(12.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Další pozměňovací návrh, ke kterému se vyjádřím, je pozměňovací návrh pod písmenem C a číslem 2.2. Je to opět můj návrh. Je to návrh nějakého kompromisního řešení, které by umožnilo, mám za to i v konsenzu se zbytkem opozice, tento zákon posunout dál. Je to návrh kompromisu, který je postavený tak, že by došlo k prodloužení platnosti dočasné úpravy v oblasti obchodů České národní banky na finančních trzích o dva roky až do konce roku 2023. Jak jsem již jednou zmínil, chápeme snahu rozšířit v krizi pravomoci České národní banky a umožnit jí nějaké operace, které by běžně byly nestandardní, například z důvodu toho, aby nedošlo ke zvýšení úroků u splácení státních dluhopisů. Pamatuji si, když tehdy na jaře loňského roku došlo k emisi dluhopisů, tak si paní ministryně pochvalovala, jak to, že byl přijat ten dočasný zákon v nouzovém stavu, jak zlepšil opozici Ministerstva financí při prodeji státních dluhopisů, že jsme jich skutečně prodali víc, než jsme plánovali, a za lepší úrok, než jsme byli ochotni akceptovat, takže to byl tehdy velký úspěch.

Máme za to, že snad v roce 2023 už bude ta krize za námi a že nebude potřeba jednorázová protikrizová opatření prodlužovat trvale, ale jsme ochotni tedy nabídnout kompromis, a to prodloužit to krizové řešení do konce roku 2023. Bude dostatečný prostor vyhodnotit to po volbách. Bude dostatečný prostor na řádný legislativní proces, současně to sníží nějakou nejistotu a také to umožní to, o čem jsem již hovořil, a to vyhodnotit dopady přijaté legislativy. Přestože máme pochybnosti o tom, že to řešení je správné, jsme ochotni jako kompromis umožnit jeho fungování až do konce roku 2023, což je dostatečná doba pro to, aby se podařilo případně dojednat úpravu legislativy, stejně tak vyhodnotit aktuální dopady zákona, vyhodnotit, jak co funguje, případně zvážit, které instituty jsou potřeba, které nejsou. Současně to minimalizuje nějakou nejistotu trhů a nějakou nervozitu investorů.

Takže toto je naše řešení toho, jak se s tímto zákonem vypořádat. Skutečně si myslíme, že by to bylo řešení, které je funkční v této Sněmovně, a současně přijatelné z našeho pohledu i pro Ministerstvo financí i centrální banku. Samozřejmě vím, že pan guvernér i paní ministryně na to mají jiný názor, ale to je holt odpovědnost většiny v Poslanecké sněmovně, jak se k tomu postaví. Za nás je tohle každopádně kompromisní návrh, jak se s tímto zákonem vypořádat.

Další pozměňovací návrh je pod písmenem C a číslem 2.3. Opět můj. Je to návrh, který odstraňuje legislativně technickou chybu v pozměňovacím návrhu B3. Věřím, že to je jenom legislativně technická věc, takže asi není potřeba se jí podrobněji zde zabývat. K návrhu B3 už jsem se obšírněji vyjadřoval, nebudu tedy zdržovat.

Dostávám se k pozměňovacímu návrhu pod označením D1, sněmovní dokument 4432, který předložil kolega Tomáš Martínek. Tento návrh dělá vlastně to samé, co návrh B2 kolegů Munzara a Skopečka, to znamená snižuje počet úvěrových ukazatelů ze tří pouze na jeden. Jedná se primárně tedy o to, omezit regulaci hypotečního trhu pouze na loan-to-value, tedy poměr dluhu vůči ceně nemovitosti. Už jsem to tady obšírněji zdůvodňoval. Každopádně rozpočtový výbor se shodl, že návrh B2 je nejspíš legislativně technicky vhodnější, z tohoto důvodu bude hlasován jako první.

Dostávám se k pozměňovacímu návrhu D2. Tento návrh předložil opět kolega Martínek. Najdete ho pod sněmovním dokumentem číslo 4433. Tento návrh rozšiřuje úlevy pro mladé tak, že k aktivaci úlevy bude stačit, aby měl pouze jeden z žadatelů věk do 36 let. Jde o návrh, který je totožný s návrhem B5, z tohoto důvodu se nebude asi hlasovat. Jenom zmíním, že to je návrh, který podporujeme, a jde o zrovnoprávnění nesezdaných párů se sezdanými páry.

Dále se dostávám k návrhu D3. To je pozměňovací návrh pod číslem 5517. Jedná se o návrh na zrušení oprávnění České národní banky založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu. My máme za to, že u této nové pravomoci existuje riziko oslabení dohledu, například v případě, že by došlo k zřízení nové právnické osoby, která by měla třeba více zúčastněných majitelů. Máme za to, že tam není úplně zřetelné, jestli by se na ni vztahovala pravidla pro dohled, jako platí pro Českou národní banku, takže spíš z preventivních důvodů doporučujeme tuto pravomoc České národní bance nepřiznávat.

Dále je tady pozměňovací návrh D4 pod sněmovním dokumentem 5518. Opět je to návrh kolegy Martínka. Ten rozšiřuje úlevy pro mladé tak, že věkové kritérium se zvýší z 36 na 40 let. O co jde? Jde o to, že u mladších lidí je dobrá perspektiva toho, že se jejich příjmy do budoucna zvýší, a zpravidla právě na začátku kariéry dochází k rychlejšímu růstu příjmů než později. Z těchto důvodů považujeme pro tuto skupinu lidí kritéria DTI a DSTI za příliš přísná a doporučujeme posunout věkové kritérium z 36 na 40 let, aby se ještě širší skupina mladších pracujících dostala do té výjimky a měli lepší šanci získat hypotéku. Kde jsme vzali tu hranici 40 let? Jde o kritérium, které je totožné u Státního fondu podpory investic. Skutečně máme za to, že ještě lidé ve věku 36 až 40 můžou být v té fázi kariéry, kdy rychle roste jejich mzda a je škoda je vyloučit z možnosti získat vlastní bydlení. To je návrh D4 kolegy Martínka, který najdete pod číslem 5518. Piráti ho samozřejmě podpoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP