(16.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které předkládám společně s kolegyněmi. Podrobné odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě.

První pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 7822, podávám ho společně s paní poslankyní Markétou Pekarovou Adamovou a paní poslankyní Lucií Šafránkovou. Týká se toho, aby obce prvního typu, pokud nemají na svém území mateřskou školu zřizovanou obcí, mohly mít dětskou skupinu, tedy jesle, až do věku šesti let, tedy až do předškolní docházky.

Druhý pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 7823 a podávám ho společně s paní poslankyní Olgou Richterovou a paní poslankyní Lucií Šafránkovou. Týká se toho, že příspěvek od státu bude zahrnovat nejenom tzv. normativ na mzdy a platy, ale také další provozní náklady, tak aby tato zařízení byla ufinancovatelná. A to je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Já po rozpravě se přihlašuji v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům číslo 7832, 7834 a 7835, o kterých jsem hovořil v obecné rozpravě. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. A nyní vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já se přihlašuji k pozměňovacím návrhům kolegyně Golasowské 7200, 7820, 78221 a 7804 a potom ke svým 7817, 7833, 7824. A ještě poprosím jenom jednu větu. Asi bych skutečně požádal paní ministryni, aby nějak zareagovala na to volání po těch datech, po těch číslech, kde jsou ty kapacity nejvíc potřeba.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Bauer a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane předsedající, já se tímto chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, o kterém jsem hovořil v rámci obecné rozpravy. Je v systému zanesen pod číslem 7224. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou a připraví se pan poslanec Pavel Růžička. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu 7261; potom 7262, to je ten věk, předkládáme s paní kolegyní Kovářovou; 7245, předkládáme s kolegou Třešňákem; 7395, zrušení povinnosti očkování na hepatitidu typu B, předkládáme nejenom s kolegou Třešňákem, ale i panem kolegou Vlastimilem Válkem. A pak se ještě hlásím, ať se můžeme rozhodovat v tom třetím čtení, k těm číslům 7265 a 7266 a ono se uvidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Pavel Růžička a připraví se paní poslankyně Markéta Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který je veden ve sněmovním dokumentu 7604. Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě a týká se požární ochrany v objektech, kde jsou provozovány dětské jesle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako poslední mám přihlášenou paní poslankyni Markétu Pekarovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: K pozměňovacím návrhům, které jsou pod čísly 7209 a 7383, které předkládáme s kolegyněmi Kovářovou a Richterovou, už se přihlásila paní kolegyně, ale já tímto podtrhuji, že tyto pozměňovací návrhy jsou z našeho společného pera.

A já se ještě hlásím navíc k návrhu 7208, který se týká té věkové hranice, a je to jednoduché odůvodnění, je to zachování toho stávajícího stavu před touto novelou z toho důvodu, že ten se prokázal v posledních letech, kdy tento zákon tady máme v České republice, jako funkční a pro mnohé rodiny je zkrátka možnost výběru mezi tím, jestli dítě bude chodit navštěvovat školku, mateřskou školku nebo dětskou skupinu, nebo jak tomu budeme říkat, jestli jesle, nebo dětská skupina, je teď jedno, tak je prostě zásadní z mnoha důvodů, které tady opakovaně zazněly. Proto tento pozměňovací návrh jako alternativa k těm ostatním variantám, které tady máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla poslední přihláška. Ještě se rozhlédnu, zdali se nehlásí někdo další. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda má paní ministryně, paní zpravodajka zájem o závěrečná slova. Nemáte. A vidím, že tady nemám ani žádné návrhy na hlasování, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Začneme další bod. Paní poslankyně Dražilová správně zůstává sedět. Jedná se o

 

2.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové,
Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové
a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1144/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1144/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Lenka Dražilová.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi představit společný poslanecký návrh Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a je vedený jako sněmovní tisk 1144. Vláda k tomuto návrhu dala souhlasné stanovisko.

Jednou z oblastí, které upravuje zákon o sociálních službách, je příspěvek na péči. Cílem této dávky je umožnit osobě pomoci nakoupit si služby na zajištění základních životních potřeb od laika, většinou rodinného příslušníka, či profesionála, co nejdéle setrvat v přirozeném domácím prostředí, a je-li to nezbytné, tedy v případě, kdy pomoc již není možné zajistit pomocí terénních služeb, je tento příspěvek jedním ze zdrojů na financování pobytových služeb.

Zákon o sociálních službách diferencuje výši příspěvku na péči nejenom s ohledem na závažnost závislosti, ale i vzhledem k věku osoby závislé, případně způsobu zajištění péče. Jistě si vzpomenete, že to není tak dávno, kdy tato Sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči. Bylo to ze senátní iniciativy a projednávali jsme zvýšení příspěvku na péči čtvrtého stupně. Nakonec v průběhu schvalovacího procesu došlo ke zvýšení jak třetího, tak čtvrtého stupně. A co je důležité, byla schválená diferenciace částek příspěvku na péči osob v těchto stupních závislosti podle toho, zda využívají, či nevyužívají pobytové sociální služby. Je pravdou, že od počátku s ním zazníval nesouhlas od významného spektra poskytovatelů služeb.

Předkládaný poslanecký návrh - a já si opravdu velmi vážím toho, že ho podávají zástupci šesti poslaneckých klubů - navrhuje zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u osob ve stupni závislosti tři a čtyři. Na výši příspěvku tedy již nebude mít vliv, zda osoba využívá, nebo nevyužívá pobytové sociální služby. Navrhovaná právní úprava samozřejmě předpokládá dopad na státní rozpočet. Podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je např. v pobytových službách asi 20 000 klientů s příspěvkem na péči třetího stupně a 20 000 klientů s příspěvkem na péči čtvrtého stupně. Zvýšení v pobytových službách bude znamenat téměř 3,4 miliardy korun.

Považuji za důležité zdůraznit, že pokud by nedošlo ke zvýšení příspěvku na péči i v případě pobytových služeb, jak je to v návrhu, profitovali by z toho pouze nelegální poskytovatelé, kterých ještě pořád máme asi 70, zatímco legálních registrovaných domovů by se toto zvýšení netýkalo, nelegální by ho hojně využívaly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP