(15.20 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dalších souvisejících zákonů. Tento materiál, tento zákon byl vypracován společně Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostřední. Vychází z koncepce ochrany před následky klimatických změn pro území České republiky.

V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byla podána a následně přijata řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí, nejenom vodního zákona. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou schválen 18. září 2020.

Návrh zákona byl dne 13. listopadu 2020 projednán Senátem, který svým usnesením rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které se týkají za prvé administrativního zjednodušení odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků, a dále legislativně technických úprav způsobených mimo jiné délkou legislativního procesu návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a věřím, že přispějí ke zkvalitnění tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a poprosím, aby se slova ujal pan senátor Petr Orel. Máte slovo.

 

Senátor Petr Orel: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, ministři, dovolte, abych vás krátce seznámil a zdůvodnil pozměňovací návrhy zákona o vodách, které schválil Senát na svém jednání 13. listopadu tohoto roku. Nejprve možná obecně. Pan ministr už částečně věci řekl, ale obecně k těm pozměňovacím návrhům.

Pozměňovacím návrhem došlo k zavedení ohlašovacího režimu pro odstraňování stanovených vodních děl v korytech drobných vodních toků s cílem administrativního zjednodušení odstranění dožitých a již neúčelných vodních děl v korytech drobných vodních toků za účelem jejich zpřírodňování tzv. renaturací. Dále byla o rok odložena povinnost měřit množství odebírané vody u odběratelů se sníženými limity v celkovém množství alespoň tisíc kubíků vody v kalendářním roce nebo sto kubíků vody v kalendářním měsíci, jakož i povinnost předávat výsledky tohoto měření. Současně pozměňovací návrh napravuje některé legislativní nedostatky tohoto návrhu zákona. Jak už řekl pan ministr, na pozměňovacích návrzích je souhlas a mají podporu jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí a jsou také podporovány správci povodí, protože jich se to velmi dotýká.

Podrobněji k těm renaturacím. Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit ukončení právní existence podélných technických úprav koryt formou ohlášení podávaného vlastníkem daného vodního díla, tím je téměř vždy správce vodního toku. Podrobnosti ohlašovacího režimu stanoví nový § 15c vodního zákona, přičemž přiměřeně se užije příslušných ustanovení stavebního zákona. Navrhované ukončení právní existence vodního díla, akceptování příslušného ohlášení ze strany vodoprávního úřadu má administrativní charakter, nevznáší nároky na změny půdorysné resp. pozemkové dispozice. Vodoprávní úřad musí posoudit, jestli to ohlášení je dostatečné, a pak k tomu vydá patřičné rozhodnutí. Pozměňovací návrh vkládá do zákona nový § 15c upravující ohlašovací režim odstraňování stanovených vodních děl v korytech drobných vodních toků a tuto úpravu dále promítá do definice přirozených koryt drobných vodních toků, to je § 44 odst. 2 vodního zákona, a do definice správy vodních toků, § 47 odst. 2 písm. i).

Další pozměňovací návrh je možnost vodoprávního úřadu ve výjimečných případech uložit nebo povolit vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. Tam jde o to, že v platném znění je toto upraveno § 59 odst. 5, nikoliv § 59 odst. 4. Takže v tomto případě ten pozměňovací návrh je čistě legislativně technický a napravuje správně odkaz.

Další návrh, který mění tuto novelu, zavádí povinnost měřit množství odebírané vody u odběratelů se sníženými limity v celkovém množství tisíc kubíků vody v kalendářním roce nebo sto kubíků vody v kalendářním měsíci, jakož i povinnost předat výsledky tohoto měření. Povinnost měřit množství vody, které oprávněný odebírá, vznikne poprvé v roce 2022 a výsledky tohoto měření předá oprávněný nejpozději k 31. lednu 2023. Jde o to, že adresáti tohoto zákona díky tomu, jak dlouze probíhal ten legislativní proces, by měli měsíc na to, aby si pořídili nové vodoměry a další záležitosti. Z toho důvodu se navrhuje odložení účinnosti tohoto zákona a opět můžu říct, že tento návrh změny termínů jde od navrhovatelů tohoto zákona.

Další pozměňovací návrh je opět spíš legislativně technická záležitost. Chybělo tam zmocnění pro příslušný orgán, který by vydal obecně závazné nařízení ve vztahu k míře úpravy hygienického zabezpečení užitkové vody a způsob jeho prokázání. Pozměňovacím návrhem na základě ustanovení § 3 odst. 7 je doplněno k vydání příslušného prováděcího předpisu Ministerstvo zdravotnictví. S ohledem na délku legislativního procesu se již odložená účinnost pro ustanovení článku 5 body 3 a 4, která je ve vztahu k zákonu o vodovodech a kanalizacích a vztahuje se k 1. lednu 2021, nejeví jako účelná. Proto ten pozměňovací návrh účinnost stanovuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, stejně jako návrh zákona.

Drobné vodní toky představují v České republice zhruba 87 tisíc kilometrů. Není to málo, samozřejmě jenom menší část je upravena technicky pomocí betonových dlaždic. V řadě případů jsou to dožité neúčelné vodní toky, které zbytečně rychle odvádějí vodu z krajiny, mění nám vodní režim, brání vsakování. A bezesporu ty nevhodně technicky upravené vodní toky mají dopad na biodiverzitu. Tím, že schválíte tento pozměňovací návrh, bezesporu přispějete aspoň dílčím způsobem k adaptaci krajiny na klimatické změny, na poruchy, které už dnes jsou tady a které nás bezesporu nebudou míjet ani v dalším období.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Garančním výborem byl zemědělský výbor, dále věc projednával hospodářský výbor. Zpravodajem garančního výboru byl pan poslanec Karel Tureček, zpravodajem hospodářského pan poslanec Vojtěch Munzar. Ptám se kolegů, zda mají zájem o vystoupení. Není tomu tak. Já otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Balcarová. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala Senátu, konkrétně panu senátoru Orlovi, že přišel s tím pozměňovacím návrhem, který zabrání tomu, aby se potoky a řeky zpátky narovnávaly a jejich koryta se zpevňovala. Je to výrazný krok k adaptačním opatřením v boji proti změnám klimatu a já to velmi vítám. Piráti tuto senátní verzi podpoří. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP