Čtvrtek 17. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

282.
Návrh poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka,
Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů,
Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 938/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vláda k tomuto návrhu nezaujala žádné stanovisko. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Josef Kott. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Děkuji za zařazení tohoto bodu.

Velice ve stručnosti. Cílem předloženého návrhu zákona je zajištění podmínek pro hrazení škod způsobených kormoránem velkým v období 2021 až 2023. Návrh je reakcí na aktuální neměnnou situaci, která se týká rozsáhlých škod na rybách způsobených kormoránem velkým.

Pro účely tohoto zákona jde o navazující dočasné zařazení kormorána velkého pod právní režim zvláště chráněných vybraných živočichů spolu se zavedením odpovědnosti státu za škody jím způsobené. Předložená novela zákona navazuje na novelizaci z let 2017 a 2019 reagující na výjimku kormorána velkého ze zvláště chráněných druhů. Novelou zákona č. 197/2017 Sb. byl ze seznamu vybraných zvláště chráněných druhů uvedených podle § 3 zákona o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy vyškrtnut kormorán velký a zároveň bylo uvedeno formou přechodného ustanovení zákona přechodné období tři roky, ve kterém jsou škody způsobené tímto živočichem i nadále hrazeny.

S ohledem na dosavadní zkušenosti s aplikací zákona 115/2000 Sb. se navrhuje, aby se zákon vztahoval krom zvláště chráněných vybraných živočichů v zákoně uvedených dočasně též i nadále na kormorána velkého pro další přijaté období 2021 až 2023. Prokazatelně způsobené škody se budou hradit za podmínek v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými živočichy. To odpovídá i zavedené praxi, na kterou jsou poškození zvyklí.

S ohledem na potřebu účinnosti zákona od 1. 1. 2021 navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním vyslovila souhlas již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Po dohodě s kolegou Radkem Holomčíkem načte pan zpravodaj legislativně technickou úpravu týkající se účinnosti novely tohoto zákona a doprovodné usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Radek Holomčík. Změna zpravodaje. A kdo je zpravodajem? Tak pane poslanče, prosím. Já vím, takže tady máme žádost o změnu zpravodaje, bude to pan poslanec Jan Pošvář. Svolám poslance do jednacího sálu, budeme hlasovat o změně zpravodaje. Tak já myslím, že jsme tady všichni.

 

Takže otázka zní: kdo souhlasí s tím, aby byl zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Pošvář?

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti žádný. Zpravodajem tedy bude pan poslanec Jan Pošvář. A máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, víceméně vše podstatné bylo již řečeno. Jedná se o prodloužení současného stavu. V rychlosti. Finanční dopady tohoto návrhu na státní rozpočet jsou v řádu desítek milionů ročně. Za rok 2019 to bylo 37,2 milionu korun. Obdobné částky lze na základě zkušeností z praxe očekávat v letech následujících. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance a jednu faktickou poznámku. Takže nejprve dám prostor paní poslankyni Monice Jarošové, protože faktická by měla reagovat na nějaké vystoupení v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vám sdělila stanovisko hnutí SPD k novele zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, konkrétně se jedná zde o škody způsobené kormoránem velkým. Cílem tohoto návrhu je zajištění podmínek pro hrazení škod způsobených kormoránem velkým v období 2021 až 2023, protože škody vzniklé chovatelům ryb po roce 2020, nelze za stávající právní úpravy hradit.

Kormorán velký bohužel i nadále požívá v celé EU stejného stupně ochrany jako tzv. volně žijící pták. Důsledkem toho jsou přemnožení a s tím rostou i škody, které způsobují. Není ani předpoklad, že by v nejbližší době došlo k radikální změně, ke snížení jeho přemnožení v celé Evropě. Daří se jim nejenom díky rybolovu, ale nahrává jim i teplejší počasí. Pokud se ochladí, normálně migrují, ale v posledních letech se stává, že prakticky nemrzne a oni nemají důvod se nějak houfně přesunovat někam na jih. A každá populace, která zde přezimuje, jedná se zhruba o 10 až 15 tisíc jedinců, způsobuje mnohamilionové škody. Sami rybáři mají zkušenost, že hejno několika stovek ptáků při spotřebě půl kilogramu ryb dokáže řeku pořádně vyčistit. Pak rybáři musejí napravovat, a je to stále dokola. Oni mají povinnost zarybňovat, ale tím krmí přemnožené kormorány, a proto je třeba jim co nejdříve tyto škody, těm rybářům, nahradit. Celkové škody tedy přesahují 100 milionů korun ročně, a my chceme ponechat úroveň náhrady škody ve výši 100 % prokázaných, vzniklých, přímých škod.

Naše hnutí SPD, které je zároveň spolupředkladatelem, tuto novelu podpoří a podpoříme také zkrácené jednání v souladu s paragrafem 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní další v obecné rozpravě pan poslanec Petr Bendl, je to poslední přihláška zatím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Byli jsme to my, kdo v roce 2013, komu se podařilo vyndat tohoto velmi chytrého tažného ptáka z režimu zvlášť chráněných druhů, protože bylo nutné se s tou situací nějak poprat, proto my v zásadě velmi podporujeme tento návrh i jeho projednání v tzv. devadesátce. Byť principiálně říkám, že bychom raději rozdávali náboje než platili obecné škody, které nelze dopočítat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali ještě je někdo v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 938 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 175 přihlášeno 97 poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Pošváře.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Já, jak bylo avizováno, načtu dva návrhy.

První je tedy legislativně technická a ta zní: V souladu s § 90 odst. 6 jednacího řádu Sněmovny podávám tento návrh: V článku 3 se slova "1. ledna 2021" nahrazují slovy "prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení". Odůvodnění zní, že dosavadní navržené datum účinnosti od 1. 1. 2021 je již nereálné, proto se to navrhuje z naléhavého veřejného zájmu změnit v souladu s příslušnými paragrafy.

Druhý návrh je doprovodné usnesení, a to zní přesně: "Poslanecká sněmovna - za prvé - žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, aby ve vzájemné spolupráci připravily systematické řešení škod způsobovaných nálety kormoránů na chovy ryb a jejich případné kompenzace, a to i na celoevropské úrovni, a informovaly Poslaneckou sněmovnu do 31. srpna 2021 o přijatých opatřeních."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k hlasování o těchto dvou přednesených návrzích. Já radši zagonguji. Mám žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Pane zpravodaji, kdybych něco řekl špatně, ale já nic špatně neřeknu, protože teď řeknu jenom, že budeme hlasovat o vašem návrhu na legislativně technickou úpravu. Myslím, že je to dostatečné, všichni jsme to slyšeli, nikdo nenamítá.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro tu legislativně technickou úpravu? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 176 přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka, Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů, Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 938."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 177 přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Předtím, než ukončím projednávání, máme tady to usnesení. Teď je tedy otázka, máme ho opakovat, to usnesení? (Hlasy ze sálu: Ne.) Pamatujeme si.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro to usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 178 přihlášeni 92 poslanci, pro 89, proti žádný. S usnesením byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí.

 

My se tedy vrátíme k tomu přerušenému bodu. Ještě přečtu dvě omluvy. Omlouvá se ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 12 do 13 hodin z pracovního důvodu 17. prosince. Dále se omlouvá pan ministr vnitra Jan Hamáček od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Já to zase otevřu. Já tedy znovu otevírám bod

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP