Středa 10. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, které tímto předávám a uděluji jí slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už jsme tady tento vládní návrh zákona představovali. Je předkládán mimo plán legislativních prací vlády na rok 2019 a jeho cílem je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Chci zdůraznit, že chce především předcházet vzniku takzvaných dětských dluhů a představuje alternativu k tematicky shodnému návrhu poslanců paní Valachové, Nachera, Bartoška a Kolaříka. Jedná se o sněmovní tisk 456.

Podrobně jsem ho představovala v rámci projednávání v prvním čtení a chtěla bych poděkovat ústavně-právnímu výboru Poslanecké sněmovny za konstruktivní a rychlé projednání tohoto návrhu, kdy se dospělo ke konsenzu a byly přijaty pouze dílčí pozměňovací návrhy. Jedním z nich je změna přechodného ustanovení, jehož cílem je rozšířit navrhované omezení rozsahu vymáhání dluhů z dětství i na osoby, které v den nabytí účinnosti zákona již nabyly plné svéprávnosti, ale nedosáhly ještě 21. roku věku.

Úprava je jistě myslitelná, ale není jaksi prosta rizik. Vládní návrh nemá ambici řešit otázku vymáhání dětských dluhů v současnosti již dospělých osob. Prosím o podporu tohoto návrhu a věřím, že se toto podaří a že jeden z klíčových neduhů dnešní doby, a to jsou dětské dluhy, upravíme natolik, že tento nešvar odejde z naší scény a z každodenního života.

To je asi vše, co jsem k tomu chtěla říct. K ostatním návrhům se samozřejmě vyjádřím podle toho, jak budou přicházet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 984/1, prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavně-právního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená paní ministryně, ministře, dovolte mi, abych krátce jako zpravodajka informovala Sněmovnu, že ústavně-právní výbor tento návrh zákona, zákaz dětských dluhů - a já jsem za to velmi ráda, že s dětskými dluhy skoncujeme - projednal 16. ledna 2021, doporučil ho Sněmovně ke schválení a zároveň doporučil Sněmovně ke schválení několik úprav.

Jednou z těch úprav je posunutí věku, do kdy bude možné se zpětně dovolat zákazu dětských dluhů, to znamená dobrodiní tohoto zákona - který dávno měl být samozřejmě platný, ale jsme rádi, že toho dosáhneme - to znamená účinnosti zákona: komu bude nejvýše 21 let, bude se moci dovolat zákazu dětských dluhů a všech těch pravidel, která nyní projednáváme. Já jsem za tuhle úpravu velmi ráda.

Druhou úpravou je úprava účinnosti, protože víte, že účinnost byla navrhována paní ministryní spravedlnosti již od 1. ledna, to se nám nepodařilo. Nicméně ústavně-právní výbor s odkazem na obecná pravidla schválil účinnost od 1. 7., takže nejpozději tento den by zákaz dětských dluhů měl být sprovozen ze světa. Zároveň byl schválen jako poslední pozměňovací návrh, který vám byl doporučen jako plénu, a sice určité úpravy týkající se držby.

Držím se své zpravodajské role, takže tolik stručně, kolegové a kolegyně. Jsme ve druhém čtení a věřím, že velice rychle ten návrh zákona projednáme. Krátce vystoupím také samozřejmě jako poslanec v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, pana poslance Výborného a paní poslankyni Valachovou. Chtěl bych upozornit, že zhruba v 16.50 hodin ukončím a přeruším 79. schůzi, abychom měli 10 minut čas na přípravu 82. schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, jsem si toho vědom, a budu proto velmi stručný, protože je bezpodmínečně nutné, abychom tento sněmovní tisk ve druhém čtení tady dnes dokázali projednat.

Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně představím pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě potom přihlásím. Jedná se o drobnou úpravu do přechodných ustanovení tohoto bezpochyby důležitého sněmovního tisku, jak tady říkala paní ministryně i Kateřina Valachová jako předkladatelka. Je to velký dluh a za chviličku se dluhům budeme věnovat, ale toto je dluh nás politiků, poslanců, zákonodárců vůči veřejnosti, protože s praxí dětských dlužníků je potřeba skutečně skoncovat. K tomu se jednoznačně za poslanecký klub KDU-ČSL hlásím.

A ta drobnost, kterou ještě nad rámec toho, k čemu jsme dospěli na ústavně-právním výboru - a já to kvituji a také jsem to tam podpořil - tak ta drobnost se týká přechodných ustanovení, protože opakovaně se ke mně dostávají informace z praxe, hlavně u institucí veřejnoprávních, jako jsou obce, města a podobně, kde úředníci jsou značně na pochybách, zda v případě, že by odpustili třeba i miniaturní dluh, s jehož vymáháním jsou často spojeny další obrovské zbytečné náklady, protože je dopředu jasné, že ten dluh je v zásadě nevymahatelný, tak ti úředníci často se obávají, že kdyby tak učinili, tak by jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře. Přestože je samozřejmě už dnes zdůvodnitelné, že tomu tak není a že skutečně rozhodovat mohou, tak se obávají toho, aby nebyli následně popotahováni, nedostali se do rozporu se zákonem, a nechtějí tedy nebo nekonají v této věci tak, jak by se hodilo a slušelo.

Z tohoto důvodu navrhujeme doplnit do přechodných ustanovení jasné stanovení, že v případě, že dojde k upuštění od vymáhání, tak v tomto případě, u dětských dlužníků, že nebyla v tomto případě porušena povinnost spojená se správou veřejného majetku, to znamená povinnost péče řádného hospodáře. Je to navrženo do přechodných ustanovení, ale zajistí to právní jistotu pro zástupce samospráv, úředníky, veřejnou správu a tak dále, abychom skutečně zamezili této obavě, která, i když může být neodůvodněná, přesto existuje a způsobuje obavy z těch kroků.

Poprosím tedy potom o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí paní poslankyně Valachová a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: V obecné rozpravě, kolegové: víte, že zákaz dětských dluhů, jestli se to dá říci, je moje srdeční záležitost, takže jsem ráda, že se opravdu dostane na to, že zákaz dětských dluhů bude platit. Za sociální demokracii jako poslanecký klub stanovisko: jsme moc rádi, že zákaz dětských dluhů, vypadá to tak, dokážeme jako Poslanecká sněmovna schválit, protože tento cíl jsme si dali v takzvané Druhé šanci, kterou jsme zformulovali pro poctivé placení dluhů a žádné dlužní otroctví v dubnu 2019. A jsem ráda, že společně s vámi se nám daří řadu těch věcí, na které se dlouho čekalo, naplňovat.

Druhá poznámka, protože chci být stručná, a hlavně chci, abychom prošli dál přes druhé čtení se zákazem dětských dluhů. Avizuji pozměňovací návrh, který jsme připravili společně s paní poslankyní Válkovou a který nám pomohla připravit paní ministryně spravedlnosti. Jedná se o velmi užitečnou věc, která souvisí s ochranou práv dětí. Je to tedy možnost, aby opatrovnické soudy měly možnost získání opisu z Rejstříku trestů. Jedná se samozřejmě o práva dětí, o jejich ochranu a bezpečí a tak dále. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu se následně v podrobné rozpravě přihlásím. Je připraven a je na tom shoda.

Děkuji samozřejmě kolegyním za vzájemnou spolupráci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si samotný obsah tohoto velmi důležitého tisku nechám na třetí čtení. Tady bych chtěl navázat na svoji předřečnici s tím, že jsme dětské dluhy a zákaz dětských dluhů řešili opakovaně. Já bych to rozdělil, aby to bylo úplně jasné, pracovně na vztah do minulosti a do budoucnosti. Teď tady máme před sebou druhé čtení ve vztahu do budoucnosti, ale ve vztahu do minulosti jsme změnili insolvenční zákon, kde právě dluhy vzniklé před 18. rokem věku dotyčného dlužníka se budou moci oddlužit rychleji. Byli zařazeni do zvlášť zranitelných osob. To znamená, že tím jsme vyřešili už ty dluhy, které už dneska tady existují.

Mluvím tady o tom proto, že jak o tom hovořila kolegyně Valachová, tak ono to má samozřejmě určitý přesah do společnosti. Nejenom že my tady změníme zákon, ale my potom můžeme na úrovni samospráv zastavovat již běžící dětské exekuce. A tam bych řekl, že je přímá spojitost, že kdykoli jsme to tady probírali, tak se podařilo něco někde zastavit. V momentě, kdy jsme tady probírali novelu insolvenčního zákona, kdy jsme tady načetli tisk 456 jako poslaneckou iniciativu - to je to, co teď máte před sebou, co je ten vládní návrh - tak se podařilo v Praze zastavit asi 150 exekucí na dětské dlužníky v rámci Dopravního podniku Praha.

Potvrzuji tu zásadní věc, že zastavování těchto exekucí bylo celkem komplikované, protože zprvu to bylo dáno jako pokyn, a skutečně vedení té městské firmy se bálo, že by je někdo mohl pronásledovat, že nerozhodují v rámci správného hospodáře, takže pak nakonec z toho byl obchodní pokyn.

Tím jsem tedy chtěl říct, že i to, že my to tady projednáváme, tak to magnetizuje, že bychom to potom měli i přenést o tu úroveň níž do komunální politiky, na kraje a podobně, abychom zastavovali už ty běžící.

Tolik tedy stručná poznámka v rámci druhého čtení. Pokud jde o obsah, já si potom k tomu něco řeknu až v třetím čtení. A děkuju za rychlý a hladký průběh tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasíme s tím, že dětské dluhy je potřeba nutně řešit. Jsme rádi, že jsme se tady k tomu dneska mohli sejít. Ale zároveň máme za to, že bohužel s ohledem na projednávanou covidovou legislativu Poslanecká sněmovna není s to schvalovat běžné předlohy zákonů, které se týkají úprav kodexů soukromého práva. To znamená, že cítíme-li, že jsou nějaké nutnosti, které je potřeba udělat v rámci občanského zákoníku nebo občanského soudního řádu, tak bohužel běžnou předlohou, běžným legislativním procesem toho nejsme schopni dosáhnout, protože prostě do konce volebního období není čas. Řešíme jiné věci.

A proto jsem se rozhodl podat i pozměňovací návrhy, které mírně přesahují otázku, ke které tedy ta předloha jako taková směřuje. Ústavně-právní výbor mi dal v jedné z těchto věcí za pravdu. Týká se to úpravy držby, což je v rámci soukromého práva a v rámci soudního civilního sporu poměrně okrajová záležitost. Nápad těch věcí je asi do sta ročně. Ale myslím si, že to může být zajímavý a účinný nástroj v rámci litigací.

Proto tedy navrhuji dva pozměňovací návrhy, ke kterým se posléze přihlásím. Jeden se týká úpravy svémocného rušení. V současné době je to upraveno tak, že ruší-li někdo vaši držbu, tak jste povinni vy prokazovat, že ten rušitel ruší svémocně. Laicky řečeno to znamená, že vy máte prokazovat, že ten další člověk, který ruší vaší držbu, nemá žádný právní titul, na základě kterého to rušení probíhá, což vlastně je v rozporu s jakýmikoli zásadami civilního procesu. Je to kritizováno odbornou veřejností, například panem doktorem Spáčilem z Nejvyššího soudu, který je patrně největší odborník v České republice na věcná práva.

Další pozměňovací návrh se týká takzvaných petitorních námitek. Posesorní řízení se týká zásadně jenom otázek držby a jejího svémocného rušení, nikoli otázek práva k držbě.

Poslední věc je trochu z jiného soudku a týká se dědického práva. S kolegou Kohoutkem předkládáme pozměňovací návrh, který má zatraktivnit tento dědický titul a tento nástroj, který byl do dědického práva s rekodifikací zařazen: dědické smlouvy jsou nástroj, který znal už ABGB, to znamená rakouský obecný zákoník, zakotvený v roce 1811. Byl to velký návrat, bylo anoncováno, že se to začne hromadně využívat, protože to je dvoustranné právní jednání - zůstavitel se dohodne, koho povolá jako dědice. Bohužel to nedošlo využití. V současné době se uzavírá do dvou set dědických smluv, což je v nepoměru s nějakými více než deseti tisíci závěťmi každý rok.

To znamená, chceme odstranit to, co pokládáme za určité hrdlo lahve, to znamená možnost pořídit jenom o 3/4 pozůstalosti - zůstává tam takzvaná falcidiánská kvarta, která nemůže být zatížena odkazy nebo dědickou smlouvou.

Zároveň chceme také postavit najisto, že je možné pořídit ve prospěch právnické osoby detailní, velmi řekněme konkrétní záležitosti, ale jindy než připojení tady k tomu návrhu zákona. Tady k té předloze bychom toho nebyli schopni dosáhnout.

Ještě podotknu, že poslední návrh má plnou podporu notářské komory. Je to drobnost, která ale může pomoci k dosažení větší právní jistoty v rámci dědických řízení. Děkuj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kolářík se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Také velice krátce už, abychom to stihli, protože mým cílem určitě není to nějak prodlužovat. Jsem velice rád, že to posouváme dál, protože jsem byl ze skupiny čtyř původních navrhovatelů. Jsem rád, že ministerstvo to bere za důležité, že dneska prošlo zařazení na program jednání, můžeme to probírat.

Dovolte mi ještě vyjádřit podporu oběma pozměňovacím návrhům, protože oba dva dávají velký smysl a jsem rád, že to kolegové připravili, zejména zastavování dluhů samosprávami, ale případně i nemocnicemi a dalšími. Když jsme toto řešili v našem kraji nebo i v dalších krajích, tak vždycky na zastupitelstvech narážíme na to, že oni se prostě bojí, že budou obviněni z toho, že nekonají s péčí řádného hospodáře a budou za to popotahováni.

Takže tohle je krok velice dobrým směrem a můžeme dát samosprávám, ale i ostatním organizacím možnost a prostor se zbavit těchto dětských dluhů jednou provždy. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? (Navrhovatelka: Ne. Zpravodajka: Ne.) Není zájem. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

První vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 7330. Jenom připomínám, že je to skutečně i to, o čem mluvil kolega Patrik Nacher. Setkala se s tím Praha jako hlavní město, ale i mnoho dalších obcí. Skutečně najisto říkáme, v případě, že tyto dluhy odpustíte, smažete penále a podobně, nejednáte v rozporu s péčí řádného hospodáře. Ještě jednou, sněmovní tisk 7330. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Jenom připomínám Sněmovně, že záležitost prosazení toho, aby účinností zákona, kdo má nejvýše 21 let, se mohl dovolat všech těch lepších pravidel, které nyní jako zákaz dětských dluhů projednáváme, tak tento můj pozměňovací návrh už podpořil ústavně-právní výbor a už ho máte v schvalovacím usnesení. To jenom pro pořádek.

Nyní se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v obecné rozpravě. Je to náš společný pozměňovací návrh, mne a paní kolegyně Válkové. Týká se opisu z rejstříku trestů pro účely opatrovnického soudu a ten tisk má číslo 7404. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu číslo 6831, to jsou otázky dědické smlouvy, dále 6832, to je otázka obrácení důkazního břemene a břemene tvrzení u svémocného rušení, a 6834, to je otázka námitek a toho, že v rámci posesorního řízení přísluší toliko námitky o držbě a o rušení, nikoliv námitky petitorní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Navrhovatelka: Ne. Zpravodajka: Ne.) Není, takže končím druhé čtení tohoto bodu.

Vážené kolegyně, máme možnost ještě se vrátit k projednávanému bodu 32 zhruba na sedm osm minut, nebo můžeme přerušit tuhle schůzi. Jedeme dál, dobrá. (O slovo se hlásí poslanec Černohorský.) Ano.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já tedy poprosím, ať máme čas se potom věnovat tomu dalšímu bodu, o přestávku v délce sedmi minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže jelikož je to tak, přerušuji 79. schůzi Poslanecké sněmovny do čtvrtka 11. února, cca 10 minut po ukončení 83. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena v 9 hodin. V 17.00 hodin bude zahájena 82. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.)

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP