(Jednání pokračovalo v 9.18 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně a poslanci, máme 9 hodin 18 minut, takže uplynula pauza. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům. Je to bod 494, sněmovní tisk 1170, o volbách do Parlamentu, druhé čtení, bod 490 Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021 a 491 Informace vlády k otevření škol ve sloučené rozpravě, dále bod 495 Kontrolní závěr NKÚ k nákupu zdravotnických ochranných prostředků při pandemii COVID-19. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, zákonů druhého čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 487, což jsou ústní interpelace.

Teď je možnost na případná vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 87. schůze, ale... Ano, pan poslanec Bžoch.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o zařazení nového bodu na pořad této schůze, a to jako první bod dnešního jednání s názvem Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 200. výročí nezávislosti Řecka. Řecko si dnešní den připomíná významné výročí zahájení bojů za nezávislost. Řecko je členem Evropské unie a člen NATO, a proto si myslím, že bychom si měli toto výročí připomenout na půdě Poslanecké sněmovny a zároveň tím podpořit Řecko jako svého přítele a spojence. Na zahraničním výboru jsme již prohlášení hlasovali. Zahraniční výbor též doporučil Poslanecké sněmovně, aby toto prohlášení přijala ve stejném znění, a proto vás žádám o zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání. Věřím, že to stihneme během pěti minut a nebudeme tak brzdit další program schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, zdali je ještě nějaký návrh na zařazení bodu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Já zagonguji.

 

Budeme hlasovat o návrhu na změnu schváleného pořadu 87. schůze, který přednesl pan poslanec Bžoch, a jedná se o to, abychom jako první bod dnes zařadili Prohlášení Poslanecké sněmovny k 100. výročí nezávislého Řecka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Hlasy z pléna: 200. výročí.) K 200., pardon, k 200. výročí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 304, přihlášeno 77 poslanců, pro 72, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže otevřeme bod... (Hlas mimo mikrofon: Prohlášení...) Ano, takže jedná se o Prohlášení Poslanecké sněmovny k 200. výročí nezávislosti Řecka.

 

499.
Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
k 200. výročí nezávislosti Řecka

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jaroslav Bžoch, informoval nás o jednání zahraničního výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již zmínil, zahraniční výbor toto usnesení hlasoval 23. března per rollam a zní:

"K 200. výročí nezávislosti Řecka zahraniční výbor Poslanecké sněmovny

I. si připomíná 200. výročí zahájení bojů o nezávislost Řecka a vyzdvihuje dosaženou úroveň vztahů mezi našimi zeměmi tímto prohlášením:

Z území Řecka, z byzantské Soluně, nám před více než tisíci lety Cyril a Metoděj přinesli křesťanství ve slovanském jazyce, který na našem území umožnil vznik písemné kultury. Velcí myslitelé starověkého Řecka položili nejen základ evropské civilizace, ale stali se inspirací pro hledání cesty ke svobodě a k nezávislosti Československa. První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk zdůrazňoval, že v demokracii není v popředí vláda lidu jako forma, ale správa, tedy jako spravování věcí veřejných pro lid. Sdíleli jsme zkušenosti s cizí nadvládou, okupací a úsilím o zachování národní identity. Společně si vážíme demokracie a uvědomujeme si, jak snadné je ji ztratit a nakolik její odolnost záleží také na našem zakotvení ve společenství svobodných a demokratických zemí. Dnes jako dědictví otců zakladatelů naší státnosti sdílíme přesvědčení o nutnosti společně utvářet svět. Jsme spojenci, k čemuž nám dopomáhá aktivní členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Společně usilujeme o rozšíření stability, prosperity a bezpečnosti do celé jihovýchodní Evropy.

Občané České republiky a Řecka se navštěvují jako turisté a mezi našimi zeměmi se rozvinul čilý obchod. Roste zájem o studium, kulturní spolupráci a vědecké programy. Svorníkem v našich vztazích je několikatisícová řecká menšina v České republice. Jsme hrdi na to, že předkové dnešní generace řecké národnostní menšiny nalezli v poválečném Československu svůj nový domov. V našich parlamentech pracují ve prospěch rozvoje našich vztahů aktivně poslanecké skupiny přátel;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout prohlášení ve stejném znění."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak ano, zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného poslance Jaroslava Foldynu. (Poslankyně Válková se chystá vystoupit s faktickou.) Ano, paní poslankyně je přihlášena na faktickou, ale ta by měla... Ne, ne, ne, ne, prosím vás, já to řídím. Faktická reaguje na nějaké vystoupení v obecné rozpravě. Takže protože v rozpravě ještě nikdo nevystoupil, tak paní profesorka se přihlásila, ale bude jakoby reagovat. Tak prosím, pan poslanec Foldyna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP