(15.10 hodin)
(pokračuje Volný)

Takže já vás prosím o podporu všech čtyř bodů. Bod číslo 1 - a to byste měli chtít vědět i pro své voliče, oni vám to neodpustí, vaši voliči vám neodpustí, když budete hlasovat proti, a já jim to řeknu - Vládní zpráva o legalizaci a distribuci Ivermektinu. Já vás prosím, abyste to schválili jako bod číslo 1 dnešní schůze. Bod číslo 2, Konec nouzového stavu, protože díky profylaktickým a léčebným účinkům Isoprinosinu je zbytečný. Bod 3, Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Já vás varuji, kolegové. Jestli začnou umírat pacienti, kteří používali Ivermektin, a rozjede se z toho nějaká mediální bouře, tak krev bude opět na vašich rukou, pokud tuto vyšetřovací komisi neschválíte, nenanominujete do ní své odborníky, lékaře, bývalé policisty a vojáky a nezajistíte lidem jistotu, na co ti lidé zemřeli. A jestli se tady rozpoutá mediální cirkus proti léku za korunu padesát, tak já vašim voličům, vašim voličům opět řeknu, že vy jste to nechtěli vědět. No a čtyřka, to, že byste se nám měli omluvit, to je obyčejná lidská slušnost, ale na tu já už ve Sněmovně moc nesázím, ale i tak to můžete zkusit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Válek. Pan Volný mi připomněl svým vystoupením, že jsem ho na začátku zapomněl vyzvat k tomu, aby si v souladu s vládním opatřením nasadil ochranu úst a nosu. To samé se týká pana kolegy Bojka. Takže pánové, já vás vyzývám, abyste si nasadili roušku, respektive respirátor, ve vnitřních prostorách. Nevidím, že byste měli zájem to udělat, takže vám na stenozáznam uděluji napomenutí v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane Válku, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já si dovolím tady jenom přečíst, aby ty informace byly komplexní, protože opravdu musíme věřit odborníkům. Mezioborové stanovisko, evidenční číslo ČSARIM 16/2021, použití Ivermektinu u pacientů s COVID-19. Podepsána: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Česká společnost intenzivní medicíny, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - jsou to předsednictva těch společností. Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti, Pneumologická a fyziologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů. Výbory těchto společností říkají: V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravku s obsahem léčivé látky ivermektinum, dále jen Ivermektin, na klinický průběh pacientů s onemocněním COVID-19, formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko. Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množství viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie s podáním přípravku u COVID-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání.

Americká společnost infekčního lékařství se vyslovila proti používání Ivermektinu mimo kontrolované vědecké studie. Americký The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemůže formulovat žádné doporučení pro nebo proti podávání Ivermektinu u COVID-19 a nechává na rozhodnutí jednotlivých lékařů a jejich pacientech, zda ho budou nebo nebudou využívat. Léčba Ivermektinem představuje v současnosti, tj. ke dni vydání stanoviska, datum jsem přečetl, experimentální léčbu bez dosaženého množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19.

Rozhodnutí o podání neregistrovaného léčivého přípravku obsahujícího Ivermektin záleží na klinickém zvážení lékaře. Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat nebo použít léčivé přípravy neregistrované, to lze podle české legislativy podle zákona o léčivech za situace, kdy zároveň není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, jde o přípravek, který je již registrovaný v jiném státě, nebo je přípravek moderní terapie, který výrobcem, držitelem povolení k výrobě dané léčivé formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, za c) takový způsob je dostatečně odůvodněn generickými poznatky, za d) nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikované organismy.

Podepsáni jsou předsedové těchto společností, to znamená anesteziologické a intenzivní medicíny, Společnosti infekčního lékařství, Společnosti fyziologické a pneumologické a Společnosti praktických lékařů.

Tak jenom jsem chtěl, abyste měli informace od odborníků a výborů odborných společností, a děkuji, že jste si to vyslechli. Omlouvám se za zdržení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane předsedo, já se omlouvám, nedal jsem pokyn k dezinfekci pultíku. Tak kdybyste si umyl ruce, vy jste tam stál zhruba stejně jako kolega Volný. A poprosím o dezinfekci, než vystoupí paní poslankyně. (Probíhá úklid stolku.)

To bylo přednostní právo, pane kolego. (Mluví k poslanci Lubomíru Volnému.) Nemůžete, v pořadu schůze se nepřipouští faktické poznámky, to je jednací řád, čtyři roky. Už jste vystoupil k programu.

Tak paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já mám dva návrhy. Za prvé navrhuji vyřazení bodu, který je sněmovním tiskem 966, je to nízkouhlíkový zákon č. 165/2000 Sb., a navrhuji zařazení bodu Informace vlády k přípravě projektu jaderného zdroje Dukovany, a to na 5. 3. od 12 hodin.

Proč jsem se rozhodla tento návrh opět zařadit a navrhnout jeho zařazení? Je to proto, že doposud - a o tom hovořili i kolegové z Pirátské strany a dalších stran - nebylo vyjasněno mnoho bodů ohledně přípravy dostavby jaderného zdroje, jak už těch ekonomických, financování projektu, cena výkupu atd. Ale mě velmi zaráží, že vláda nepostupuje v souladu s uzavřenými smlouvami a nehlídá bezpečnostní aspekty stavby. Mám dokonce pochybnost, zda dochází k plnění povinností ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, a to proto, že vláda k tomuto projektu, který má bezpochyby i bezpečnostní a geopolitický rozměr, přijala dva tisky, a to tisk V 147/2019 a T 4/2020, a v tomto jsou schváleny bezpečnostní podmínky k výše uvedené stavbě. Současně vláda schválila první prováděcí smlouvu o spolupráci při stavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice a v rámci této smlouvy - a dovoluji si citovat, v bodě 4, a to 4.6a), je napsáno: "EDU II se bude řídit bezpečnostními požadavky, které na základě usnesení vlády číslo" - to zmiňované - "484/V ze dne 27. 4. 2020 a souvisejících dokumentů a podkladů, byly EDU II a ČEZ předány ministrem průmyslu a obchodu před podpisem této smlouvy dopisem ze dne 30. dubna 2020 a u MPO vedeny jako materiál D 56/2020." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP