(16.40 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych plynule navázal na to, co říkal pan kolega František Kopřiva, že ten systém opravdu je dlouhodobě v každém plánovacím období nepřehledný, a ne že málo přátelský, ale často i nepřátelský k příjemcům dotací, zbytečně zatěžuje a je nepřehledný. A právě proto bych chtěl vyzvat vládu, tak jak jsem to udělal i ve svém předešlém vystoupení, k větší koncepčnosti a propojenosti, tak aby finanční prostředky a finanční nástroje z Evropské unie měly své strategické zacílení a aby jejich čerpání bylo co nejméně náročné, byrokraticky náročné pro koncového uživatele, koncového žadatele.

Já jsem toto komunikoval se zástupci měst, obcí, krajů, mám zkušenost jako krajský politik, mám zkušenost jako starosta a často jsem se s těmito problémy prakticky potýkal. Proto budu navrhovat jednu věc, a sice aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby vytvořila koordinační platformu všech dostupných dotačních možností a finančních nástrojů tak, aby nedocházelo k duplicitám a ke kanibalizaci jednotlivých programů a zlepšila se přehlednost možností pro žadatele.

Stručně okomentuji. Mně se nejedná o nějaký web, kde budou odkazy na všechny možné další weby s informacemi o možnostech dotací. Mně se jedná o to, aby ten systém jako takový navzájem komunikoval a abychom při jeho nastavování vyloučili možnost bílých míst a kanibalizace. Uvedu jeden příklad za mnohé z praxe. Pokud např. na vodohospodářskou infrastrukturu máte finanční prostředky ve dvou různých operačních programech, které mají jiné podmínky, jiné spolufinancování, tak je to často velký problém. Můžete dostat např. dotaci - nebo v minulosti to tak bylo - na vodovodní řad. No ale na přečerpávačky, které jsou součástí toho vodovodního řádu, už musíte žádat v jiném operačním programu. Kromě toho, že je to byrokraticky náročné pro ty obce zejména a pro města, která o to žádají, tak taktéž dochází někdy k neřešitelným situacím, protože fyzicky vám musí ten vodovodní řad sedět na ty přečerpávačky. A když to děláte zvlášť, tak musíte i zvlášť soutěžit toho dodavatele. A někdy je to absolutně nemožné, aby to potom fyzicky fungovalo.

Takže já bych se přimlouval za to, aby ten systém tomuto zamezil, aby byla jednoduchá matice, která prostě jasně řekne, že čerpat prostředky na určitou oblast bude (možné) pouze a jenom z jednoho zdroje, a ten zdroj bude mít jasná pravidla, tak aby nedocházelo k tomu, že ten systém sám o sobě, jak je nastavený, buď naprosto brutálním způsobem komplikuje čerpání těch dotací, anebo vlastně to úplně znemožňuje.

Já potom v podrobné rozpravě ještě jedenkrát načtu toto usnesení. A chtěl jsem vás jenom upozornit na to, že já skutečně nemyslím nějaký web se seznamem, ale myslím to, aby ten systém finančních nástrojů a dotací byl sladěný tak, aby nedocházelo k takovým případům, které jsem popsal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, ani elektronicky ani z místa. Obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné a tady dám slovo panu zpravodaji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já jsem asi měl nějakou mírnou předtuchu, že u toho prvního bodu nám nebude umožněno načíst to nové, aktualizované usnesení, protože jsem to teď zkontroloval a je skutečně koncipováno obecně, a tedy se týká všech evropských fondů a operačních programů. A já si tedy nyní dovolím načíst ty tři body a kolega Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti, se přihlásí k tomu svému bodu, který tady představil.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. vyzývá vládu, aby v zájmu transparence a vyšší efektivity investic v oblasti digitalizace upřednostňovala v maximální možné míře řešení s otevřeným zdrojovým kódem, neboť princip veřejné peníze - veřejný kód posiluje veřejnou kontrolu, zvyšuje bezpečnost a chrání před negativními efekty závislosti na dodavateli;

II. požaduje, aby vyhodnocování žádostí o podporu probíhalo transparentním a předvídatelným způsobem a stát s žadateli komunikoval;

III. doporučuje, aby u projektů financovaných z evropských fondů byl kladen důraz na jejich udržitelnost, tedy aby investice a reformy měly dlouhodobý dopad.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Takže já velmi stručně. Jedná se o to usnesení, které jsem avizoval a které jsem vysvětlil, resp. jeho význam, a to v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby vytvořila koordinační platformu všech dostupných dotačních možností a finančních nástrojů tak, aby nedocházelo k duplicitám a kanibalizaci jednotlivých programů a zlepšila se přehlednost možností pro žadatele."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním, jestli budeme hlasovat o každém usnesení zvlášť, nebo dohromady.

 

Poslanec František Kopřiva: Tak já navrhuji hlasovat všechny ty čtyři body dohromady, ale samozřejmě pokud je námitek, tak můžeme dát hlasovat odděleně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže pokud není námitek, budeme hlasovat o všech čtyřech návrzích dohromady. Není námitka? (Nikdo se nehlásí.) Není.

Takže já zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno je 91 poslanců, pro 44, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec František Kopřiva: Pane předsedající, vypořádali jsme se se všemi návrhy, které zazněly v podrobné rozpravě. A mně nezbývá než konstatovat, že to je škoda, a přeji všem žadatelům úspěch v tom chaotickém, často neférovém systému, který naše vláda nastavuje při čerpání evropských fondů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Projednali jsme stanovený pořad 93. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Vyhlašuji pauzu pět minut na přípravu 102. schůze. A jenom dopředu avizuji, že to bude extrémně krátká schůze, možná rekordně krátká schůze, ale musíme proceduře dát zadost. Poprosím vás pět minut strpení. (Ještě se hlásí poslanec Benešík.) Ano.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já jenom velmi stručně. Stává se mně to jednou asi za rok, ale hlasoval jsem pro usnesení, na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Jenom pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře.

 

(Schůze skončila v 16.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP