(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokud nikdo nenamítá, tak místo nepřítomného pana poslance Váchy by teď vystoupil pan poslanec Válek, který se přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu. Je s tím souhlas. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si jenom dovolím přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 4428, který navrhuje změnu, novelizační body 59 až 62 zrušit. Vše je podrobně načtené a v elektronické podobě k dispozici všem poslancům a poslankyním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, já bych se chtěla přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je sněmovní dokument 5302, týká se třídnických příplatků, druhý je sněmovní dokument číslo 4484, týká se adaptačního období učitele. Oba návrhy jsem podrobně představila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus, další v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 4490, který jsem rozsáhle tady obhajoval v obecné rozpravě. Jedná se o velice pečlivý a komplexní návrh, takže je lepší než ten samotný zákon předložený ministerstvem o hodně, tak na to nezapomeňte, až se bude hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnil v obecné rozpravě při minulém projednávání tohoto sněmovního tisku a který je v systému pod číslem 5516.

Jenom pro připomenutí. Jedná se o navýšení příplatků pro třídní učitele a pro pedagogy vykonávající specializované činnosti, a to na rozdíl od těch jiných návrhů zde nejdeme absolutní částkou, ale procenty, která by byla vypočítávána ze základny platového stupně v té platové třídě, do které je pedagogický pracovník zařazen. Rozumíme z toho nejvyššího platového stupně. Čili řešení systémové i do budoucna i tak, aby se k tomu naši následovníci zde nemuseli vracet, a to, řekněme, v parametrech pět až sedm procent, to znamená, tak, aby i ředitel měl volnou ruku pro to, aby se mohl rozhodnout, kde v rámci těchto limitů stanoví výši třídnických, respektive specializačních příplatků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Mihola. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já se přihlašuji k pěti pozměňovacím návrhům, které jsem blíže představil v obecné rozpravě. Jsou v systému pod čísly 5200, 5202, 7098, 7099 a 7100. Doufám, že jsem žádný nezapomněl. Takže pět pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Marcela Melková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 7095 a jehož obsahem, jak už jsem tady zmiňovala, je pouhá změna termínu vzhledem k dlouhému legislativnímu projednávání. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu číslo 7111. Jedná se o pozměňovací návrh poslankyně Kateřiny Valachové, Aleny Gajdůškové, Antonína Staňka a podrobně jsem ho odůvodnila v obecné rozpravě a je také podrobně odůvodněn v systému, což je dostačující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A pan poslanec Pavel Staněk, poslední přihlášený do... tady je přihlášený pan poslanec Pavel Staněk z hnutí ANO. Je to chyba. Hlásil jste se vy. Já vám dám v každém případě slovo, protože pan poslanec Staněk tady stejně není. Takže máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Já mockrát děkuji jako samodruhý. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 7115, je to pozměňovací návrh Antonína Staňka, Aleny Gajdůškové a Kateřiny Valachové, který byl podrobně zdůvodněn paní poslankyní Kateřinou Valachovou, nicméně pro úplnost chci říci, že se tento pozměňovací návrh týká za prvé, že v dosavadním článku I se zrušuje bod číslo 26, za druhé, následující body se přečíslují, a za třetí, v dosavadním bodě 54 odstavec 7 poslední věta se část paragraf 9a odstavec 2 až 4 vypouští. Jde o vypuštění části návrhu zákona, která odporuje schváleným strategickým materiálům vlády k vzdělávacímu systému a dosavadním vládním krokům od roku 2013 v oblasti posilování profesní podpory učitelek a učitelů i jejich přípravy na pedagogických fakultách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není a myslím, že nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, potvrzuje to i pan zpravodaj. Děkuji tedy jemu, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovná funkce úpravy a zajistit vyšší právní jistota jejích adresátů. Celkově se chce předcházet vzniku tzv. dětských dluhů, které v současné době trápí společnost.

Předmětem tohoto návrhu a těchto opatření k řešení problematiky dětských dluhů jsou asi tyto okruhy. Jednak omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého. Splnění těchto peněžitých dluhů bude možné vymoci pouze z majetku nabytého před nabytím plné svéprávnosti a majetku výlučně se k němu vztahujícímu. Toto omezení se má uplatnit již u všech osob, které nabudou svéprávnosti nejdříve v den nabytí účinnosti novely, tedy již na všechny, kteří nebudou k tomuto okamžiku plně svéprávní, popřípadě čerstvě svéprávní, a to i když jejich dluhy vznikly v minulosti.

Dále je to zavedení ručení zákonného zástupce za splnění peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, pokud za něj právně jednal nebo s jednáním souhlasil. Tím má být posílena ochrana věřitelů.

Za třetí je to zavedení nezpůsobilosti nezletilých mladších třinácti let nést majetkové důsledky způsobené škody. Odpovídat by za nezletilého měl ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.

Za čtvrté je to změna pořadí započítávání plnění na jistinu a příslušenství. Jde o prevenci excesivního zadlužení spotřebitelů obecně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP