(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je nás tady poskrovnu, ale to nevadí, protože máme druhé čtení, takže to zatím nevadí, řekl bych, takže budeme pokračovat. Máme tady první bod pevně zařazený na 14.30 a jedná se o

 

32.
Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám krátce představila některé základní záměry a cíle našeho návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Těmi hlavními jsou zejména odstranění anebo alespoň absolutní minimalizace nejrůznějších forem zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, nastavení jasných, jednoznačných, spravedlivých a vymahatelných pravidel pro jejich čerpání, posílení kontrolních kompetencí pracovníků úřadů práce a vytvoření prostoru pro možnost uplatnění systému rychlých a citelných sankcí pro osoby, které náš sociální systém různými způsoby zneužívají. Soubor těchto návrhů také znamená posílení efektivních nástrojů státu pro boj s různými sociálně patologickými jevy v naší společnosti, které můžeme v koncentrované podobě vidět, a se všemi negativními důsledky, například ve vyloučených lokalitách.

Náš návrh vznikal v těsné a intenzivní spolupráci s odborníky z praxe, kterým tímto velmi děkuji za jejich odbornou a účinnou pomoc. Já si toho osobně velmi vážím. Chceme jako hnutí SPD, aby se státní pomoc v hmotné nouzi napříště stala prostředkem v zásadě pouze pro ty životní situace, kdy si její příjemce anebo žadatel o ni z objektivních důvodů nemůže dočasně obstarat příjem vlastní prací či podnikáním, případně když mu jeho nízký příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro něho a jeho děti.

Současné legislativní, procesní a institucionální nastavení mechanismů a praxe v této oblasti sociálních dávek umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové jednání, navíc často fakticky nepostižitelné. Proto je nutné v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily, respektive je maximálně omezily, nemluvě o významné úspoře veřejných prostředků, které by tyto navrhované změny přinesly. Jde nám o zvýšení adresnosti vyplácení těchto sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat. Zde je zcela na místě, když jim stát podá pomocnou ruku, stejně tak jako starobním důchodcům a osobám se zdravotním postižením. Tam je také sociální pomoc státu zcela namístě.

Náš návrh obsahuje a přináší sedm konkrétních změn.

Jednak je to možnost vyřadit z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte, spojené s povinnou účastí dítěte v mateřské školce v rámci posledního roku předškolního vzdělávání.

Dále chceme přiznat úřadu práce pravomoc vyřadit z okruhu příjemců ty osoby, které porušily režim dočasné pracovní neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.

Za třetí chceme dát možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi i ze samotného okruhu osob v hmotné nouzi ty občany, kteří setrvávají v pracovní neschopnosti, respektive v režimu dočasné neschopnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i po uplynutí doby, která je rovna maximální podpůrčí době pro pobírání nemocenské u zaměstnanců a živnostníků, tedy 730 dní za sebou jdoucích.

Čtvrtá změna je zjednodušení a zrychlení procedury, vyloučení určitých subjektů z okruhu takzvaných společně posuzovaných osob, jestliže neplní příslušné podmínky a jestliže je tato skutečnost bez pochybnosti prokázána. Dále se jedná o vyloučení z okruhu takzvaných společně posuzovaných osob těch občanů, kteří nepřiznávají žádné příjmy, nepracují, nepodnikají a ani si práci aktivně nehledají.

Šestou změnou je zavedení povinnosti zahrnout mezi příjmy uváděné v žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek z pěstounské péče v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny a přímých příbuzenských vztahů.

A poslední, sedmou změnou se jedná o zjednodušení a zpřísnění procesu odebrání či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi, respektive zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže její příjemce nebo žadatel neumožní úřadu práce vstup do obydlí a kontrolu či sociální šetření v místě, směřující k potřebnému ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou sociální dávku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, od projednávání tohoto návrhu v prvním čtení na jaře loňského roku jsem na jeho podobě dále usilovně pracovala, například co se týče jeho zpřesnění a rozšíření. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat kolegům a kolegyním Markovi Novákovi, Hance Aulické Jírovcové, Janě Pastuchové, panu doktoru Plzákovi, dále bych také chtěla poděkovat Honzovi Bauerovi, Aleně Gajdůškové a mnoha dalším, že mi v této práci pomáhali. Výsledkem této práce je vznik komplexního pozměňovacího návrhu k naší původní předloze, kterou vám tady za chviličku představí pan poslanec Marek Novák. Chtěla bych také ocenit i tu skutečnost, že v poslední časové fázi se do této naší práce zapojilo svým dílem i Ministerstvo práce a sociálních věcí, za což jim také velmi děkuji. A vás prosím o jeho podporu v dalších čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla Lucie Šafránková. Návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 652/2 až 8. (Předsedající je upozorněn na nepřítomnost ministrů v sále.)

Ano, je to pravda, nemáme tady žádného ministra, takže já tedy vyhlásím pauzu pět minut, aby se někdo z ministrů dostavil. Vyzývám tedy vládní strany, aby zajistily přítomnost alespoň jednoho ministra na jednání schůze Poslanecké sněmovny. Takže pauza je do 14.43.

 

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP