(17.40 hodin)
(pokračuje Ožanová)

8. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se postupu soudu při rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání. Nesouvisí s koncentrací. Toto ustanovení je nutné k provázání rozhodování soudu o těchto návrzích s vydáním pověření soudního exekutora k vedení exekuce a k zakotvení procesních postupů, týkajících se rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.

9. V právní úpravě změny soudního exekutora se opravuje chybný odkaz na § 35b odstavec 1 exekučního řádu, údaje zapisované do RZE, a doplňuje se zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se hrazení nákladů exekuce vzniklých v souvislosti se změnou soudního exekutora dohodou v případě, že jí předcházelo jmenování nového soudního exekutora do uvolněného exekutorského úřadu v běžícím exekučním řízení. Nesouvisí to s koncentrací.

10. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se zjednodušeného zastavování exekuce pro nemajetnost. Rozhodnutí o zastavení by bylo možno použít pro účely daňových odpisů.

11. Mění se ustanovení exekučního řádu týkající se exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, změna odkazu, v návaznosti na sněmovní tisk 7155.

12. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se další činnosti soudního exekutora v části, která se netýká koncentrace. Jde o zpřesnění formulace oprávnění povinnosti soudního exekutora.

13. Doplňuje se právní úprava centrální evidence exekucí, stanoví se, že údaje o oprávněném se poskytují pouze povinnému z téhož exekučního řízení a že údaje o vymáhaném peněžitém plnění se pravidelně aktualizují. Nutnost změn vyplynula z vypořádání připomínek v novelizaci vyhlášky o centrální evidenci exekucí.

14. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se zmocňovacích ustanovení k záloze na náklady exekuce.

15. Mění se přechodné ustanovení k exekučnímu řádu, upravující ustanovení, která se použití v řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti, a doplňuje se přechodné ustanovení týkající se rozhodování o odvolání proti rozhodnutím komory vydaným ve správním řízení. Toto rozhodování bylo do tisku 545 doplněno v konsolidovaném znění.

Dámy a pánové, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím posléze v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hrnčíř. Podotknu, že faktické poznámky slouží k reakci na předřečníka nebo k přednesení procedurálního návrhu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom v krátkosti vyjádřím k problematice a k tomu, co tady zaznělo. V SPD se dlouhodobě snažíme pomoci lidem v dluhových pastech. Proto v oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník, jeden místní exekutor, to znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor a princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka.

Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Je nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků. Jsem spolupředkladatelem novely exekučního řádu, který tyto změny má přinést. Stát by také neměl parazitovat na neštěstí lidí a zatěžovat exekuce 21 % daně z přidané hodnoty, ale vláda je k řešení tohoto problému stále hluchá.

Vítáme také novelizaci insolvenčního zákona jakýmkoliv směrem, který pomůže k oddlužení našich občanů, samozřejmě při sledování nepoctivého záměru, aby nebylo možno tento institut zneužívat, protože cílem tohoto zákona musí být v prvé řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, nevím, nakolik to bylo k věci, respektive v reakci na předřečníky. Nyní pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Ožanová s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já se omlouvám, já mám faktickou poznámku, protože on to pan předsedající řekl, na kolegu Hrnčíře, vaším prostřednictvím, protože faktická poznámka opravdu slouží k tomu, aby reagoval člověk na nějakého poslance, který mluvil před ním, nikoliv aby jakoby předběhl frontu. Já bych tady... taky teoreticky nechci čekat a tady musím čekat, mám také něco připravené, zkrátím to nějakým způsobem, ale také se nepřihlásím na tu faktickou, takže poprosil bych skutečně ty faktické dodržovat a poprosil bych o to samé pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, v tom případě ještě podotknu, že faktickou poznámkou by se nemělo reagovat ani na faktické poznámky, ale rozumím tomu. Paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, já bohužel musím reagovat. Já jsem jenom nepochopila, co bylo v těch mých technicko-věcných, k čemu to bylo od pana Hrnčíře, protože já jsem měla technicko-věcné připomínky k tisku 545, a nepochopila jsem, ke kterému tomu bodu se pan Hrnčíř vyjadřoval a zda by mi to nemohl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a nyní tedy pan poslanec Navrkal, který je řádně přihlášen v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Já jsem tady chtěl představit pozměňovací návrh, ke kterému se chci přihlásit v podrobné rozpravě, ale vzhledem k tomu, že máme velmi omezený čas a seznam řečníků je ještě dlouhý, tak si to holt budete muset všichni přečíst v sněmovním dokumentu, kde to odůvodnění je. Využil bych tedy ještě tady své slovo, abych poprosil všechny ostatní přihlášené řečníky, aby také v zájmu toho, abychom to dneska stihli projednat, své projevy pokud možnost co nejvíce zkrátili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím pana poslance Koláříka, jestli má zájem o vystoupení v obecné rozpravě, která je určena k obecné rozpravě nad návrhem, případně jeho důsledky. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se budu snažit být taky co nejstručnější, protože času moc nemáme a kolegů je přihlášených hodně. Chtěl bych říct, že tento tisk 545 je jeden z nejdramatičtějších, který tady sleduji ve Sněmovně v tomto volebním období. Byl několikrát přerušen jak na plénu, tak ve výborech, tam nebyly dodrženy ani žádné lhůty, nicméně máme ho ve druhém čtení. Děkuji proto všem, kteří podpořili mimořádnou schůzi a kteří podpořili schválení tohoto programu, protože byť jsou to vládní návrhy, tak to skoro vypadá, že to vláda předkládá jenom naoko a není to pro ně priorita, řešit to nechce, ale asi to nebude u všech a u celé vlády.

Nechci to zdržovat, proto se teď zaměřím na pozměňovací návrhy, které jsem k tomu připravil. Vezmu to postupně. Prvním z nich jsou takzvaná open data, která neprošla na výboru. Mluvil jsem tady o nich už mockrát, je to známá věc. Jedná se o poskytování dat z centrální evidence exekucí v nějaké anonymizované, ale jasné struktuře ohledně věku, ohledně území, na kterém ty exekuce jsou, k celkovému počtu, jistině, průměr, medián vymáhaného peněžního plnění a podobně. Můžete se podívat v sněmovním dokumentu, který je 7393.

Druhý z mých pozměňovacích návrhů, který jsem si pojmenoval ochrana výživného, který je pod sněmovním dokumentem 7391, dělá jednoduchou věc: když se dnes vymáhá exekucí splátka alimentů, pro člověka, který exekuci dostane, to znamená, že se vymáhá pětinásobek ročních alimentů. Když to připodobním na nějaká čísla, tak pokud má někdo tři děti, na každé platí 3 000, tak v případě exekuce mu hned na začátku přijde vymáháno 540 000 plus ještě samozřejmě odměna exekutora, což není možné na začátku žádným způsobem platit. Ten člověk je automaticky zapsán do registru, nemá možnost, nedostane půjčku, nedostane nic, je prostě kvůli dlužným alimentům takto zlikvidován. Myslím si, že by se mělo vymáhat méně, proto tam dáváme jenom ten rok - že se bude vymáhat 27 000 plus odměna exekutora, aby měl ten dlužník tu možnost to reflektovat a zaplatit to hned a nepřišla mu ta velká částka hned na začátku, která ho automaticky vyřadí úplně nadobro. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP