(Jednání pokračovalo ve 14.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uběhla nám pauza. Otevírám další bod. Jedná se o

 

468.
Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni
/sněmovní dokument 7528/

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na dnešní schůzi je zařazen bod Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a jeho provedení na vnitrostátní úrovni. Já vám za to velmi děkuji. Rozhodnutím k vlastním zdrojům se již 3. února zabýval výbor pro evropské záležitosti, který doporučil jeho projednání též na plénu. Plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se s balíčkem legislativních návrhů k víceletému finančnímu rámci - dále budu používat zkratku VFR - 2021 až 2027 včetně nástroje EU na podporu oživení, takzvaný plán obnovy a rozhodnutí k systému vlastních zdrojů, seznámilo a zabývalo v červenci 2020 v rámci diskuze k mandátu na jednání Evropské rady.

Poslanecká sněmovna ve svém usnesení mimo jiné vyzvala vládu, aby usilovala o přijetí navrženého plánu obnovy včetně jeho financování. Jak víte, po pětidenním jednání dosáhla nakonec 21. července Evropská rada shody nad podobou VFR, a to včetně nového nástroje EU na podporu oživení ve výši 750 miliard euro a způsobu jejich financování. Vláda České republiky reprezentovaná premiérem Andrejem Babišem tím klíčová usnesení přijatá Poslaneckou sněmovnou naplnila.

Po intenzivních vyjednáváních v průběhu podzimu jak s Evropským parlamentem, tak následně s Polskem a Maďarskem se 10. prosince 2020 podařilo na úrovni Evropské rady odblokovat i patovou situaci v otázce kondicionality na ochranu rozpočtu EU a nalézt kompromisní řešení, čímž se otevřela cesta rovněž ke schválení celého VFR. Celý balík legislativy k víceletému finančnímu rámci EU a k plánu obnovy - a to včetně návrhu rozhodnutí Rady k vlastním zdrojům - byl Radou a Evropským parlamentem odsouhlasen v polovině prosince.

Tím se již dostávám k samotnému obsahu nového rozhodnutí Rady k vlastním zdrojům. Rozhodnutí nově obsahuje především klíčové ustanovení zmocňující Evropskou komisi vypůjčit si na finančních trzích peníze k financování plánu obnovy. Toto je zásadní změna oproti rozhodnutím k vlastním zdrojům schvalovaným na začátku předchozích programových období. I proto v minulosti nikdy nebyl takový časový tlak na schválení této legislativy.

Rozpočet EU bude moci být ve významnější míře než doposud využit jako garance pro výpůjčky Evropské komise na finančních trzích. Tyto prostředky budou následně v rámci rozpočtu EU použity na financování programu plánu obnovy formou grantů, například facility na podporu oživení a odolnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci či kohezní politiky EU, či budou poskytnuty členským státům ve formě půjček na financování investic a reforem definovaných v rámci jejich národních plánů obnovy.

Změny v návrhu rozhodnutí Rady k vlastním zdrojům reflektují také zavedení nového vlastního zdroje založeného na množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů, kdy členské státy za každý kilogram nerecyklovaných plastových odpadů odvedou do rozpočtu EU 0,8 eura. Prostředky z tohoto vlastního zdroje částečně nahradí stávající zdroj z HND.

Aby však mohlo rozhodnutí k vlastním zdrojům vstoupit definitivně v platnost, musí být nejdříve v souladu s unijním právem schváleno rovněž v členských státech. V jednotlivých zemích proto nyní probíhá proces národního schvalování rozhodnutí. Cílem a snahou je dokončit toto schválení již v průběhu letošního jara, aby bylo možné prostředky z plánu obnovy využívat co nejdříve. Projednání rozhodnutí Rady k vlastním zdrojům v obou komorách Parlamentu České republiky je tedy důležitým krokem, který následně umožní vládě České republiky notifikovat schválení tohoto právního aktu na národní úrovni. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropské záležitosti Adam Kalous a informoval nás o projednání ve výboru. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. V návaznosti na dohodu o víceletém finančním rámci a nástroji na podporu oživení z července 2020 přijala Rada Evropské unie 14. prosince 2020 balíček o víceletém finančním rámci včetně rozhodnutí o vlastních zdrojích. Rozhodnutí o vlastních zdrojích umožní Evropské komisi vypůjčit si na kapitálových trzích až 750 miliard euro. Důvodem je zahájit plán Evropské unie na podporu oživení Next Generation a řešit důsledky krize COVID-19 v Evropě.

Plán na podporu oživení může být zahájen až poté, co všechny členské státy Evropské unie proces ratifikace dokončí. Rychlá ratifikace rozhodnutí o vlastních zdrojích pro oživení Evropy má nyní zásadní význam. Smlouva o fungování EU v článku 311 uvádí, že rozhodnutí, které již je přijato a vyhlášeno v úředním věstníku, vstoupí v platnost až po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.

V České republice na rozdíl od jiných států není pro toto schválení stanovena žádná specifická procedura. Nicméně z právního hlediska byl schvalovací postup dokončen projednáním tohoto dokumentu na 64. schůzi ve výboru pro evropské záležitosti, to bylo 3. února 2021, a formálně již není třeba dalšího schvalování v obou komorách. Zájmem vlády, potažmo zájmem Ministerstva financí, však je informovat Parlament a získat větší demokratickou legitimitu v postupu přijetí tohoto rozhodnutí tím, že tento návrh projedná i v obou komorách.

Dovolte, abych vás tedy seznámil se zněním usnesení číslo 408 k informaci Ministerstva financí České republiky k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, které přijal výbor pro evropské záležitosti dne 3. února 2021 na své 64. schůzi. "Výbor pro evropské záležitosti bere na vědomí informaci Ministerstva financí České republiky k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni."

Pane místopředsedo, totožné usnesení taktéž navrhuji hlasovat i zde na plénu Poslanecké sněmovny, a to ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci Ministerstva financí České republiky k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni." Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP