(Schůze zahájena ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se odprezentovali svým přihlášením, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 16. března tohoto roku.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Víta Rakušana. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Nikoho nevidím, svolal jsem kolegy z předsálí, a o osobách ověřovatelů rozhodneme v hlasování.

Zahájil jsem... (V sále není dostatečné kvorum.) Moment, zpět, já prohlašuji toto hlasování za zmatečné. V tu chvíli, kdy jsem zahájil, tak jsme ještě neměli patřičné kvorum. Já se ještě neumím dívat na tu tabuli.

 

Takže budeme opakovat to hlasování o určení ověřovatelů. Návrh zněl: pan poslanec Jan Čižinský a pan poslanec Vít Rakušan. Už je nás dostatečný počet.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 89, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 91. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Víta Rakušana.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 91. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Já než udělím s přednostním právem slovo panu místopředsedovi Pikalovi, tak vyzývám dva přítomné poslance, pana poslance Volného a pana poslance Bojka, aby si nasadili ochranu úst a dodržovali tak vládní nařízení. Jak vidím, tak výzvy nebylo uposlechnuto, takže i pro potřeby případného přestupkového řízení s našimi kolegy uděluji napomenutí! Jak panu poslanci Volnému, tak panu poslanci Bojkovi.

Pan místopředseda Pikal s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za to slovo. Myslím si, že by se to mělo týkat i konzumace v sále.

Nicméně já chci vystoupit s jednou věcí, kterou jsem bohužel nestihl říct z té předchozí schůze, kde jsem přihlášen k pořadu, ale týká se to i této schůze. Na této schůzi, jejíž pořad teď budeme schvalovat, jako poslední, až desátý bod je zařazen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 911, jsme ve druhém čtení, a toto je podle mě velmi důležitý tisk, který by bylo potřeba projednat, bohužel to vypadá, že to na této schůzi nestihneme, takže již je tam předložen na pultíku předsedy návrh, abychom toto potom zařadili zítra buď jako první bod, anebo pevně ve 12 hodin. Jedná se o zvýšení odměn pěstounům, které nebylo valorizováno u některých už od roku 2013. Myslím si, že je potřeba to udělat. Takže pokud by to někoho zajímalo v rámci schvalování tohohle pořadu, tak na tento bod by se případně mělo dostat i zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze, už nevidím nikoho, kdo by se hlásil s přednostním právem.

 

Budeme tedy hlasovat o pořadu schůze, tak jak byl předložen na pozvánce. Není možné jej jakkoliv měnit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 95, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Pořad schůze byl schválen a my přistoupíme k prvnímu bodu pořadu a tím je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než stručně připomenu základní parametry zákona, dovolte mi říci, že tento zákon přináší skutečně průlom k zajištění systémové péče o nejmenší děti. Jde nám zejména o možnost volby pro rodiče při volbě jejich rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života. (Odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já prosím o klid. Máte-li něco k vyřízení, běžte prosím do předsálí. Ještě jednou, prosím o klid.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Budeme mít skutečně síť služeb péče o dítě do tří let, to je to, co nám v České republice nejvíce chybí, jsme na tom v této kategorii na druhém místě odzadu v celé EU, státem garantovaná, kvalitní a hlavně finančně i místně dostupná péče skutečně v Čechách, i na Moravě a ve Slezsku chybí.

Zároveň je potřeba říct, že dosavadní fungování dětských skupin se velmi dobře osvědčilo, proto tento kvalitní základ převezmeme a využijeme jej pro zlepšení celého systému. V širším dlouhodobém měřítku jsou dětské skupiny názorným příkladem toho, jak se mají využívat evropské peníze. Mým cílem je pro další programovací období nastavit podmínky tak, aby bylo maximum peněz využito na reálnou pomoc lidem... (vystupující vyčkává na zklidnění v sále) ... zejména pracujícím rodinám. Přesně tak, jak tomu bylo u dětských skupin, a plánujeme to i s podporou jeslí. Právě jesle a sociální služby představují tu nejvíce hmatatelnou pomoc lidem z evropských peněz. Je potřeba zajistit, aby evropských peněz a jejich využití doprovázelo naprosté minimum administrativy a aby se nepsaly tzv. projekty pro projekty. I to je jeden z důvodů, proč usiluji o využití evropských peněz i na další financování jeslí.

Nyní velmi stručně k tomu, co novela přináší. Jesle mají být pro děti od šesti měsíců do tří let, resp. do srpna po třetích narozeninách. Zde má probíhat návaznost na školský zákon a garance místa v mateřských školách. V jeslích bude jedna pečující osoba na šest dětí, maximálně osm dětí u největších jeslí. Tam, kde bude alespoň jedno dítě mladší jednoho roku, bude kapacita omezena na čtyři děti a jednu pečující osobu.

Zvyšujeme kvalitu také zavedením standardu kvality, to bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a povinným dalším vzděláváním pečujících osob, které bude obnášet osm hodin ročně, jednou za dva roky kurz první pomoci pro malé děti, tak aby docházelo skutečně k průběžnému profesnímu vzdělávání. Pečující osoby budou muset mít nově zdravotnické minimum, které reflektuje potřeby nejmenších dětí.

Nově vznikne také profesní kvalifikace chůva pro děti v jeslích, která bude zaměřená na vývoj a zdraví dítěte do tří let. My jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí již předali návrh kvalifikačního a hodnoticího standardu a Ministerstvo školství teď vytváří novou profesní kvalifikaci a také připravujeme, a to je důležité, možnosti financování, to znamená proplácení této nově vzniklé rekvalifikace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP