(17.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Budeme tedy hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení potřebujeme nadpoloviční většinu, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 909/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 177 poslanců, pro 153, proti 2. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni, končím projednávání tohoto bodu. (Hluk v sále trvá.)

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Dámy a pánové, prosím o klid, abychom mohli projednávat tento návrh zákona.

Než se budeme podrobněji zabývat tímto návrhem zákona a než se zklidní Poslanecká sněmovna, resp. hladina hluku, tak ještě připomínám předsedům poslaneckých klubů, že podle dohody politického grémia můžeme nyní pokračovat v jednání v polovičním formátu, tak jak jsme se na tom předběžně dohodli. (Velký hluk a ruch v sále, část poslanců podle dohody klubů odchází.)

Dne 3. června 2020 na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místa u stolků zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Miroslav Toman, který je už připraven, a zpravodaj garančního výboru, kterým bude pan poslanec Josef Kott místo omluveného pana poslance Kováčika. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví.

Pan poslanec se hlásí k hlasování? (Ano.) Ano, prosím. Máte slovo. (Hluk v sále přetrvává.)

Dámy a pánové, prosím o klid. Není tu vůbec slyšet. Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Je potřeba, abychom rozuměli tomu, co říká. Děkuji vám.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte, jen se chci vyjádřit k předchozímu, předposlednímu hlasování číslo 28, že jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro, ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Milan Brázdil pro stenozáznam - nezpochybňuje hlasování.

Ptám se nyní navrhovatele, pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, zda chce vystoupit v úvodu druhého čtení. Ano, pan ministr chce vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Jenom velmi krátce uvedu vládní návrh novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Jenom připomenu, že tento zákon adaptuje nařízení Evropské unie o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol, mimo jiné i na potraviny. Nad rámec adaptace uvedeného nařízení je cílem návrhu zákaz uvádění na trh potravin dvojí kvality, to znamená potraviny, které jsou označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie; upřesnění a doplnění podmínek pro označení Česká potravina a stanovení podmínek pro dobrovolné označení výrobce. Zároveň se stanoví odpovědnost Ministerstva zemědělství za přijímání žádostí provozovatelů hospodářských podniků, zda je potravina potravinového typu. Dále se zavádí povinná sledovatelnost tabákových výrobků. V návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. října 2018 je určení Státní tiskárny cenin jediným vydavatelem identifikátoru pro tabákové výrobky. Zpřesní se ustanovení, které se týká elektronických cigaret a náhradních náplní.

Součástí návrhu je novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která reaguje na nutnost adaptace na nařízení Evropské unie o úředních kontrolách. Součástí návrhu je také novela zákona o bankách, která umožní Státní zemědělské a potravinářské inspekci získat od banky nezbytné informace vedoucí ke ztotožnění kontrolované nebo povinné osoby.

Ve druhém čtení vládního návrhu zákona, které proběhlo 4. března, byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí zákona. Poslanecká sněmovna rozhodla v rámci třetího čtení o vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj pan poslanec Josef Kott vystoupí také před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č. 110/1997 Sb., předložila vláda 5. 6. 2019 a Sněmovna jej v prvním čtení projednala 6. 12. 2019 na své 39. schůzi jako sněmovní tisk 502. Druhé čtení návrhu zákona proběhlo 4. 3. 2020 na 41. schůzi a podané pozměňovací návrhy byly zapracovány jako tisk 502/4. Zemědělský výbor jako garanční svým usnesením č. 158 z 15. dubna 2020 ze své 34. schůze doporučil Poslanecké sněmovně postup hlasování a přijal doprovodné usnesení. Pak zemědělský výbor doporučil Poslanecké sněmovně podpořit návrh na vrácení vládního návrhu zákona o potravinách zpět do druhého čtení. Důvodem byl zejména pozměňovací návrh Zdeňka Podala a kolegyně Margit Balaštíkové a dalších. (Hluk v sále přetrvává.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane zpravodaji, neslyším vás ani já. Ještě jednou prosím Poslaneckou sněmovnu o vytvoření důstojných podmínek pro pokračování jednání, abych nebyl nucen přerušit jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane místopředsedo. Důvodem byl zejména pozměňovací návrh kolegů Podala a Balaštíkové, jehož cílem bylo stanovit závazný podíl potravin původem z České republiky na našem trhu. Třetí čtení návrhu zákona proběhlo 3. 6. na 49. schůzi Poslanecké sněmovny a návrh byl usnesením č. 1155 vrácen k opakování druhého čtení. Toliko krátké zdůvodnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále se tímto návrhem zabýval výbor pro zdravotnictví. Ptám se zpravodajky tohoto výboru, paní poslankyně Věry Adámkové, zda se chce ujmout slova. Paní zpravodajko? Ptám se ještě jednou paní zpravodajky, zda se chce ujmout slova. Nechce se ujmout slova. Není to v tuto chvíli nutné. Stejný dotaz je na zpravodaje výboru pro evropské záležitosti, pana poslance Jaroslava Bžocha, kterého tu nevidím. Ale můžeme pokračovat i bez informací o projednání ve výboru.

Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Olga Richterová. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP