(17.00 hodin)
(pokračuje Kupka)

Výsledek, který garantujeme, je, že bychom se v průměru dostali na 90 dnů u jednoduchých staveb a u těch složitějších na 120 dnů. Dokonce u těch nejjednodušších bychom byli schopni zvládnout vydání stavebního povolení za 60 dnů. Zároveň zjednodušujeme díky tomu procesu všechny další kroky. Nepotřebujeme žádné další směrnice, nové úřední budovy, kanceláře, auta, další úředníky v režimu zákona o státní službě, ale jsme schopni lepší organizací si vystačit se současným modelem, který má celou řadu důležitých výhod.

To, co pokládáme za důležité, je v tomto směru také jasné rozdělení pravomocí v oblasti samotného územního plánování - další důležitá kapitola. Tady jsme se rozhodli několika konkrétními kroky posílit samosprávy a zároveň významně urychlit, zkrátit i lhůty. Pro jednoduché změny územních plánů zachováváme zkrácené lhůty. Budete-li se dneska bavit s praktikujícími starosty, hejtmany, tak vám odpovědí, že tohle je důležitá věc v okamžiku, kdy potřebují udělat jednu dílčí změnu, třeba v tom, aby mohli stavět školu tam, kde třeba do té doby byl jenom statek a byla tam průmyslová zóna, tak je tohle změna, která významně přispěje k tomu, že se vypořádají s klíčovým úkolem obce a s klíčovými problémy lidí. Nechceme zbytečnou byrokracii, chceme v tomto směru fungující režim, jednoduchou cestu.

Další důležitá a významná věc je, abychom se na základě i debat s velkými městy dobrali toho, že budeme schopni zajistit na základě jejich požadavků rychlejší pořizování složitých územních plánů za cenu jejich vlastní silnější motivace v podobě zřizovaných organizací, které to mají samy ve svém statutu, věnují se tomu a věnují se tomu velmi dobře. Samozřejmě že by bylo možné, a ještě bude prostor věnovat se v detailu jednotlivým krokům, a věřím, že ať už hlasování proběhne jakkoli, ať už bude základem pro další projednávání jeden, nebo druhý, tak že nás čeká složitá debata.

Já si tady dovolím ten vstup, základní přehled o změnách stavebního zákona ukončit. Mnohokrát děkuji za pozornost. Věřím, že se ještě k věcné debatě vrátíme. Co pokládáme opravdu za důležité: zajistit české veřejnosti v širokém spektru od malých stavebníků až po velké developery jednodušší, rychlejší a transparentní stavební řízení, které nebude vytvářet nové zbytečné úřady, ale poradí si s tím, co nám všem leží na srdci, aby vyjmenované stavby, dopravní stavby a podobně mohly být projednány na specializovaném stavebním úřadě, který na to bude dobře odborně vybaven a bude možné to zvládnout rychle. Mnohokrát děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla přednostní práva. Pokud se již nikdo s dalším přednostním právem nehlásí, tak bych se asi posunul k běžné části rozpravy, protože nemám za to, že by Sněmovna byla teď v takovém počtu, abychom mohli cokoli procedurálně hlasovat. Takže bych dal slovo paní poslankyni Maříkové a připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jelikož máme sloučenou rozpravu, budu hovořit k oběma sněmovním tiskům. Vládní návrh stavebního zákona, sněmovní tisk 1008, ve svém navrhovaném znění nerozlišuje výši pokut pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby v případě dopuštění se přestupku. Je však velmi důležité, o jakou osobu se jedná. Pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, v § 300, přestupky osob, zmírňuje dikci zákona v tom smyslu, aby zohledňoval povahu osoby, jíž se ukládá sankce - tedy u fyzické osoby aby byly zohledněny její osobní poměry, zejména ve smyslu její celkové finanční situace, a to z důvodu, že nepovažujeme za vhodné ukládat fyzickým osobám podobně vysoké sankce jako právnickým osobám s dostatečným finančním zázemím.

Horní hranice pokut jsou v návrhu zákona oproti stávajícímu stavu zvýšeny na dvojnásobek. V mnoha případech tak může být uložena pokuta pro danou fyzickou osobu zcela likvidační a uvrhnout takového stavebníka do neřešitelné situace. Taktéž vzhledem k výchovnému působení trestů je žádoucí, aby stavebník adekvátně pocítil sílu trestu, což je u fyzické či právnické osoby diametrálně rozdílné. Je žádoucí určit druh správního trestu a stanovit jeho výši podnikající fyzické osobě i právnické osobě s ohledem na to, jakou konkrétní činnost taková osoba vykonává, zejména proto, že předmět její činnosti může být stavebnictví velmi vzdálený. Podle § 15 zákona č. 250/2016 Sb. se k odpovědnosti fyzické osoby za přestupek vyžaduje zavinění. Lze tedy předpokládat, že daná osoba nemá takové praktické zkušenosti ve složité problematice stavebního řízení, a je třeba to zohlednit při udělování sankce v takovém řízení.

Žádám vás tedy o podporu pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, jelikož nelze a priori počítat s dostatečnou mírou diferenciace mezi pachateli správních přestupků jako právnických osob a osob samostatně výdělečně činných na jedné straně a fyzických osob na straně druhé pouhou obecnou aplikací zákona č. 250/2016 Sb.

Ke sněmovnímu tisku 1009, ke kterému máme sloučenou rozpravu: vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, stanoví velmi vysoké správní poplatky. Já se opět k tomu pozměňovacímu návrhu přihlásím v podrobné rozpravě. Stavební řízení už je samo o sobě velmi administrativně náročné. S těmito vysokými poplatky v žádném případě nelze zlepšovat podíl správních poplatků na celkových nákladech státní správy při výkonu stavebního práva. Podíl správních poplatků a pokut na celkových nákladech osciluje v průměru 46,3 % v roce 2015, přes 57,1 % v roce 2016 a 42 % v roce 2017. Návrh zákona nemůže počítat s větší mírou pokrytí celkových nákladů, jelikož stavebníci by mohli toto zvýšení vnímat jako další překážku v již tak náročném stavebním řízení.

Pozměňovací návrh, který předkládám se skupinou poslanců, proto navrhuje snížit některé poplatky pro nejobvyklejší typy trvalého bydlení nebo běžného rekreačního bydlení. Jde vlastně o podporu běžných občanů a jejich rodin při zjištění nebo úpravě jejich bydlení. Snížení těchto poplatků lze chápat jako snížení překážek při realizaci rodinného bydlení a usnadnění realizace takových staveb s konečným důsledkem zvýšení počtu staveb rodinného bydlení.

K oběma pozměňovacím návrhům se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Čižinského a připraví se paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, projednáváme stavební zákon a stavební řízení je prostě přirozeně konfliktní řízení. Ne každý je nadšený, že v jeho okolí se má něco stavět. Proto je potřeba velmi dbát na vyváženost, protože stavební investor, obec, stát, památková péče, ochrana přírody, sousedé - to jsou všechno zájmy, které do stavebního řízení vstupují. Vyváženost nakonec vlastně vždycky garantují soudy - nakonec se vždycky proces, který je nevyvážený, dostane před soud. Nakonec správní soudy v tomto případě, konečně nejvyšší autoritou je Nejvyšší správní soud, nakonec posoudí to, co my tady ve Sněmovně vytvoříme, a rozhodne.

Ten proces, jak to probíhá, nemusí u všech vzbuzovat nějaké nadšení, ale musí respektovat práva všech zúčastněných. Musí respektovat ústavou zaručená práva. Musí zaručovat procesní práva. Musí zaručovat právo na ochranu životního prostředí. Musí zaručovat právo na ochranu kulturního dědictví. ****
Přihlásit/registrovat se do ISP