(17.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

Jsem přesvědčen o tom, že toto ustanovení výrazným způsobem zkreslí data, která budou v Centrální evidenci exekucí takto k dispozici, a de facto budou nepoužitelná jak pro analytické účely, tak pro jasnou představu o tom, jaké dluhy jsou u nás vymáhány, protože v tuto chvíli by tam byly pouze dluhy ve výši jistiny - to my už dneska víme, že je cca 300 miliard korun, nicméně nově bychom získali informace i o úrocích, úrocích z prodlení, penále atd. Čili jsme přesvědčeni o tom, že tato drobná změna je ku prospěchu věci tak, aby Centrální evidence exekucí skutečně plnila smysl a účel, který má mít.

Dále také jedna z drobných věcí, kterou bych v tuto chvíli rád načetl i jménem kolegy Patrika Nachera, předkládáme to společně, je pozměňovací návrh, který činí povinnému nárok na vydání elektronického spisu - opět podrobně zdůvodněn v samotném pozměňovacím návrhu a já se k tomu vrátím před třetím čtením.

Další pozměňovací návrh se týká zastavování marných bagatelních exekucí, které také podáváme společně s kolegou Patrikem Nacherem. Je to tak trošku spojitá nádoba s tím "milostivým létem", ale na rozdíl od "milostivého léta", které je jednorázové, tady směřujeme i do budoucna. Jsem přesvědčen o tom, že je to správný krok, který šetří všechny strany, které se v exekučním řízení budou nacházet, včetně exekutorů. Bude samozřejmě vyžadovat i nějakou součinnost ze strany státu, to je nesporné, ale jsem přesvědčen, že to je správný krok. Protože jsme ho diskutovali i se všemi aktéry včetně Ministerstva financí, České bankovní asociace atd., dospěli jsme ještě k některým drobným úpravám, které tímto pozměňovacím návrhem spolu s Patrikem Nacherem do pozměňovacího návrhu už schváleného ústavně-právním výborem doplňujeme. Je to důležité, tak aby ty věci skutečně seděly a byly funkční.

A poslední věc - opět společně s kolegou Patrikem Nacherem si dovolujeme navrhnout změnu účinnosti zákona, která s ohledem na původní stav toho tisku, kdy se počítalo s tím takzvaným sněhulákem a velmi komplikovaným procesem, byla navržena s odkladem na 18 měsíců od vyhlášení zákona. Domníváme se, že dneska už to je zcela bezdůvodné, a proto navrhujeme účinnost od 1. ledna 2022 s výjimkou některých ustanovení tak, jak už o tom hovořil vládní tisk.

Dámy a pánové, to jsou tedy velmi stručně pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost a velmi bych poprosil všechny vystupující - ač vím, že si to nemohu dovolit, protože jsme na půdě Sněmovny a každý tady může hovořit, jak dlouho chce - ale pojďme se pokusit do 19 hodin druhé čtení zvládnout tak, abychom se mohli dostat do finále a hlasovat o věci, která je velmi důležitá. Moc děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pěkný večer. Budeme pokračovat. Nyní paní poslankyně Ožanová, připraví se pan poslanec Navrkal. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedla odůvodnění svého pozměňovacího návrhu 7331. Jedná se o shrnutí technicko-věcných úprav již konsolidovaného znění tisku 545.

1. Konsolidované znění tisku 545, sněmovní dokument 7155, nevypouští důsledně z původního tisku 545 právní úpravu týkající se koncentrace. Proto je nutno provést změnu Občanského soudního řádu - vypuštění nepřípustnosti dovolání týkající se náhrady soudního exekutora a související s koncentrací, změnu exekučního řádu, ustanovení týkající se státního dohledu nad další činností soudního exekutora, která souvisela s koncentrací, novelizaci § 37 odst. 5 exekučního řádu, číslo odstavce po změně provedené sněmovním dokumentem 7155 týkající se spojování exekučních řízení ze zákona. Vypouští se změna právní úpravy, která reagovala na zavedení koncentrace. Dále se bude postupovat podle platné právní úpravy.

2. Novelizace občanského soudního řádu obsažená v tisku 545 týkající se postupu při výkonu rozhodnutí na odstupné byla již zařazena ve stejném znění do zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ze sněmovního dokumentu 545 je třeba je vypustit.

3. Zavádí se přechodné ustanovení k § 265a občanského soudního řádu, vloženému v konsolidovaném znění - započítávání na jistinu - úroky.

4. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se právní úpravy vyloučení soudního exekutora pro podjatost, která nesouvisejí s koncentrací.

5. Pozměňovací návrh znění § 35 odst. 6 obsažený v konsolidovaném znění - možnost podat současně s exekučním návrhem návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání tak, aby byl v souladu s § 43a odst. 2 exekučního řádu, v konsolidovaném znění.

6. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se rejstříku zahájených exekucí, které nesouvisejí s koncentrací, zejména výslovné zakotvení skutečnosti, že z RZE se poskytují údaje Ministerstvu spravedlnosti a soudnímu exekutorovi, doplnění údaje o označení exekučního soudu do RZE, doplnění změny právní úpravy doložky provedení exekuce zapisované do RZE, která souvisí s rozhodováním o prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání, zápis údajů o výši zálohy na náklady exekuce do RZE. V návaznosti na to se v § 43a - pověření soudního exekutora vedením exekuce - mění odkazy na právní úpravu RZE související s automatickým zápisem do RZE pomocí EŽOPEXu - žádost soudního exekutora o pověření. Princip je takový, že zapisuje-li se do RZE automaticky EŽOPEXem, jde o zápis provedený soudem - § 43a exekučního řádu, v ostatních případech zapisuje soudní exekutor - § 35b odst. 2 exekučního řádu. Obě tato ustanovení dohromady musí postihnout všechny údaje zapisované do RZE.

7. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se nesprávného odkazu v ustanovení exekučního řádu upravujícím postup v případě, že je plnění vázáno na splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti. To, zda byla podmínka nebo vzájemná povinnost splněna nebo zda nastal doložený čas, musí oprávněný prokázat před tím, než je vydáno pověření k provedení exekuce - návrh v původním tisku 545 a v pozměňovacím návrhu, nikoliv až před tím, než je vydáno vyrozumění o zahájení exekuce, tedy až po vydání pověření - platné znění. Nesprávný odkaz se opravuje také v § 44 odst. 3 písm. h) exekučního řádu - náležitosti vyrozumění o zahájení exekuce. Jde o odkaz na § 37 exekučního řádu. Odkaz se má týkat odstavců upravujících spojování exekučních řízení, přestal být aktuální po doplnění dalších odstavců do § 37 tiskem 545. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP