Úterý 23. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

4.
Návrh poslanců Jiřího Běhounka a Víta Kaňkovského na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení

Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1010/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Běhounek. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tento návrh zákona společně s Vítkem Kaňkovským, který se omluvil, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je reakcí na řešení situace lékařské posudkové služby a návrh dalšího postupu. Jsem přesvědčen, že materiál je zpracován velice podrobně, takže pokud jste ho četli, omezím se pouze na základní konstatování, abych nezdržoval.

Do Sněmovny byl předložen 10. září 2020. Souhlasné stanovisko citované panem místopředsedou je ze 14. října téhož roku. V podstatě je to reakce na materiál, který schválila vláda České republiky 13. ledna svým usnesením 37.

Je obecně známo, že nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě a jejich věková struktura je velmi nepříznivá. Zájem o činnost v rámci lékařské posudkové služby je malý. Z toho dochází ale k velmi složitým komplikací s posuzováním osob a poskytováním závěrů. Dynamika a cílení kontrol nejsou dostatečné a jsou především významné problémy s dodržováním lhůt. Co se má tímto návrhem zlepšit, je snaha o personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulý výkon její činnosti.

Po širokých diskusích, které jsme vedli s Ministerstvem práce a sociálních věcí poté, co jsme identifikovali v terénu tuhle problematiku, jsme zjistili, že jediným možným řešením v této situaci je návrh (na) zavedení institutu odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, což by byl pracovník, který by na první instanci okresní správy sociálního zabezpečení připravil materiály, odlehčil tím lékaři, a posudek, který by zpracoval na základě taxativních výstupů, musí být podepsán posudkovým lékařem. Kvalitu nastavených kontrolních mechanismů by to samozřejmě neporušilo. Počítá se, že by v České republice bylo tak asi 160 těchto pracovníků. Vzhledem k nedostatečnému naplnění počtu zaměstnanců v posudkové službě by nebyl asi žádný větší nárok na doplňování počtu. A doba, která by byla určena tomuto přechodnému období, by byla rozložena řádově asi na dva roky.

Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že se v současné době neposílají elektronicky podklady, tak jsme doplnili ve spolupráci s MPSV i některé další záležitosti, což je specifikace zasílání podkladů k posouzení, koncentrace řízení, možnost posuzování v přítomnosti posuzované osoby při posuzování zdravotního stavu. Může si přizvat k jednání poskytovatele zdravotní služby, tak aby to nebylo jenom na základně písemných záležitostí. A potom je možnost diskutovat ukončení dočasné pracovní neschopnosti v průběhu posuzování nároku na nemocenskou uplynutím.

Původně jsme předpokládali znění zákona od 1. 1. 2021. Samozřejmě tato doba marně uplynula. Takže já věřím, že bude tento materiál v případě, že bude projednán, bude zlepšena šance stabilizace lékařské posudkové služby s účinností od 1. 1. 2022, či jak bude probíhat legislativní proces. Já vás prosím, abyste se nad tím zamysleli a propustili tento zákon do druhého čtení. Je to v podstatě technikálie, která by ale výrazným způsobem usnadnila činnost nejen lékařské posudkové služby, ale i dopad na posuzované.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec David Kasal, který tu byl ještě před chvílí, ale teď ho tady nevidím. Ale zpravodaje pro prvé čtení potřebujeme. Prosím někoho, kdo řídí v této chvíli poslanecký klub hnutí ANO, aby zkusil... A výborně. Pan poslanec je tady. (Poslanec Kasal vbíhá do sálu.) Prosím pana poslance Davida Kasala, který je zpravodajem, aby se teď ujal slova, než otevřu rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Omlouvám se. Děkuji za slovo. Tento tisk předkladatel uvedl ohledně posudkové služby a nedostatku posudkových lékařů. Je velmi důležitý k tomu, aby mohla fungovat jak posudková služba, tak v návaznosti i zdravotní služba a sociální služby, takže jej podporuji a prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem jako první přihlášena paní ministryně Jana Maláčová. Připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Jistě víte, že návrh pana poslance Běhounka a pana poslance Kaňkovského podporujeme. Ministerstvo se na přípravě spolupodílelo, protože lékařská posudková služba je dlouhodobě v krizi, a to proto, že v ní často jsou lékaři před odchodem do důchodu. Průměrný věk lékařů je 62 let. Noví se nehlásí, zejména proto, že LPS je spojena s poměrně velkou administrativní zátěží a často se měnícími zákony. Ročně mají ale posudkoví lékaři na starosti až 430 tisíc posudků, a proto se na kvalitní lékařskou posudkovou službu spoléhají statisíce lidí.

Chtěla bych vám sdělit dobrou zprávu, protože když jsme se informovali o tom, jaký je aktuální stav LPS, když ho sleduji na měsíční bázi, tak v tuto chvíli máme v lékařské posudkové službě pouze 37 nedodělků - 37 po lhůtě. A všech 37 je po lhůtě z důvodu vlastní žádosti klientů kvůli covidu. To je velmi dobrá zpráva, protože když jsem nastupovala na ministerstvo, tak jsem zdědila přes 11 tisíc nedodělků. Takže se nám daří i přes složitou situaci velmi dobře spravovat celou lékařskou posudkovou službu. Přesto je kvůli stárnoucím lékařům důležité podpořit tento záměr. Představil ho pan poslanec Běhounek. Nebudu to opakovat. My si od otevření LPS i nelékařům zdravotníkům slibujeme hlavně zrychlení vydání posudku, ulehčení dnes přetíženým posudkovým lékařům a celkovou personální stabilizaci.

Závěrem bych chtěla říct, že chceme zvýšit důvěru lidí v systém lékařské posudkové služby, a proto vás prosím o podporu tohoto návrhu a vpuštění do dalšího čtení, do druhého čtení. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nyní paní poslankyně Jarošová je další na řadě v obecné rozpravě a zatím poslední přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych zde řekla stanovisko hnutí SPD k této novele, jejímž účelem je reagovat na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí a zefektivnit činnost lékařské posudkové služby.

Musím konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů je problém dlouhodobý. Trápí nás řada neobsazených míst. A hodně lékařů je již staršího věku. Ale to se týká bohužel zdravotnictví u nás jako celku. Velký problém vidíme také ve zdlouhavých řízeních, kdy důvodem je vynakládání nedůvodné práce lékaři okresní správy sociálního zabezpečení na činnosti, které by mohli plnit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci. A právě nejvýznamnější navrhovanou úpravou v této novele je posílení lékařské posudkové služby právě o institut odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který se bude v rozsahu své odbornosti podílet na plnění úkolů v součinnosti s lékaři sociálního zabezpečení. Společně tak v týmu zvládnou podstatně větší objem práce a rychleji.

Výše uvedené problémy a malá účinnost jejich řešení v minulých letech způsobily velké problémy v činnosti lékařské posudkové služby jako celku a i na jejích jednotlivých úrovních. Vážnost situace a její možné celospolečenské dopady vyžadují věcná a právní řešení. Ty zajistí nejen personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulé a včasné posudky s minimalizací posudků vydávaných po zákonné lhůtě, ale i sociální jistoty osobám se zdravotním postižením. Hnutí SPD si uvědomuje závažnost těchto problémů, které je třeba řešit, a tím zlepšit, ulehčit a zatraktivnit práci posudkových lékařů, proto tuto novelu podporujeme a budeme hlasovat pro její postoupení do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jenom velice stručně, protože lékařské posudkové službě jsme se vlastně hodně intenzivně věnovali na výboru i mimo něj. Tak jenom že je dobře, že je nějaké řešení nastíněno, ale stejně ten veliký problém věkové skladby lékařů lékařské posudkové služby je něco, co si myslím, že stejně hrozí, že nás v těch příštích letech přece jenom trochu doběhne, ale ty dobré zprávy o vypořádání posudků po lhůtě jsou něco, co si zároveň zaslouží pochválit. A protože se to v této Sněmovně málo dělá, tak si dovolím, protože si myslím, že to je namístě, pochválit paní ministryni Maláčovou, že zařídila vyřízení těch nedodělků, protože po té lhůtě to bylo opravdu ostudné a ti lidé byli v zoufalé situaci. Takže děkuji za tohle.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Nezazněl návrh na vrácení nebo na zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nikdo jiný výbor nenavrhuje.

 

Hlasujeme tedy o přikázání garančnímu výboru, tedy výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 6 přihlášeno 98 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Je zde ještě návrh na přikázání jinému výboru? Organizační výbor takový návrh neučinil. Není takový návrh ani z pléna, takže konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Končím projednání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.

 

Nyní je na řadě bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP