(16.40 hodin)
(pokračuje Jiránek)

Čtvrtá otázka s tím souvisí: Od jakého množství nakažených denně počítáte, že bude trasování fungovat s maximální efektivitou?

Pátá otázka: Klíčové je, jak oba víme, mít dostatečně zvládnuté očkování i včetně dostatečných kapacit. Odborníci i část lékárníků hovoří o možnosti očkování v lékárnách. Připravujete v této oblasti něco, nebo tímto směrem nemíříte?

A za šesté, už se na to ptala dneska kolegyně Richterová: V Německu se připravuje desetiletý projekt na každoroční očkování cirka 30 milionů lidí, než se covid stane jen takzvanou sezonní chřipkou. Plánuje se i u nás něco takového nebo podobného na další roky?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a já poprosím pana ministra Blatného o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, k těm dotazům, které byly vzneseny i včera ještě, bude následovat i písemná odpověď, ale posnažím se odpovědět na to, co jste řekl teď. Ve věci testování bych rád sdělil, že aktuálně probíhá velmi masivní testování, a to dokazují nejlépe aktuální čísla, kdy za včerejší den bylo provedeno více než 130 000 testů a za předvčerejší a za včerejší den dokonce více než 150 000 testů. Takže ten nárůst je poměrně razantní. Ve chvíli, kdy víme, že budeme potřebovat zhruba 2 miliony lidí otestovat každý týden nebo necelé 2 miliony lidí, tak to právě odpovídá tomuto počtu testů kolem 150 000 denně. Za posledních sedm dní bylo celkem provedeno navíc více než 200 000 PCR testů a více než 550 000 antigenních testů. To jsou čísla, která ukazují určitě pro masivní nárůst toho testování, díky kterému se daří vychytávat celou řadu asymptomatických případů. Jenom v těch fabrikách nebo v zaměstnáních, i když to teprve začíná, to už byly stovky případů, stovky lidí, které by jinak zachyceny nebyly.

K druhé části toho dotazu, to je trasování, provádění epidemiologického šetření s cílem dohledat epidemiologicky významný kontakt a nastavit příslušná opatření za využití elektronických nástrojů, bych chtěl sdělit, že tento systém funguje. Denně je navoláváno několik desítek tisíc hovorů, a to jak pozitivním osobám, tak i rizikovým kontaktům. Ten počet asi 1 300 operátorů callcentra se dále navyšuje. Průměrný počet oznámených rizikových kontaktů za 30 dní je tedy bohužel stále kolem jedné, to je ten hlavní limit, který existuje. Musí bohužel celý ten systém spoléhat na to, co lidé nahlásí, co lidé řeknou. Do systému je nyní zapojeno už téměř 2 000 osob z původních 1 300 z řad nejenom pracovníků krajských hygienických stanic, ale i dalších subjektů, jako je Armáda České republiky, Policie, Celní správa a externí spolupracovníci. Denně je provedeno šetření u více než 10 000 pozitivních osob a prioritní důraz je potom kladen zejména na podezření na některou z nových variant. Tam dokonce toto šetření přímo dělají terénní epidemiologové, tam se to nedává do rukou dobrovolníků anebo jenom lidí v callcentrech.

K dalšímu dotazu ve věci očkování bych chtěl sdělit, že ke dni 10. 3. k 8. hodině večer bylo vykázáno 948 144 aplikovaných dávek očkování u bezmála 700 000 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku, a u zhruba 280 000 osob bylo ukončeno očkování dvěma dávkami. Do konce týdne předpokládáme, že počet osob, které dostanou alespoň první dávku, překročí milion. K 10. 3. bylo rovněž očkováno aspoň jednou dávkou téměř 240 000 osob ve věku 80 let, což představuje celkově asi 54 % těch všech lidí v dané části populace, ale téměř 75 % těch, kteří se chtěli očkovat. To znamená, tam je ta úspěšnost poměrně velká. A u osob ve věku nad 80 let bylo u čtvrtiny z nich dokonce už dokončeno očkování dvěma dávkami. Celé tempo očkování se urychluje, jak z toho koneckonců vyplývá, a předpokládáme, že těch požadovaných 6 milionů osob, což je zhruba těch 70 % dospělé populace, opravdu bude proočkováno, měl by tady k tomu být dostatek dávek i jsou dostatečné kapacity, ke konci června tohoto roku, což je i ve shodě s tím, co žádá a doporučuje Evropská unie.

Pokud se týká vašich posledních dvou dotazů. Lékárny: podávání vakcíny v lékárnách neumožňuje český právní řád ani curriculum, které mají lékárníci, to znamená to, co oni jsou vyučováni ve svých školách, takže touto cestou jsme se rozhodli nejít, není to v České republice možné. A pokud se týká očkování dále, je velice pravděpodobné, že stejně jako u ostatních virových infekcí bude potřeba přeočkovávat touto vakcínou i v budoucnosti, ale nebude to už takto masivní očkování. S největší pravděpodobností to bude podobné nebo nejblíže podobné asi například očkování proti chřipce, takže tam předpokládáme, že... (Předsedající: Čas, prosím.) ...bude možno takto fungovat s pomocí praktických lékařů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec zcela jistě položí doplňující otázku, takže pan ministr bude mít možnost ještě reagovat. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji moc, bylo to poměrně vyčerpávající. Jenom bych poprosil o ještě tu druhou otázku, která nebyla zodpovězena, a to je, jestli máte nějaký předpoklad, jak dlouho budete testovat povinně ve firmách, aby si ty firmy mohly udělat nějaký plán, jestli takový plán bude a případně jestli na něm pracujete. Já chápu, že se epidemie v uvozovkách nedá odhadovat předem ani ten vývoj. Ale předpokládám, že nějaké predikce by být mohly a minimálně tu povinnost už byste mohli vědět nějak blíž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Omlouvám se, zapomněl jsem tady na toto odpovědět. Určitě je potřeba počítat s měsíci testování, to znamená v řádu dalších několika měsíců, předpokládám minimálně duben, květen, lze předpokládat s téměř jistotou, že toto testování bude muset pokračovat, i když se bude situace lepšit, právě jako poměrně sofistikovaná prevence opětovného zhoršení a jako jakýsi early warning system, kdyby se začalo něco dít špatně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Jan Bartošek s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, žádám vás o odpovězení následujících 12 otázek.

Za prvé: Na základě jakého českého nebo přímo použitelného evropského právního předpisu vydávala Česká obchodní inspekce v roce 2020 výjimky pro osobní ochranné prostředky, kde se odkazovala na nezávazné doporučení Evropské komise 2020/403?

Za druhé: Kolika hospodářským subjektům vydala ČOI v roce 2020 výjimku k posouzení shody s odkazem na doporučení 2020/403, pokud jde o osobní ochranné prostředky sloužící k ochraně dýchacích cest? Žádám o zveřejnění jejich úplného seznamu.

Za třetí: Kolika druhů šarží osobních ochranných prostředků sloužících k ochraně dýchacích cest se udělené výjimky týkaly? Žádám o zveřejnění jejich úplného seznamu i s uvedením délky platnosti takových výjimek.

Za čtvrté: Kdy byla ze strany ČOI udělena poslední výjimka s odkazem na doporučení EU 2020/403 a kdy skončila její platnost?

Za páté: Doložení jakých konkrétních technických zkoušek ve smyslu normy EN 149 bylo požadováno jako podklad pro vydání výjimky?

Za šesté: Požadovala ČOI důsledně u všech žadatelů předložení tříměsíčního dočasného certifikátu? Pokud ne, co bylo důvodem takového nerovného přístupu?

Za sedmé: Jakým způsobem ČOI aktivně kontrolovala, že úspěšný žadatel o výjimku provádí řádnou certifikaci u notifikované osoby, a jak ČOI reagovala na zjištění, že úspěšný žadatel v procesu certifikace nějak nepokročil? Kolik výjimek bylo na základě takového zjištění zrušeno nebo předčasně ukončeno pro nesplnění stanovených podmínek?

Za osmé: Vydala nebo prodlužovala ČOI nějakou výjimku s odkazem na doporučení 2020/403 na základě žádosti hospodářského subjektu podané po datu 15. 6. 2020? Pokud ano, co bylo důvodem jejich vydání po uplynutí oficiálního konce přijímání žádostí a kolik takových případů nastalo?

Za deváté: Vztahovaly se výjimky ČOI výhradně na obchodní činnosti úspěšného žadatele nebo i na další hospodářské subjekty obchodující se stejným zbožím? Pokud i na další hospodářské subjekty, jak byly tyto osoby o zbavení svých povinností ve smyslu ustanovení § 8 až 11... (Předsedající: Čas.) ... zákona 90/2016, o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ze strany ČOI informováni? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP