(15.10 hodin)
(pokračuje Blatný)

Rád bych se rovněž vyjádřil ke komplikované situaci některých poskytovatelů sociálních služeb, kteří dosud neměli zkušenosti s vykazováním zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k tomu, že test je dodáván za účelem provedení zdravotní péče, je řádné vykázání nutností, jinak by z prostředků veřejného zdravotního pojištění nemohl být vůbec hrazen. Zjednodušení běžného vykazování jsme nicméně intenzivně řešili se zdravotními pojišťovnami a všechny pojišťovny přislíbily vytvoření jednoduchého, nebo zjednodušeného postupu elektronického vykazování tak, aby byl přístupný i těm, kteří nemají zkušenost se standardním vykazováním u provedeného testu. V případě jakýchkoliv problémů je poté pochopitelně možno se obracet rovnou na pojišťovny.

Je vhodné zdůraznit, že navržená právní úprava sama přímo nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus úhrady za zajištění těchto testů a jejich distribuci. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění antigenních testů a tu, věřím, nikdo nezpochybňuje.

Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná, proto je třeba tento návrh přijmout v jeho znění již dříve přijatém, tedy původním, Poslaneckou sněmovnou a nezamítat jej. Velmi vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujala paní senátorka Jitka Chalánková.

 

Senátorka Jitka Chalánková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde tlumočila stanovisko Senátu. Senátní tisk byl označen č. 1, je to tedy váš poslanecký tisk 1080. Tento návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, senátní tisk č. 1, postoupila Poslanecká sněmovna Senátu dne 13. listopadu 2020.

Cílem návrhu zákona je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění doplnit mechanismus způsoby úhrady POC antigenních testů používaných pro účely stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to v návaznosti na mimořádná opatření. Zde svou zprávu zkrátím, protože pan ministr vás již podruhé seznámil s obsahem celého tohoto tisku.

Senát se rozhodl, že tento návrh zamítá. Odůvodnění zamítnutí zní krátce takto: Navrhovaný zákon se jeví jako zcela nadbytečný. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb existuje funkční a dostačující systém distribuce či zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem, čemuž předmětné testy testovací sady plně odpovídají. Zásobování se děje denně a ve značné šíři položek i počtech balení bez problémů. Lze tak zaručit dostatek testů na místech, kde je to potřeba, standardní cestou, ne touto účelovou změnou. Není důvod, proč by testovací sady nemohly být dodávány úplně stejně jako kterýkoliv jiný zdravotnický materiál. Na trhu navíc existuje větší počet schválených testů a moment konkurence může mít tím pádem příznivé ekonomické důsledky.

Co zaznělo při debatě v Senátu? Především nám bylo líto, že tento tisk a tento záměr nebyl podroben hodnocení dopadů regulace tohoto návrhu, to znamená, že nebyl podroben vyhodnocení tohoto dopadu do veřejných rozpočtů. Dostali jsme se do situace, kdy se po nás chce, abychom schválili něco jako státní rozpočet, aniž bychom znali čísla, která tento státní rozpočet obsahuje. Pokud stát tedy nařizuje toto povinné testování, tak se domnívám, a Senát tomu tedy dal za pravdu, že stát by to měl také zajistit a platit. Tímto návrhem zákona se ingeruje do pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Má pravdu pan ministr, že dopady do státního rozpočtu možná zjistitelné nejsou, nicméně ingerence do pojistných plánů zdravotních pojišťoven může být velice rozsáhlá.

Pokud zde byla řeč o krizových zákonech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak zde se o pojmu distributor vůbec nehovoří, hovoří se pouze o pojmu poskytovatel zdravotní péče. Distributor je tím článkem celého řetězce mezi výrobcem a potom lékárnou a uživatelem tohoto léku, který má v podstatě pouze za úkol rozvézt toto zboží, nakoupit a rozvézt, možná taky nerozvézt, ale tím jeho povinnosti končí. Hledala jsem v zákoně zmocnění, prováděcí předpis, nicméně nic takového jsem nenalezla a máme před sebou pouze odstavec e) celé této novely, který máme před sebou v obecné podobě do budoucna. Nikdo neví, co s testy bude dál, kdo je bude aplikovat a kdo bude ručit za kvalitu testů, kdo je bude vyhodnocovat, kdo a jak je za platí. To jsou zcela standardní mechanismy, které umožní možnost kontroly a revize úhrad. V Senátu se hovořilo o tom, že je třeba nastavit pravidla, to znamená buď podmínky pokud možno rovné, nebo alespoň nějaké, nevydat někomu pouze bianko šek, který by mohl také umožnit až vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven, kdy by se mohlo stát, že nebudou peníze na léčbu jiných závažných onemocnění.

Přímo v tisku, jak přišel z Poslanecké sněmovny, se také hovoří o tom, že tento tisk obsahuje korupční potenciál. Také to se nám velmi nelíbilo. Pokud sociální služby, které poskytují zdravotní služby podle zvláštního zákona, na zvláštní smlouvy, nevědí, jak vykazovat, tak to jsou skutečně argumenty jiné kategorie a druhého řádu.

Jsem také k dispozici, pokud byste se ještě chtěli zeptat podrobněji na to, co se v Senátu odehrálo, nicméně Senát většinově navrhl tuto novelu zákona zamítnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní zpravodajka garančního výboru Hana Aulická Jírovcová si nepřeje vystoupit, není v tuto chvíli v sále. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Rozhlížím se v sále, nikoho nevidím. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je případně zájem o závěrečná slova? Ani pan ministr, ani paní senátorka.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Tady chviličku vyčkám, aby měli všichni poslanci, kteří byli v předsálí, možnost zaujmout svoje místo... Je zde zájem o odhlášení. Já vás poprosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Na informační tabuli je už nastaveno kvorum 101.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1080/2."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 170 poslanců, pro 115, proti 16. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Všem vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. (V sále je trvalý hluk.)

 

Otevírám bod

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 556/9/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 556/10. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Já mezi námi vítám pana senátora Petra Orla.

Nejprve poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zemědělství Miroslav Toman, případně další pověřený zástupce navrhovatele, ministr životního prostředí Richard Brabec. Pan ministr zemědělství je přítomen a svým pohybem si říká o slovo. Takže pane ministře, máte slovo. Já poprosím o klid v sále. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP