(14.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

V neposlední řadě v novele také revidujeme sankční mechanismus tak, aby byli rodiče maximálně chráněni. Jde nám zejména o dobře nastavené smlouvy o poskytování služby péče, jejich dodržování a také dodržování standardů kvality.

Novela počítá s účinností od 1. července tohoto roku a nové financování bude zajištěno od 1. ledna příštího roku. (Obrací se na předsedajícího kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Zná zvonek.) Já vás ujišťuji, paní ministryně, že to bývá mnohem horší.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, ano, to určitě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, abyste pokračovala.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Všechna zařízení, která vzniknou od léta příštího roku, se již budou řídit novými pravidly. Stávající dětské skupiny budou mít tříleté transformační období, to znamená, že nové podmínky pro ně budou platit od 1. září 2024. To představuje dostatek času na to, přizpůsobit se nové situaci, ať se jedná o věk dětí, název zařízení či kvalifikaci pečujících osob. Zároveň pro tuto dobu na Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytneme přes metodickou podporu v rámci projektu s touto novelou zákona souvisejícího veškerou potřebnou podporu. Od 1. 9. 2024 tady bude existovat srozumitelný a dostupný systém předškolní péče; jesle pro nejmenší s plynulým přechodem do mateřské školky nejpozději od září roku, kdy dítěti budou alespoň tři roky.

Co se týká financí, dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz částkou zhruba 9 800 měsíčně na místo - ono se to pohybuje v rozpětí 9 100 až 9 900 korun. Celková dotace ale dnes podle těch aktuálních pravidel může klesat podle naplněnosti a nemocnosti. Reálně tomu tak bohužel vážně je. Proto chceme nově v tom stabilním financování nastavit měsíční normativ na dítě a výši normativu bude stanovovat každoročně vláda. To znamená, že částky nejsou součástí novely. Základním principem ale nebude již reálná docházka, jako je tomu dnes, ale smlouvy s rodiči. Dnes totiž se výše příspěvku odvíjí od toho, jak je dítě nemocné. To je podle nás nespravedlivé a nechceme trestat rodiče nebo dětskou skupinu za to, že je dítě nemocné.

Nově také zavádíme příspěvek na stravování po vzoru soukromých mateřských školek deset korun denně na dítě. Celkově by systém měl stát zhruba 1,4 miliardy korun ročně při kapacitě, která je současná, a to je 16 tisíc dětí.

Jak jsem zmínila již v úvodu, budu usilovat o vyjednání peněz z Evropské unie. V tuto chvíli je vše na dobré cestě. Nepůjde ale o soutěžní projekty. Ten, kdo ten systém zná, tak ví, co to je za horor. Ale chceme to tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude příjemcem a dále bude přerozdělovat prostředky tak, jak stanovuje tento zákon, pokud bude schválen, to jest všem, kdo splní podmínky, ale bez soutěže jednotlivých projektů. Zajistíme tak jistotu a stabilitu.

Nejčastější poplatky za dětskou skupinu jsou dnes asi 3 200 korun. V Praze je to téměř 6 tisíc korun a to považuji za velmi drahé. Mnohdy se pohybují totiž poplatky za dětské skupiny ve výši 10, někdy dokonce i 15 tisíc korun. V takovém případě nemůžeme v žádném případě mluvit o dostupnosti péče. Nechceme luxusní nebo elitní školky, ale skutečně dostupnou péči pro pracující rodiny s dětmi. Proto chceme zavést strop příspěvků od rodičů, aby byla služba skutečně dostupná. A zdůrazňuji, že ten strop bude stanovován vládou. Nepohybuje se, jak zde panuje ještě v paměti některých poslanců a poslankyň, ten strop 1/3 minimální mzdy. Nikoliv, není tam žádný ukazatel v této novele stanoven, ale o obou částkách, tzn. příspěvek státu a příspěvek rodičů maximální, o tom bude rozhodovat vláda. A obě částky budou posuzovány společně tak, aby zřizovatelé dětské skupiny mohli ufinancovat a péče byla pro rodiče dostupná. To je opravdu klíčové. Obě částky, příspěvek státu a maximální příspěvek od rodičů, bude stanovovat vláda. A cílem je ufinancovatelnost pro zřizovatele a dostupnost pro pracující rodiny s dětmi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážím si vaší podpory při projednání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 961/1. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru. Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Pastuchová je omluvena, je nemocná, tak se té role ujme paní poslankyně Lenka Dražilová. Jsme ve druhém čtení, netřeba hlasovat. Prosím, podejte zprávu o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodněte.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovoluji si načíst usnesení výboru pro sociální politiku ze 66. schůze konané dne 6. ledna 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 961.

"Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 961, ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů."

Teď nevím, pane předsedající, jestli mám číst ty pozměňovací návrhy, protože skutečně jsou vložené v systému.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Není to nezbytné.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobře, takže to bylo za prvé. "A za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativní odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde máme v tuto chvíli šest přihlášených. Jako první paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych se vyjádřila k zákonu o péči o děti v dětských skupinách. Hnutí SPD podporuje hlavní záměry a cíle tohoto zákona, který směřuje ke znovuzavedení jeslí do systému péče o nejmenší předškolní děti. Dle našeho názoru péče o nejmladší a předškolní děti musí mít systémový charakter a musí být prioritně organizovaná a financovaná státem, jelikož tato oblast úzce souvisí s celkovou podporou našich pracujících rodin a pozitivního demografického vývoje, což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD.

Současně vidíme i limity a nedostatky vládního návrhu zákona. Například stát nesmí veškerou tíhu zřizování a provozu budoucích jeslí a jeselských tříd v mateřských školách nechávat pouze na obcích. Mnoho z nich totiž potřebuje a bude potřebovat silnou podporu ze strany krajů a vlády. Hlavním zájmem hnutí SPD je to, aby byl všude na území celé republiky zajištěn stejný přístup dětí do zařízení předškolní výchovy a péče v místě jejich bydliště. Proto považujeme za nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost jeslí i dětem v malých obcích do tisíce obyvatel, kde například nejsou klasické školky a kde jsou dosavadní dětské skupiny jediným typem předškolního zařízení, a to tak, že budou mít nárok je navštěvovat až do zahájení své povinné školní docházky. V tomto směru jsou zástupci hnutí SPD spolupředkladateli příslušného pozměňovacího návrhu k tomuto zákonu.

Zájmy rodičů a dětí musí být na první místě a nový zákon nesmí připustit možnost a riziko jejich poškození a zhoršení jejich situace oproti stávajícímu stavu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Juchelka. Ještě než přijde paní poslankyně, přečtu jednu omluvu. Omlouvá se pan ministr zdravotnictví Jan Blatný z dnešního celého jednacího dne z pracovních důvodů.

Máte slovo, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP