(14.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Tak. A teď prosím vás, paní poslankyně, páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu případně vyjádřili i vy. Já tu mám nejdříve tři písemné přihlášky. Jako první se přihlásil k pořadu schůze pan poslanec Valenta, připraví se paní poslankyně Langšádlová, poté pan poslanec Klaus a zaregistroval jsem z místa přihlášku, pan poslanec Ferjenčík. Tak ještě jednou poprosím o klid, probíhá schůze. Děkuji. (Zvoní pro uklidnění v sále.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl zařazení nového bodu jednání této schůze, jehož název by zněl Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k nepřijatelnému zasahování Senátem Parlamentu ČR a jeho účelovému, tedy politickému ovlivňování procesu odehrávajícímu se v Radě České televize, které probíhají dle platného zákona o České televizi.

V diskuzi k tomuto bodu bych chtěl například hledat odpověď na otázku, zda v České republice došlo k nějaké utajené změně Ústavy, kterou jsem doposud nezaregistroval. Zda se tedy ještě vůbec počítá s mocí soudní, kam se může každý stěžovatel sám odvolat, a soud následně rozhodne, nebo zda soudní pravomoc, již přešla na osobu generálního ředitele České televize, nebo na Senát Parlamentu ČR. (V sále je neustále hluk.)

Okolnost, že generální ředitel České televize Dvořák překračuje své kompetence a explicitně napadá kontrolní orgán, Radu České televize, kterému je podle § 9 odst. 2 zákona o České televizi ze své činnosti naopak odpovědný a který byl také naprosto demokraticky zvolený Sněmovnou, bych snad ještě dokázal z úhlu jeho pohledu pochopit. On ostatně z obrazovek České televize velice subjektivně a přirozeně také pro něj zadarmo kritizuje čas od času i Poslaneckou sněmovnu a my si již bohužel na takovéto jeho jednání zvykli. Možná někteří chtějí mít od protiútoku České televize například za legitimní a legální poslaneckou kritiku při schvalování výročních zpráv České televize klid, ale já osobně se s nezdravým stavem ve veřejně právním médiu, smířit rozhodně nehodlám.

Ředitel České televize s platem nepodobným proti -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Ještě jednou žádám o klid v sále! Nebo mi nezbude než přerušit jednání na pět minut, abyste si to mohli říct venku a vrátili se jako normální lidé a poslouchali ty ostatní. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Ředitel České televize s platem ne nepodobným platu prezidenta republiky zjevně současně nabyl dojmu, že on sám je jediným akcionářem jakéhosi nedotknutelného mediálního impéria a může si směrem ke koncesionářům, jejichž zájmy zastupuje Rada České televize, dovolit cokoliv. Ano, to po dlouhou dobu skutečně mohl, podporován jistými politickými kruhy, ale dnes již začíná Rada České televize skutečně pracovat, jak dle zákona pracovat již dávno měla. A tak se nyní bude muset management České televize nejspíše připravit na další odhalení četných pochybení, a to nejen hospodářského charakteru. Ale fakt, že v nepřijatelném trendu, tedy v předjímacím, faktu prostém a pod prahem ve vyvíjeném nátlaku na moc soudní s roznětkou ke společenským nepokojům, pokračuje společně s panem ředitelem i Senát, mě skutečně nenechává chladným. Jeho usnesení číslo 44 z 19. listopadu 2020 k aktuální situaci v Radě České televize, konkrétně tedy k odvolání dozorčí komise Rady České televize, tento smutný fakt poměrně přesně ilustruje.

Kolegyně, kolegové, navrhuji vám tedy po eventuálním zařazení bodů a proběhlé diskuzi - a myslím si, že této je k tomuto tématu více než třeba, a také prosím pěkně, kde by měla jinde se odehrávat tato diskuze než především zde na plénu Poslanecké sněmovny, a nikoliv tedy pouze na volebním výboru, jak šibalsky navrhuje Senát - přijmout usnesení v tomto znění:

I. Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv pokusy Senátu Parlamentu ČR o politické zásahy do nezávislosti Rady České televize a její kontrolní činnosti vykonávané dle zákona o České televizi číslo 483/1991 Sb.;

II. vyzývá Senát Parlamentu ČR, aby upustil od jakéhokoliv dalšího nabourávání principů demokratického právního státu a parlamentní demokracie, mezi které nepochybně patří také svrchovaná a politicky nezávislá činnost Rady České televize.

III. Poslanecká sněmovny pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zaslat toto usnesení předsedovi Senátu a předsedům senátních klubů.

Tento nový bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání po vratkách ze Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěla požádat o zařazení bodu Informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech, a to na 10. 12. od 11 hodin.

Proč to opět požaduji a proč mě překvapuje, že tento návrh sama nepředkládá vláda. Tento projekt je nejenom jeden z nejdražších za posledních třicet let, ale má významný nejenom ekonomický, energetický, ale i geostrategický a bezpečnostní význam. Já si nedovedu představit vládu, která takovýto projekt podporuje, aniž by o něm informovala Poslaneckou sněmovnu. Aniž by jednotlivosti tohoto projektu neprojednaly výbory Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, tady pět politických stran jasně deklarovalo požadavek vyloučení dvou dodavatelů, resp. neoslovení dvou dodavatelů, to je z Ruska a Číny. Z tohoto tendru tato vláda riskuje, že tento tendr bude po volbách stejně zastaven. Já si nedovedu představit, že vláda za této situace v tomto projektu chce pokračovat. Jako členka vládního výboru musím s politováním konstatovat, že jsme opravdu byli oklamáni mnoha informacemi. My jsme byli seznámeni s tím, že vláda si definovala své bezpečnostní zájmy, vláda si schválila své bezpečnostní zájmy, ale vláda zatím nedohlédla na to, aby se tyto bezpečnostní zájmy, které sama schválila, promítly do zadávací dokumentace. A toto je opravdu velmi závažná věc.

Já si nedovedu představit, že bychom nebyli informováni o tom, jaká je představa vlády ohledně financování. Během těch několika měsíců, kdy se tady bavíme o financování, se zvýšil dluh České republiky o téměř 1 bilion korun, to je tisíc miliard. Za této situace je naprosto legitimní požadovat, aby i tuto otázku projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Já si nedovedu představit, dámy a pánové, že by neprojednal hospodářský výbor kritéria takovéto zakázky, včetně váhy jednotlivých kritérií.

Dámy a pánové, přece nás musí zajímat to, jestli vlastně vláda obstojí i v jednání u Evropské komise. Jestli použitý § 29 zákona o zadávání veřejných zakázek je použit správně. Zda takto vůbec může vláda České republiky postupovat. Ano, jsou před námi některé možnosti. K těm možnostem určitě patří to, aby vláda resp. ČEZ neoslovil uchazeče z Ruska a Číny. Ale v takovém případě musíme být informováni a ubezpečeni, že se nebudou podílet ani na významných segmentech této zakázky jako na subdodávce.

Myslím si, že je namístě i projekt odložit a vyhodnotit i ty projekty, které se mezitím vlastně v Evropě rozjely. Velkou výstavbu jaderných elektráren připravuje Polsko se Spojenými státy. Velkou výstavbu jaderných elektráren připravuje Francie ve spolupráci s Holandskem. Prosím, otevřme si otázku, zda se raději nepřipojit k těmto projektům, zda nepodpořit naše spojenectví, místo toho, abychom si zahrávali s naší bezpečností, suverenitou a s naší budoucností. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP