(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas. Děkuji. A opět poprosím o dezinfekci pultu. Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Radovan Vích. Pan předseda Michálek vystoupí až v podrobné rozpravě. Pak tu mám ještě do obecné přihlášku pana předsedy Bartoše, pokud platí. (Probíhá dezinfekce mikrofonu.) Děkuji. Pan poslanec Radovan Vích - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom budu reagovat na to, co tady bylo řečeno v rámci mých předřečníků. Chtěl bych říct, že je zásadní chybou to, že sněmovní tisk 859, který byl předkládán nebo vložen do systému zjara loňského roku, v podstatě měl být projednán. A pokud by býval byl projednán, tak se mohly nějakým způsobem upravit nějaké podmínky § 69 a § 80 zákona o ochraně veřejného zdraví a mohlo se jenom dořešit to nasazování vojáků a Správa státních hmotných rezerv, která by mohla nakupovat zdravotnické prostředky i po skončení nouzového stavu. V současné době je to tak, že od 16 hodin včerejšího dne se tam objevil zcela nový terminus technicus, a to je ta pandemická pohotovost, a tímto dostal ten zákon úplně jinou dimenzi. V podstatě je tam opatření překlopené z nouzového stavu podle krizových zákonů, ať už 110, nebo 240. Takže pro mě to je naprosto nepřijatelné. Ten zákon je velmi členitý. Nedává smysl. A z těchto důvodů, pokud máme přijímat takovýto zákon v takto krátké době, tak prostě nemůžu s tím být konformní. A já v žádném případě nemůžu hlasovat pro tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě byl přihlášen do obecné rozpravy pan předseda Ivan Bartoš, ale nevidím ho tady. Ptám se tedy všech, zda ještě je nějaká přihláška do obecné rozpravy. Není. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani pan zpravodaj, ani pan ministr. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. My jsme většinu pozměňovacích návrhů uplatnili v rámci komplexního pozměňovacího návrhu a dohodli jsme se, že nebudeme předkládat žádné změny. Nicméně tohle to je věc, která je konzultovaná s vládou, co mám připraveno, a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a místopředsedy Legislativní rady vlády pana Kněžínka.

Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 7530, což je pozměňovací návrh, který má tři části. Opravuje se tam jedna legislativně technická chyba.

Dále se tam upravuje na základě i konzultací s Nejvyšším správním soudem způsob soudního přezkumu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic. Připomenu, že v rámci komplexního pozměňovacího návrhu došlo ke změně, že opatření s krajskou působností mohou vydávat i krajské hygienické stanice, tudíž bylo potřeba i upravit příslušná ustanovení v § 12 o soudním přezkumu tak, aby na to reagovala, že opatření vydaná krajskými hygienickými stanicemi budou přezkoumávat krajské správní soudy a bude tam možnost kasační stížnosti, zatímco v případě opatření Ministerstva zdravotnictví to řízení bude jednoinstanční a povede ho Nejvyšší správní soud, a jsou tam procesní pravidla pro to, aby to mohlo proběhnout v pořádku.

Dále se tam upravuje jedna legislativně technická chyba, a to že v původním návrhu zákona bylo upraveno, že i účinnost ustanovení o kompenzacích a pokutách končí s daným fixním datem 28. února. Je potřeba to upravit tak, aby tato ustanovení trvala i nadále po skončení účinnosti zákona, to znamená, aby bylo možné i po skončení účinnosti zákona vyplácet kompenzace a sankcionovat přestupky podle tohoto zákona. Takže to je první pozměňovací návrh, který předkládám. Ten je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k návrhu, který načte pan kolega Vondrák, je to po dohodě s ním. Ten se týká pravomocí hejtmanů v krajích. Jediná věc, kterou mění můj pozměňovací návrh, je, že tam bude výslovně zmíněn pro odstranění pochybností i primátor hlavního města Prahy, kde sice Praha je krajem podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ale primátor bez dalšího není hejtmanem, takže na rozdíl od krizového zákona, kde je ta legislativní zkratka zavedena v úvodu zákona, tady zavedena není, takže je vhodné to tam pro odstranění pochybností doplnit. Můj pozměňovací návrh zní, že v § 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: Ustanovení v odstavci 1 až 4 se použijí na hlavní město Prahu a primátora hlavního města Prahy obdobně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Blatný. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom potvrzuji, že ten první návrh, o kterém mluvil pan poslanec Michálek, opravdu je podporovaný ministerstvem. Je to úprava toho, jak jsme se domlouvali i po konzultaci s Legislativní radou vlády. Takže ze strany ministerstva je tady toto podporováno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ivo Vondrák. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já už se jenom přihlásím k představenému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 7527. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl za mě a za kolegu Mariana Bojka přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou pod číslem 7532. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, podstatou těchto návrhů je uklidnění veřejnosti v tom, že tyto zákony jsou namířeny opravdu jenom na situaci s COVID-19, to znamená, že většina těchto pozměňovacích návrhů směřuje k časovému omezení tohoto zákona v následujících měsících. Pokud schválíte časové omezení tohoto zákona, tak nám všem dáte šanci objektivně po uplynuté době zhodnotit, jestli tento zákon splnil, anebo nesplnil svou funkci, případně jej znovu přijmout nebo přijmout nějaká jiná opatření. Veřejnost to určitě uklidní v tom smyslu, že lidé, kteří mají obavy z toho, že tento zákon by mohl být do budoucna zneužíván k jiným cílům, zneužit nebude moci. A další z pozměňovacích návrhů má v sobě obsaženo to, že se jedná vyloženě o lex COVID-19, to znamená, že je to zákon, který je zaměřen jenom proti COVID-19 a nebude zaměřen nikdy proti žádné jiné nemoci.

Děkuji vám za to, že se oprostíte od osobní antipatie. Děkuji vám za to, že se profesionálně těmito návrhy budete zabývat a bez ohledu na to, jaké jsou vaše osobní vztahy ke mně a ke kolegovi Bojkovi, zvládnete v sobě ovládnout emoce a nebudete jednat na základě představ, snů a názorů, ale budete jednat ve prospěch všeho lidu této země, které tímto uklidníte, že s ním neplánujete do budoucna nic špatného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Opět poprosím o dezinfekci řečnického pultu. Poté vystoupí místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. (Probíhá dezinfekce mikrofonu.) Děkuji. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP