 2020, tak je to spotřebitelsky nebo také exekutorsky vstřícnější prostředí. A to je dáno tím, že postupně za posledních zejména pět let došlo ke kultivaci toho prostředí několika novelami jak insolvenčních zákonů, exekučních zákonů, dokonce i energetického zákona, který tady bude ještě - doufám, že to stihneme - kolem energošmejdů, snížily se odměny exekutorů, advokátů a podobně.

Nicméně tady zůstalo několik věcí. Jedna z nich je - dvě jsou takové ty úplně nejcitlivější. Jedna je, že to máme nějakých 200 až 300 tisíc neplatných exekucí, ale to je na soudech, to není na nás, které by se měly zastavovat, a pak jsou to ty dětské dluhy. Jak již bylo řečeno, my jsme před rokem a půl tady iniciovali zkráceně řečeno, aby dětské dluhy se řešily odpovědností zákonného zástupce na straně jedné, aby byla novela občanského zákoníku a novela OSŘ, která by řešila to, že by nemohlo být napříště rozhodnuto bez přítomnosti advokáta pro zmeškání a pro uznání dluhu. Poté došlo k dohodě na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti, že se vytvoří vládní komplexní novela, kterou teď máte na svém stole, to je tisk 984.

Nicméně i v mezidobí my jsme s těmi dětskými dluhy něco dělali. Tisk 493, jak již bylo řečeno, vlastně směřuje do minulosti, protože to, co teď vlastně schvalujeme, směřuje do budoucnosti, aby se to neopakovalo, aby se zvýšila ochrana dětí, aby se zvětšilo zapojení zákonných zástupců, aby se zvětšila zodpovědnost věřitelů. Ale tisk 493 jde do minulosti v tom slova smyslu, že se změnil insolvenční zákon a že se zkrátila ta doba u osob, kterým dvě třetiny dluhů vznikly před jejich osmnáctým rokem, tak jejich možnost oddlužení se zkrátila na tři roky. To máme za sebou. Čtyřistadevadesáttrojka.

Dále se v mezičase podařilo zastavit na pražském zastupitelstvu, kam jsem to téma přinesl, 152 dětských exekucí u Dopravního podniku. Byla to celkem složitá věc, rozhodnutí zastupitelstva, rady, nějakého pokynu, obchodního pokynu, a teprve poté došlo k tomuto zastavení. Já předpokládám a očekávám, a možná, že se tady v debatě k tomu vrátíme, že některá ostatní města a kraje v tomto v tomto Prahu napodobily a napodobí tak, aby se už zastavily ty běžící exekuce.

No a pak jsme u tisku 984, který teď projednáváme. Já se nebudu zabývat, a to je pro druhé čtení, případně pro třetí čtení, tou částí, kterou tady popisovala paní ministryně, ta změna OSŘ, stejně tak jako přechodu nájmu na nezletilého a ta různá přechodná ustanovení, která tady nějakým způsobem vysvětlila kolegyně Valachová. Já bych řekl pár slov k tomu dělení podle věku, tak jak ten návrh to popisuje. Ty hranice bych tam definoval tři, to je do třinácti let, do patnácti let, do osmnácti let.

Ta základní premisa, to je větší ochrany dětí, vlastně říká, že ty dluhy se dají postihovat do osmnácti, nad osmnáct let pouze do výše majetku, který ten dotyčný získal před nabytím svéprávnosti. To je ta hranice osmnácti let, aby se nestávalo to, že vlastně první věc, kterou ten člověk, když mu bude osmnáct let, tak udělá, nebo z první výplaty, co udělá, je, že mu ty peníze odejdou exekutorovi. Takže postihován bude pouze majetek, který dlužník v okamžiku provádění exekuce vlastní, přičemž musí jít o majetek, který byl nabyt před nabytím plné svéprávnosti. Jiným slovy se mění ta povaha dětských dluhů, která sice existuje, nicméně zabraňuje tomu, aby nezletilý, jak jsem již řekl, vstupoval do toho dospělého věku a života tím, že začne vlastně splácet svůj dluh.

Druhou skupinu věkovou bych rozdělil do patnácti let, kde se řeší a navrhuje zásadní omezení možnosti ujednávání smluvních pokut a penále vůči nezletilým, kteří jsou právě mladší jak osmnáct let. Zkušenost je taková, že vlastně ta původní jistina je drobná, ale ono se to právě kumuluje těmi různými pokutami a penále, které samozřejmě potom narůstají a v momentě, kdy se to po tom člověku už vymáhá, tak už to má násobně vyšší částku.

Třetí věková skupina, která se řeší, je třináct let a řeší tzv. deliktní způsobilost neboli nezpůsobilost. To znamená, nově se navrhuje zavádět dělicí čáru právě ve věku třinácti let. Návrh vychází - a tady si dovolím citovat z důvodové zprávy - z úvahy, "že na jednání mladších dětí by se mělo hledět jako na důsledek jejich výchovy, v případě velmi malých dětí téměř jako na zásah vyšší moci". To teď zažíváme s koronavirem. Návrh stanovuje, že škodu způsobenou nezletilým, mladším třinácti let, nahradí bez ohledu na zavinění dítěte ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Jsou tam dvě výjimky. Jedna je za činy povahy úmyslného trestného činu. To znamená, že to není absolutní. A druhá věc je, kdy je škoda způsobena majetným nezletilým.

To znamená, že vlastně ten návrh logicky rozděluje odpovědnost těch dětí, nebo mladých lidí, právě podle věku, podle toho, jak jsou způsobilí k některým právním krokům, jak jsem řekl, třináct, patnáct, osmnáct let. A napříště, pokud to schválíme ve zkrácené lhůtě, tak prostě nebude možné to, co je dnes, že zde máme 3,5 tisíce dětí v exekuci v této chvíli. V této chvíli, ale kumulativně samozřejmě jde o desítky tisíc lidí, protože to je vždycky v nějaký okamžik, ale jak stárnou, tak už těm lidem, kteří byli v dětských dluzích před deseti lety, tak už jsou dospělí, tak to jsou desítky tisíc, desítky tisíc dneska lidí, kteří právě prošli těmi dětskými dluhy. Od vstupu hnutí ANO do vlády se právě zabývá tematikou exekucí, insolvencí a spotřebitelských práv, ochrana spotřebitele. Dneska mimochodem tady máme hned druhou záležitost týkající se energošmejdů. Já to považuji za další velmi podstatnou část, která vede ke kultivaci toho prostředí, takže třeba s obdobím roku 2010 a dříve je to naprosto nesrovnatelné.

Já budu rád, abychom to probrali rychle, schválili to, abychom v tomto skutečně neměli, dál nedrželi ten světový prim, pokud jde o počet dětských exekucí a pokud jde o množství zadlužených dětí. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak přeji hezký večer. A nyní tedy v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Lukáš Kolářík a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to vezmu stručněji než kolega, nepůjdu do takových technických detailů toho tisku, protože to si jistě každý, kdo se o to zajímal, nastudoval.

My jsme rádi, že tady máme tento vládní návrh, který v podstatě reaguje na poslanecký návrh, který jsme s kolegy předložili už v roce 2019, a že tak můžeme vyřešit tuto problematiku, která se týká v tom věkovém rozmezí nula až patnáct let zhruba 3 056 dětí v ČR. Ono se to může zdát, jako že to není velké číslo. Nicméně tady je třeba si uvědomit právě to, že spousta těch dětí už je dneska dospělých a ty dluhy, které získali jako děti, jim velice ztížily jejich start do života a nemohli se uplatnit tak, jak by se uplatnit mohli. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že takto zatížené dítě, když to vezmu čistě z pohledu peněz, stojí české daňové poplatníky peníze, protože samozřejmě jsou na ně zvýšené náklady, ať už v podobě nějakých soudů, prevence kriminality, nebo azylových domů, nebo tím, že nevystuduje takovou školu, jaké by mohlo, tak samozřejmě následně v těch letech neodvede ten občan tolik peněz do státního rozpočtu, aby se podílel na chodu ČR.

Zároveň je třeba si také uvědomit, že to číslo není konečné, protože v tuhle chvíli samozřejmě máme dluhy, které už vznikly dalším dětem, ale ještě nejsou v této evidenci, protože do ní ještě nedotekly díky tomu procesu, který musí předcházet tomu, než se dostanou do té správné kolonky. To je další věc, že to číslo se vlastně může navyšovat. A jasným důkazem je toho třeba i reportáž, která byla minulý týden v České televizi, kdy bylo jasně vidět, jak vlastně podvodem matka nezletilé holčičce zkomplikovala život.

Je třeba říct, že česká legislativa, tak jak je teď nastavena, tak přispívá ke vzniku těch dětských dluhů, a proto jsem rád, že ministerstvo přišlo s tímto návrhem a můžeme to změnit a zařídit, aby se to nedělo. Zároveň musím v této chvíli si postěžovat i na data, která máme, protože jsem zkoušel od našich soudů dostat informace o tom, kolik evidují spisů na ty dětské dlužníky a jaké jsou, a ta evidence se nevede, je to problematické a případně si ty soudy počítají obrovské částky za to, aby tu informaci vybavily, takže tam bych chtěl také potom udělat nějakou změnu v té evidenci, abychom měli jasný přehled o tom, jaké ty exekuce máme. A to netýká jenom dětských dluhů, ale celkově exekucí obecně. Informovanost nás politiků anebo ministerstva jako takového není prostě na dobré úrovni.

Takže abych to shrnul, za Piráty podpoříme samozřejmě a jsme rádi, že to řešíme. Jsme rádi, že to vyřešíme, doufám, že to posuneme zase dál. A děkuji za nás předkladatelům, kteří se inspirovali tím poslaneckým návrhem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím mám poslední přihlášku do obecné rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde tlumočil stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. Nepřekvapí, protože už u toho prvního sněmovního návrhu, který byl podán v dubnu 2019 - dneska máme prosinec 2020, takže ono to bude téměř dva roky -, byl pod ním podepsán předseda našeho poslaneckého klubu Jan Bartošek. My dlouhodobě toto považujeme za praxi, která z nás činí skutečně evropské exoty. Omlouvám se za to slovo, ale je to něco, co skutečně je těžko představitelné. A věřím, že i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, sedící přede mnou, kolegyně vážená, by toto podepsala a potvrdila. Čili je to obrovský dluh nejenom této Sněmovny a vlády a já jsem rád, že ho rychle napravíme. Mě samozřejmě také trochu mrzí to, kolik nám to trvá času. Respektovali jsme.

Já musím říct, že ten poslanecký návrh jsme diskutovali na podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí, oddlužení opakovaně. Uspořádali jsme ještě v předcovidové době, nepletu-li se, jeden odborný seminář, nebo kulatý stůl, kde i ta věc byla diskutována. Tam vznikl ten podnět, že bude lépe, když Ministerstvo spravedlnosti připraví nové řešení celé problematiky dětských dluhů a potření té nesmyslné možnosti zadlužování dětí, a tak se také stalo. Po těch peripetiích, které trvaly téměř rok, návrh doputoval do Sněmovny. Jsem rád, že ho tady dneska projednáváme. Z našeho pohledu - a já nechci opakovat tu věcnou stránku toho návrhu, říkala to paní zpravodajka, říkal to kolega Patrik Nacher - skutečně toto je cesta, jak ty věci napravit směrem k tomu, že odpovědnost za konání dětí musí nést zákonní zástupci, rodiče, tak to přece je zcela normální. Možná že veřejnost, která nás sleduje, se bude podivovat, proč to tady poslanci řeší. Přece to je něco, co je naprosto standardní. No bohužel není.

A jedna věc tady nezazněla, a proto si myslím, že je důležité, že to bude zaneseno do občanského zákoníku. Bohužel přestože v této věci máme opakovaně už judikaturu našich soudů a Ústavního soudu, tak bohužel mám pocit, že někteří soudci, a teď budu kritický vůči justici, zřejmě se s tou judikaturou vůbec neseznamují. Protože pokud by se s ní seznamovali, tak bychom nemohli být svědky těch postupů, jako např. u okresního soudu v Mostu. Když se podíváte, to je kauza stará asi 14 dnů, kdy čtrnáctiletá dívka, dnes čtrnáctiletá, najednou má na sobě exekuci za dluh, který se táhne od doby, kdy jí byly dva roky, její maminka tehdy nezaplatila regulační poplatek v nemocnici za dvouleté dítě, a toto dvouleté, dnes čtrnáctileté dítě dnes stojí před vymáháním částky, jestli se nepletu, něco přes 14 tisíc korun. No tak to něco je špatně ve státě dánském. Pardon, abych neurazil Dány, ve státě českém. Jsem rád, že tímto krokem ta věc bude vyřešena i směrem k tomu, jak mají konat české soudy.

Na závěr, ono to tady zaznělo od paní předkladatelky, připojuji se k tomu, abychom zkrátili lhůtu pro jednání na 30 dnů, tak abychom ideálně na příští schůzi, která bude na konci ledna, mohli v rámci druhého, a následně třetího čtení ten zákon doprojednat. Myslím si, že to je důležité. Jako předseda podvýboru jsem připraven toto i v rámci podvýboru projednat a dát stanovisko ústavně-právního výboru včas. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku a je to paní poslankyně Helena Válková. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Budu hrozně rychlá. Přihlásila jsem se ještě dříve, nežli mě pan poslanec Marek Výborný nepřímo oslovil. Ráda, mám k tomu dva důvody, nyní vystupuji. Za prvé já to beru jako příznivý signál, ale současně i jako smutné memento. Příznivý v tom smyslu, že se konečně dostáváme k dětské problematice, kterou se tedy marně snažíme otevřít třeba na výboru pro ochranu práv dítěte. Teď mluvím trošku z pozice víc vládní zmocněnkyně než poslankyně. Neustále říkáme, jak nefunguje opatrovnický systém, potřebujeme tedy konečně projednat návrh zákona o dětském ombudsmanovi. Potřebujeme změnit přístup soudů, to tady také zaznělo. Mimochodem v Mostě máme výborného soudce, který v opatrovnických věcech funguje velice dobře. To jsou takové extrémy. Ale to nepříznivé a smutné je, že se na hraně samotné časové disponibility, nebo resp. dispozic, které máme, zabýváme zákonem, který snad bude, a já tomu pevně věřím, schválen, ale mohl být schválen už dříve. Opravdu jsme se k tomu dostali pozdě.

Takže v závěru rozhodně zkrácení lhůt. Rozhodně jsem ráda, že to konečně projednáváme, a podepsala bych prakticky všechno, co řekl Marek Výborný, zpravodajka a samozřejmě Patrik Nacher, včetně té kritiky, že nám to trvalo opravdu dlouho, než jsme se k tomuto zákonu dostali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali ještě má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Ano, paní poslankyně Kateřina Valachová a zatím nikoho dalšího nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, jak jsem avizovala, jako zpravodajka navrhnu zkrácení lhůt. Jenom doplním svoje předřečníky, protože víte, že Sněmovna se možná bude scházet nejenom ten příští týden, ale není vyloučeno, že se bude scházet i mezi svátky, mezi vánočními svátky, a z tohoto důvodu se domnívám, že není zcela vyloučeno umožnit tady ještě rychlejší projednání zákazu dětských dluhů, koneckonců zkrácení lhůt je možnost, kdy můžeme věc co nejrychleji projednat. Z tohoto důvodu si jako zpravodajka dovolím navrhnout zkrácení lhůty na 10 dnů, a pokud by toto neprošlo, potom zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Lhůta pro projednání je 60 dnů. Lhůtu uvedenou v odst. 1 může Sněmovna zkrátit až o 30 dnů. Zkrátit takovou lhůtu o více než 30 dnů nelze, vznesou-li proti tomu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. To znamená, vy v podstatě můžete navrhnout reálně o 30 dnů.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Tak to je, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon? O 30 dnů můžete navrhnout. Na 30 dnů.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Na 30 dnů a kratší...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O 30 dnů a na 30 dnů je finálně stejné.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Na 30 dnů. A kratší lhůta, pane předsedající, a vy jste to správně přečetl z jednacího řádu, může být zavetována dvěma kluby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, je to tak.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Z tohoto důvodu se domnívám, že můžeme hlasovat ještě kratší lhůtu, ale podléhá to vetu. Učinila jsem návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já tomu tak taky rozumím, takže navrhujete na 10 dnů a tam je možné, že to může někdo nám tady zavetovat, dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já prosím nic nevetuji. Jenom žádám sněmovnu, aby pro takové blbosti nehlasovala. Řekněte mi prosím někdo, kdy končí lhůta deseti dnů. Já už mám fakt jako dnešního... To se tady opravdu chystáme scházet 29. prosince, nebo 3. ledna, nebo 5. ledna? Co tady budeme předvádět za šaškárny kvůli zákonu, který upřímně řečeno tady leží dva roky? Rok a půl se čekalo na vládní návrh, pět měsíců leží tady v Poslanecké sněmovně, a teď budeme šturmovat, že potřebuje 10 dnů. Prosím všechny, aby pro tento návrh nehlasovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dovolím si zklidnět vášně. Marek Benda prostřednictvím předsedajícího neslyšel ten úvod, a já jsem schválně zmiňovala, že je možné, že se budeme scházet nejenom příští týden, ale nevíme, jak se bude dál vyvíjet daňový balíček, že se můžeme sejít i mezi svátky, a z tohoto důvodu, z tohoto důvodu jsem navrhla tuto lhůtu s tím, a je to samozřejmě v pořádku, že pokud by to neprošlo, postačí 30 dnů, protože kolegové a kolegyně, a prosím, prosím, prosím o pozornost, pokud by to neprošlo, opravdu těch 30 dnů je zcela dostačujících pro lednovou schůzi. Ale z toho důvodu, že není vyloučeno, že budeme jednat, tak jsem jenom vytvořila jako zpravodajka tímto návrhem prostor, abychom byli připraveni. To je všechno.

Jsou to dva návrhy a myslím si, že oba dva jsou možné. Ale znovu vaším prostřednictvím k Markovi Bendovi, co se týká toho kratšího návrhu, tak se skutečně týkal připravenosti, možnosti, pokud by Sněmovna zasedala, protože to vyloučeno není. Ale jsou to dva návrhy, a já se domnívám, že jsou hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment, protože na faktickou poznámku se mi přihlásil ještě pan poslanec Lukáš Kolářík. Z místa je přihlášen Marek Výborný, ale tak tedy faktická dostane přednost. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji. Fakticky jenom na kolegu Bendu. Pokud půjde o zabránění takového zvěrstva, jako jsou dětské dluhy, tak přijedu klidně i 24. prosince.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem vás přes tu roušku neslyšel. Byl tam nějaký procedurální návrh? Nebyl. Takže... jo že jste chtěl přijít do práce. Jasně. Prosím vás, poprosím na mikrofon srozumitelně. Pan poslanec Marek Výborný. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, myslím si, že to je poměrně vážná věc, kterou projednáváme, a to i, zdůrazňuji, jedná se o novelu občanského zákoníku. A já bych - nejdu vůbec nic vetovat, ale já bych chtěl opravdu apelovat na to, že právě proto, že to je novela občanského zákoníku, tak si zaslouží skutečně maximální pozornost. Z úst právničky mě mrzí to šturmování, protože tím skutečně nic neurychlíme.

Chci zdůraznit, že Poslanecká sněmovna v rámci plenárního jednání začíná 18. ledna. Pokud chceme ten návrh skutečně řádně projednat na půdě podvýboru i na půdě ústavně-právního výboru, zkraťme lhůtu. Zkraťme lhůtu tak, jak bylo navrženo mnou, myslím, že to říkala předtím i paní zpravodajka, na 30 dnů, to je dobře. Tím to skutečně zrychlíme, v únoru může být hotovo v Senátu a věc je vyřešena.

Ale znovu zdůrazňuji, že kdybychom to chtěli řešit, tak už jsme dávno mohli. Takže pojďme teď zkrátit lhůtu na 30 dnů, ale nemá smysl urychlovat ten proces na úkor kvality. To by byla chyba. A to není vůbec nic proti tomu, že bychom nechtěli řešit dětské dlužníky. To v žádném případě. Já myslím, že kdo poslouchal mé vystoupení, tak to jasně slyšel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady dvě faktické poznámky a pak teprve je přihlášena z místa paní poslankyně Kateřina Valachová. Takže nejprve vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Tak vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem chtěl vyzvat k podobnému, co říkal Marek Benda. My jsme to tady navrhli původně jako poslaneckou iniciativu před rokem a půl. To bylo číslo 456, to se podívejte. Tohle je 984. Já bych prostě skutečně lpěl na selském rozumu. Rok a půl to tady bylo. Teď je to tady zaparkováno čtyři měsíce. Pojďme hlasovat o těch třiceti dnech, protože si neumím skoro v praxi představit, jak tohle budeme projednávat mezi svátky, teď ještě do toho nějaké ty koronavirové záležitosti. Mně se tahle gesta nelíbí. Pojďme to urychlit maximálně, jak to jde. Ale fakt jako selský rozum do hrsti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat paní zpravodajky ohledně toho, co říkala s daňovým balíčkem. Protože pokud se nemýlím, tak mezi vetem prezidenta - což je ten důvod, proč by údajně hrozila ta schůze mezi svátky - a projednáním Sněmovnou je lhůta deset dnů. To znamená, pokud 22. projednáme daňový balíček, tak mně to prostě nevychází, že bychom se tu potkali mezi svátky. Tak bych chtěl navrhnout, jestli nechce zvážit, aby s ohledem na kolegy z ústavně-právního výboru, kteří se budou nějak nesmyslně scházet, aby stihli lhůtu, jestli nechce zvážit stažení toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Kateřina Valachová je stejně přihlášena, takže má prostor pro akci. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já si myslím, že všichni v těch posledních týdnech sledujeme a máme hlavní cíl, aby co nejdříve byl ten zákaz dětských dluhů schválen. Tím byl veden i můj návrh. Ale pokud vidím takové zneklidnění mezi poslanci a poslankyněmi, taky se dívám na aktuálně úřadujícího šéfa klubu, vaším prostřednictvím, Romana Kubíčka, ponechávám jako zpravodajka návrh zkrácení o 30 dnů. Doufám, že se na tom shodneme. Doufám že, kolegové a kolegyně - dívám se do vašich tváří - bude platit ta gentlemanská dohoda, že tak učiníme co nejrychleji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže já si škrtám těch deset dnů. Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka? Zájem není.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 92 poslanců, pro 86, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Hlásí se někdo? Ne. Takže nemáme další návrhy.

 

Nicméně hlasování jsme neskončili, protože tady máme také návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové, ke kterému se přidal i Marek Výborný, na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 91 poslanců, pro 82, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. (O slovo se hlásí poslanec Kubíček.) Pan poslanec Roman Kubíček v zastoupení klubu hnutí ANO.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu respektovat dohodu z grémia a začneme zákon o dráhách a doprojednali bychom ho. Potom bychom skončili, protože si myslím, že jednání po 21. hodině vzhledem k tomu, co nás čeká zítra, by nebylo úplně optimální. Takže navrhuji doprojednání tohoto bodu a ukončení jednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se dotáži do pléna, protože jsem si nechal schválně vyjet přesně tu tezi, o které se hlasovalo v podstatě už předminulý týden, kde jsme si prohlasovali jednání po 19. i 21. hodině. Bylo tam řečeno "minimálně do" bodu 16 a 99, když to ocituji. Takže teď jsme tady už projednali tyto body, a to "minimálně do"... Takže je tady návrh pana poslance Kubíčka. Já se táži, jestli s tím má někdo problém, že bychom skončili tímto bodem.

 

Problém nevidím, takže začneme a jedná se o

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP