(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá od 16 do 18 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Pan poslanec Antonín Staněk bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v kontextu debaty, která tady zatím byla vedena, vedle návrhu, který předložil pan kolega poslanec Mihola, předložil návrh na zamítnutí zákona. Jestli to takto stačí? Ve třetím čtení samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Právě jsem vás chtěl upozornit, že to je možné až po třetím čtení, ale bude to zaznamenáno a ve třetím čtení se s tím vyrovnáme hlasováním.

 

Poslanec Antonín Staněk: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kateřina Valachová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, už nebudu opakovat to, co zaznělo. Stran Aleny Gajdůškové a Antonína Staňka jenom učiním zadost tomu, že se následně v podrobné rozpravě budu již přihlašovat k pozměňovacím návrhům odkazem, jak jsme zvyklí, na číslo. Takže jenom upozorňuji, že tedy máme jako skupina poslanců ambici prosadit úpravu třídního učitele, uvádějícího učitele, některých specializačních činností v oblasti metodiky školní prevence, v oblasti školní logopedie, sociálního pedagoga a výchovného poradce. A stejně tak máme tedy ambici, aby zatímco je třeba naopak tyto věci přidat do novely zákona o pedagogických pracovnících, tak abychom nepromarnili příležitost, která se z mého pohledu násobí tím více v důsledku dopadu COVID-19 na náš vzdělávací systém v tom tři čtvrtě roce, který proběhl, ale také budeme mít ambici, aby tuto novelu zákona o pedagogických pracovnících naopak opustilo ustanovení, které způsobuje tedy to, že nadále bychom nerespektovali kvalifikovanost učitelů a učitelek.

Tolik tedy odůvodnění v obecné rozpravě a následně se budou kolegové a já přihlašovat k tomuto v rámci podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni, která byla poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Má pan zpravodaj, pan poslanec Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za ukončení obecné rozpravy. Já jenom shrnu, že v obecné rozpravě zaznělo mnoho argumentů. Byla přečtena některá stanoviska děkanů pedagogických fakult, jedno dokonce dvakrát. V rozpravě také zazněly návrhy od pana poslance Staňka a paní poslankyně Gajdůškové vrátit do prvního čtení, což, pane předsedající, nevím, jestli je hlasovatelné. Každopádně pak zazněl i návrh pana poslance Miholy, který, myslím, hlasovatelný je hned po obecné rozpravě, a to vrátit návrh zákona výboru k projednání. A pak zazněl i návrh pana poslance Staňka na zamítnutí zákona ve třetím čtení. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tak, jak říkáte, pane zpravodaji. Hlasovat po obecné rozpravě podle § 93 odst. 2 můžeme pouze o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. A nejenom že můžeme, ale také musíme. Já jsem přivolal poslance a poslankyně k hlasování. (Gong.) V souladu s dohodami malou chvíli počkáme, aby měli všichni šanci přijít. (Poslanci přicházejí do sálu.) Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními hlasovacími kartami. Teď čekáme i na to, nejenom na základě dohody, ale také abychom měli dostatečný počet poslanců a mohli vůbec hlasovat.

 

V tuto chvíli jsme připraveni na hlasování. Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 157 přihlášen 71 poslanec, pro 11, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Jako první je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Rád bych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem již před dávnou dobou odůvodnil v obecné rozpravě.

Nicméně se jedná o sněmovní dokument 7069, kde jsem opravil i nějaké legislativně technické oproti předchozí verzi. Tento sněmovní dokument se týká platů pedagogických pracovníků. Zavádí tarifní tabulku do zákona o pedagogických pracovnících a navazuje ji na průměrnou mzdu. Cílem je, aby v budoucnu od roku 2023, odkdy má tento pozměňovací návrh platit, byly platy pedagogických pracovníků navyšovány automaticky s tím, jak roste průměrná mzda v České republice, a opět se někdy nezapomnělo na zvyšování platů.

Další je sněmovní dokument 5358 a ten se týká zachování akreditací v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Další dokument je sněmovní dokument 7097, který se týká výuky předmětů v cizím jazyce rodilým mluvčím.

Další dokument je SD 5361, který předkládáme po dohodě s panem senátorem Drahošem, a týká se uznání předpokladu kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří už na dané škole učí více než deset let.

Další je sněmovní dokument 5744 a týká se uznání předpokladu kvalifikace studentům v programech pro přípravu pedagogů. Jinak řečeno, už to bylo i tady v rozpravě od některých kolegů, jedná se o bakaláře pedagogického oboru, který v současné době, dokud není magistrem, nemůže učit. My bychom rádi, aby mohl na výjimku jít učit v momentě, kdy studuje navazující magisterské studium. V současné době přes tisíc takovýchto studentů vypomáhá na školách.

A poslední je sněmovní dokument 6463, který předkládám spolu s kolegyní Valachovou, a ten se týká sociálního pedagoga, zařadit jeho pozici do zákona včetně vymezení kvalifikačních požadavků. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP