(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji. Dobře. Tak já odpovím jinak, paní poslankyně. My jsme podpořili v rámci pandemie podnikatele, živnostníky, zaměstnance a je to celkově přímo, nepřímo až 245 miliard. A teď v rámci této vlny jsme rozhodli o kompenzaci 10 miliard a vy děláte všechno proti tomu, aby to dostali, protože těchto 10 miliard nebude vyplaceno v roce 2020, vznikne to jako nárok jednotlivých ministerstev. A když budeme mít rozpočtové provizorium, a vy nechcete vnímat tu situaci a my jsme tu podporu na ten rozpočet zatím nenašli, tak zkrátka ani těch 10 miliard nebudeme schopni vyplatit. Takže vy tady mluvíte o podpoře, a sami děláte všechno proti tomu, aby zkrátka ti podnikatelé těch 10 miliard, které jsme teď vlastně rozhodli, dostali. Tak já skutečně tomu nerozumím, proč to děláte. Měli byste si skutečně uvědomit dopady rozpočtového provizoria. A jeden z dopadů je, že těch 10 miliard, které nestihneme vyplatit, se přenesou do nároků. V rámci rozpočtového provizoria ty nároky nemůžou být vyplacené. Takže zkuste o tom přemýšlet, jestli byste skutečně ten rozpočet nepodpořili, když už teda mluvíte o tom, že chcete podporovat ty podnikatele, ale děláte pravý opak.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, je 16.01, ukončili jsme interpelace na premiéra České republiky a budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády.

Vyzývám pana poslance Petra Beitla, aby přednesl ústní interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážená nepřítomná paní ministryně, vážení kolegové, už v březnu 2019 jsem zde apeloval na zvýšení limitů v úhradové vyhlášce pro sociální služby. Musím konstatovat, že maximální úhrady se nezvyšovaly od roku 2014, přičemž stále rostou náklady jak na platy, tak na mzdy a ceny energií a potravin. Odpověděla jste mi, že úhradovou vyhlášku měnit ministerstvo nehodlá, protože nechcete zatěžovat seniory. Dostáváme se tedy do situace, že ačkoli chcete seniory chránit, obrací se tato situace paradoxně právě proti nim. Výsledkem je totiž, že dostávají méně pestrou, kvalitní a výživnou stravu, protože sociální služby ve svých rozpočtech zkrátka už nemají prostředky na to, aby stravu dále dotovaly. Celkem 65 % pečovatelských služeb nakupuje obědy pro seniory od externích dodavatelů a 62 % má problémy dostat se do stanovených cen, to je 75 korun na jeden oběd. Pobytové sociální služby v 75 % uvádějí, že stanovené maximální úhrady jsou nereálné a v důsledku toho jsou pak nuceny seniorům poskytovat nutričně méně hodnotnou stravu, než by bylo potřeba. A nejenom seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením, které to potřebují především. Někteří se snaží rozdíly financovat z darů nebo hledají zdroje v režijních nákladech svých už tak napnutých rozpočtů, a přitom by stačilo navýšit úhradu alespoň o 20 korun za den a v případě obědů jen o 10 korun na 85 korun za oběd.

Vážená paní ministryně, znovu na vás proto apeluji, abyste iniciovala zvýšení maximálních úhrad za pobytové a stravovací služby. Ujišťuji vás, že prospěch z toho budou mít v prvé řadě senioři a uživatelé, které byste jako ministryně měla chránit. (Předsedající: Čas!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Pavel Jelínek rovněž s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená nepřítomná paní ministryně, v koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí s výhledem do roku 2020 je v části Informační systémy a komunikační technologie jako cíl zavedení jednotného řízení centralizace ICT technologií a dat s ochranou osobních údajů. Tento cíl měl být naplněný opatřením zpracovat návrh systémových opatření směřujících k jednotnému řízení a centralizaci informačně-komunikačních technologií Ministerstva práce a sociálních věcí, převedení technologické struktury do státních datových center centrálně poskytovaných resortům, např. datové centrum Státní tiskárny cenin, centralizace aplikační vrstvy s adekvátní kapacitou a datovou sběrnicí pro výměnu informací, zabezpečení dostatečně výkonné infrastruktury pro všechny vrstvy včetně uživatelské.

Jelikož se dlouhodobě nedaří informační systémy v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí stabilizovat, ptám se: Je technologická infrastruktura Ministerstva práce a sociálních věcí převedena do datových center centrálně poskytovaných resortům? Pokud ne, v jakém stupni rozpracovanosti je tento přesun, kde je infrastruktura z datových center Ministerstva práce a sociálních věcí jak z Prahy, tak z centra v Plzni? Platí stále Ministerstvo práce a sociálních věcí datový spoj do datového centra v Plzni?

Dále, jelikož jsem nenašel ve veřejně dohledatelných zdrojích uspokojivou odpověď, ptám se, zda existuje koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí na období od roku 2021 a dále pro jednotlivé součásti činnosti resortu Ministerstva práce a sociálních věcí s důrazem na informační systémy a komunikační technologie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem vás chtěl nechat dokončit větu. Vy jste si všiml, že už jste za časovým limitem, takže všechno dopadlo dobře. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně, protože paní ministryně je nepřítomna a omluvena.

Další v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane ministře. Dovolte mi, abych položil otázky za platformu Klik za fair play. Předpokládám, že i vy jste se musel setkat za poslední dny s e-maily od příznivců této iniciativy za lepší zdravotní stav našeho národa. Vzhledem ke krátkému času na interpelaci si dovolím tedy ocitovat jen část jejich e-mailu a požádám vás o veřejnou odpověď na ni. Cituji tedy: "Abychom dali najevo náš nesouhlas, připravili jsme víkendovou akci Klik za fair play, v rámci které otevřeme naše sportovní centra a lidé budou moci přijít a projevit svůj nesouhlas klikem za fair play. Tímto projeví podporu otevření sportovišť natrvalo a případně danému centru mohou finančně pomoci. Další akce naší iniciativy budou následovat, pokud se k nám vláda nezačne chovat jako k rovnocennému partnerovi a nepřestane s okamžitou platností diskriminovat náš sportovní sektor. Co požadujeme:

1. Otevření všech sportovních center a sportovišť. Na základě studií provedených ve světě, v ČR např. daty z ÚZIS, je šíření infekce v těchto provozech minimální.

2. Rovnocenný přístup. V případě kompenzací je potřeba nastavit podmínky pro všechny uzavřené sektory v principu fair play.

3. Řešení krize prevencí. Již teď je nutné začít pracovat s rizikovou skupinou a dětmi, které ztratily v době uzavření pohybové návyky. Není možné, abychom děti vedli k pasivním aktivitám, jako je sledování televize, sezení u počítačů nebo mobilních telefonů apod., místo toho, aby se věnovaly sportovním aktivitám. Do budoucna nám tento trend přinese další komplikace v podobě nemocných osob s civilizačními chorobami, jako je obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak a jiné, které vycházejí z nedostatku pohybu a nezdravého životního stylu." Konec citace.

Otázka na vás, pane ministře, zda se tedy postavíte také k této iniciativě a zda budete jako ministr zdravotnictví propagovat dále zdravý životní styl, a to právě i v době koronaviru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím opravdu všechny poslance, aby si hlídali čas, který mají na položení interpelace. A poprosím pana ministra o odpověď. Než dorazí k pultíku, tak přečtu omluvu paní ministryně financí Schillerové, která se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane ministře, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP