(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas, pane poslanče!

 

Poslanec Jan Bartošek: Poslední tedy: kolik... počet kusů nelegálních osobních ochranných prostředků, tedy takových, u kterých výrobce nesplnil základní požadavky podle nařízení EU 2016/425 a kterým nebyla předem udělena výjimka ČOI nebo padělaných osobních ochranných prostředků stáhla ČOI od roku 2020 z trhu nebo z oběhu? Děkuji za toleranci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, já jsem tolerance sama. S ohledem na to, že pan ministr tady není přítomen a nemůžete položit doplňující otázku, tak jsem vás nechal dopovědět, a na interpelaci bude odpovězeno písemně. Ten čas byl překročen docela významně, takže se omlouvám. Paní poslankyně Olga Richterová vystoupí s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážená paní ministryně, jsem ráda, že se tady vidíme. Ta interpelace se týká takzvaného fondu ESF+. Jde o to, aby byly peníze na sociální služby v době, která bude navazovat na koronakrizi. Vláda, jíž jste členkou, 1. března schválila konkrétní částky pro operační programy na další roky na takzvané programové období 2021 až 2027 a navzdory připomínkám odborníků se zkrátila alokace takzvaného Evropského sociálního fondu+. Část prostředků půjde jinam. Jde mi o to, že ta změna znamená pokles zhruba z 56 miliard na 36 miliard korun. To je poměrně zásadní pokles, 20 miliard ve vaší gesci. V praxi to může znamenat absenci peněz na podporu bydlení, financování dětských skupin, sociálních služeb, rekvalifikací a vůbec obecně nástrojů v podpoře v nezaměstnanosti nebo taky nedostatek peněz v transformaci péče o duševní zdraví.

Takže jakým způsobem plánuje vláda tento budoucí výpadek příjmů a budoucí výpadek podpory v preventivních sociálních službách, v řešení problematiky stárnoucí populace, koncepčních změnách právě jak sociálních služeb, tak celkové politiky stárnutí, jakým způsobem plánuje vaše vláda tento výpadek kompenzovat? A proč jste vůbec připustila, že k tomuto významnému poklesu, významnému škrtu v penězích pro tzv. ESF+, došlo? Ještě jednou shrnu, že jde o oblast zaměstnanosti, sociální soudržnosti, sociálně zdravotního pomezí, a ve finále si každý umíme představit, že jsou to přesně ty oblasti, které v důsledku koronaviru a pandemie budou výrazně potřebovat peníze. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času na položení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, nejdříve na úvod několik základních faktů. Asi víte, že došlo celkově ke snížení objemu finančních prostředků z Evropské unie na příští programové období kohezní politiky pro příští léta, a to z toho důvodu, že Česká republika se hospodářsky dobře rozvíjí a každou sedmiletku dostáváme stále méně peněz, protože doháníme, co se týká naší hospodářské vyspělosti, ostatní členské státy. To je potřeba si říct upřímně na úvod.

Co se týká vašeho dotazu, tak je potřeba také říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením i nadále počítá s podporou sociálních služeb v operačním programu Zaměstnanost+, a to prostřednictvím priority 2 Sociální začleňování. Asi víte, že minulé pondělí vláda rozhodla o převodu 10 % z ESF+ do Fondu soudržnosti. Tohle byl důvod, proč jsem s tím návrhem nesouhlasila a hlasovala jsem proti tomuto návrhu Ministerstva pro místní rozvoj. Připomínám, že ministři za sociální demokracii hlasovali proti, a to je důležité opravdu zdůraznit.

Co se týká těch jednotlivých parametrů pro program OPZ+, ten činí, ten přesun 10 % z ESF+ do Fondu soudržnosti, snížení o další čtyři miliardy korun. Velké snížení ve výši zhruba 16 miliard je dáno už samotnou Evropskou komisí, to je potřeba taky míti na paměti, která navrhla pro Českou republiku výrazně nižší alokaci Evropského sociálního fondu, a to vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti. Celkově alokace OPZ+ činí 48 miliard korun, což je celkově... to je těch 16 plus 4, o 20 miliard méně, je to nižší částka než aktuální operační program pro zaměstnanost. Pokles alokace se promítá zejména v prioritní ose zaměstnanost.

Co se týká jednotlivých priorit, jednotlivých prioritních os, tak na sociální začleňování je v OPZ+ plánována alokace ve výši 19,4 miliardy korun. Ve srovnání s aktuálním programovým obdobím se jedná o shodný počet finančních prostředků. Upozorňuji a zdůrazňuji, že se jedná o shodný objem finančních prostředků, takže zde nedochází k poklesu. Co je ale nepotěšující, nebo nejdříve to je potěšující informace, že v OPZ+ jsou nově cílovou skupinou také senioři, to si myslím, že je dobrá zpráva a že je dobře, že po 15 letech to evropská pravidla umožňují, že můžeme naše aktivity zaměřit na seniory. Nicméně to bude znamenat, že se nám v praxi cílová skupina programu výrazně navýší, a vzhledem k růstu cen není příznivou zprávou, že alokace na sociální začleňování zůstává stejná. Takže objem té prioritní osy zůstává stejný, ale protože tam máme, a to je dobře, novou cílovou skupinu, a protože dochází k růstu cen, tak fakticky to bude znamenat pravděpodobně pokles, pokud se v příštích letech například nerozhodnou příští vlády realokovat další finanční prostředky ve prospěch programu OPZ+.

Mezi jeho hlavní priority v oblasti sociálního začleňování patří podpora sociální práce a sociálních služeb včetně transformace pobytových zařízení, podpora sociálního bydlení a programů zaměřených na prevenci a řešení zadluženosti, dále podpora služeb pro rodiny s dětmi, zejména sdílená pracovní místa a jesle. Podpora služeb na sociálně zdravotním pomezí, to bude obrovské téma do budoucnosti a pevně doufám, že se nám podaří konečně sociálně zdravotní pomezí rozvinout. Víte, že jsme to měli v plánu, nicméně covid nám udělal čáru přes rozpočet. Dále je to podpora rozvoje sdílené a neformální péče a rozvoje paliativní péče, stejně jako řešení sociálně vyloučených lokalit.

Sociální služby budou podporovány jak prostřednictvím krajských projektů, jejichž cílem je zajištění dostupnosti a potřebné kapacity sociálních služeb, jako například azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace, ale také sociálněterapeutické dílny. A pak samozřejmě budou podporovány sociální služby typu terénní programy, Sazky pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež prostřednictvím koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

V OPZ v aktuálním programu bylo na sociální služby vynaloženo až 8 miliard korun. S obdobnou částkou počítáme i v OPZ+. A důležitá zpráva - v reakci na současnou krizi byly vládou vyčleněny až 3 miliardy korun na investice do sociálních služeb prostřednictvím programu (?). (Čas, paní ministryně.) To je také výborná zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o položení doplňující otázky. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď včetně toho, že stejné peníze znamenají pokles, protože je inflace, protože je pokles hodnoty peněz v čase. Jedna poznámka: senioři už dneska jsou tou cílovou skupinou, pokud jsou aktivní na trhu práce, což se nemění. Tam jde o tu aktivitu na trhu práce, takže tam stále zůstává otázka koncepčních řešení. Ale pojďme se ještě věnovat tomu, že došlo ke škrtnutí na vládě. Vy jste říkala, že s tím vaše strana nesouhlasila. Můžu se zeptat, jaké byly vaše argumenty, kterými jste se snažila vládu přesvědčit, aby ten podle mého názoru škodlivý přesun nedělala? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Upozorňuji, že diskuze byla o prioritní ose sociální začleňování a cílové skupině senioři v kontextu sociálního začleňování. Vy jste ale teď nově zmínila seniory v důsledku a v kontextu prioritní osy zaměstnanost. To jsou dvě rozdílné věci. Je potřeba na to dávat pozor.

Ty argumenty jsou jasné. Operační program Zaměstnanost je dlouhodobě nejúspěšnější v čerpání. Myslím si, že v době, jakou zažíváme, v krizi, jakou zažíváme, tak je potřeba investovat do lidí. Myslím si, že vzhledem k tomu, co nás v příštích letech čeká, výzvy, jako je stárnutí populace, Průmysl 4.0 a tak dále, tak jsou věci, na které potřebujeme alokovat více finančních prostředků, ne méně. To znamená investice do lidí, to by měly být ty věci, na které se máme soustředit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP