Úterý 13. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/6, informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. (Hluk v sále.) Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Drahoše a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Pane ministře, jenom vás ještě poprosím o chvíli strpení, protože hluk v sále neumožňuje, abyste vystoupil. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zabýváme se dalším bodem, prosím o klid, ať se mu můžeme věnovat. (Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.) Děkuji vám. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k novele zákona o pedagogických pracovnících, která se dnes znovu dostává do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako vrácená ze Senátu. Předně bych rád vyjádřil naději, že návrh bude schválen, a byl bych rád, kdyby byl schválen v senátní verzi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej považuje za velice důležitý, a to zejména v perspektivě řešení problému nedostatku učitelů v regionálním školství, ale rovněž z důvodu zmenšení administrativního zatížení ředitelů škol, a za podstatné považujeme rovněž zakotvení adaptačního období začínajících učitelů. Jak víte, Ministerstvo školství se ztotožnilo také s některými pozměňovacími návrhy přijatými Poslaneckou sněmovnou. Šlo například o doplnění školského logopeda mezi pedagogické pracovníky, ponechání studia pedagogiky jako jednoho ze společných způsobů získání odborné kvalifikace učitele nebo o pozměňovací návrh umožňující řediteli školy, aby uznal kvalifikaci pedagogickému pracovníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu.

Ministerstvo školství souzní rovněž s právní úpravou platů pedagogických pracovníků, nově navázanou na průměrnou mzdu v národním hospodářství, ačkoliv jsem s tímto návrhem v Poslanecké sněmovně vyjádřil formální nesouhlas. Důvodem bylo - a je to prokazatelné - že návrh dle názoru Ministerstva školství obsahoval některé zásadní nedostatky, ale tento návrh - a za něj děkuji i těm, kteří ho podpořili - navazuje na čtyřletou snahu Ministerstva školství a vlády navýšit prostředky pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. To znamená, že je logickým vyústěním, a poté, co Senát technické nedostatky svým pozměňovacím návrhem upravil, tak ta senátní verze je tou správnou verzí, kterou stojí za to podpořit.

Na dnešním jednání bych rád tedy podpořil senátní verzi předloženého návrhu zákona, a to zejména z toho důvodu, o kterém jsem před chvilkou mluvil, že přijaté pozměňovací návrhy, které byly předloženy garančním senátním výborem pro vzdělávání a panem senátorem Drahošem, napravují některé nedostatky verze postoupené z Poslanecké sněmovny. Jde především o zmíněný poslanecký pozměňovací návrh ve věci platů, u něhož dochází v senátní verzi k reformulaci ustanovení ve věci financování ze státního rozpočtu. Je to zcela zásadní, protože umožňuje financování pedagogické práce v základních uměleckých školách či vyšších, ZUŠ, VOŠ, zajištění dotačních finančních nároků škol. To znamená, že jak VOŠ, tak ZUŠ byly opomenuty v původním návrhu, a myslím si, že ta senátní verze dostatečným způsobem tuto věc napravuje.

Dovolte mi také poznamenat, že tato úprava byla formulována ve spolupráci výboru pro vzdělávání, Ministerstva školství a předkladatele původního sněmovního pozměňovacího návrhu a dovoluji si podotknout, že všichni zúčastnění s tou verzí souhlasí. Také si myslím, že to nebývá úplně pravidlem, a proto bych byl rád, aby toto souznění dnes - nebo pokud to dnes nestihneme, tak příští týden - skončilo podpořením senátní verze průřezově všemi kluby, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal pan senátor Jiří Drahoš. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Drahoš: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan ministr stručně shrnul succus senátního návrhu. Z mého pohledu novela zákona o pedagogických pracovnících je jedním z nejvýznamnějších legislativních kroků v oblasti vzdělávání v tomhle volebním období. Už tady bylo konstatováno, že jedním z cílů novely je pootevřít profesi odborníkům bez pedagogického vzdělání, to je zmíněný § 9a. V zásadě jde o to, že vysokoškolsky vzdělaný odborník může být přijat ředitelem na dobu tří let, během níž má možnost doplnit si takzvané pedagogické minimum.

Pevně věřím, že tenhle krok pomůže přilákat do školství kvalitní lidi, kteří by jinak učit nešli. Vím, že ten paragraf vzbudil velké debaty, a já sám jsem před projednáváním téhle novely u nás v Senátu absolvoval řadu schůzek jak s příznivci, tak s odpůrci této změny, ale na mém pevném přesvědčení o tom, že české školství v žádném případě nezničíme tím, že do něj pustíme vzdělané odborníky z praxe, se nic nezměnilo.

Já bych s kritiky té novely souhlasil v jednom. V ideálním případě bychom zde měli situaci jako ve Finsku, kde učitelské povolání patří mezi jedno z nejprestižnějších a na pedagogické fakulty chodí ti nejlepší z ročníku. To u nás bohužel zatím stále neplatí. A kdybych ještě zůstal - pro vaši informaci - na severu Evropy, v Dánsku si studenti volí práva jako záchrannou alternativu pro případ, že se nedostanou na pedagogickou fakultu. Tedy práva jako záchranná varianta, to je v českém kontextu spíše výkřik z jiné galaxie.

Od řady ředitelů, s nimiž jsem v kontaktu, vím, že ve svých učitelských sborech měli skvělé lidi, kteří učili velmi kvalitně, aniž by měli příslušné pedagogické minimum. Víte, často záleží daleko více na schopnostech daného člověka a na jeho ochotě se dále vzdělávat. A naopak studium na pedagogické fakultě automaticky z nikoho neudělá ani kvalitního učitele, ani kvalitního člověka.

Pan ministr také zmínil, že novela zákona o pedagogických pracovnících navazuje platy pedagogických pracovníků na hospodářský růst, a učitelé tak budou mít jistotu, že jejich plat bude průběžně valorizován s tím, jak poroste průměrná mzda. Když byla tato změna zde ve Sněmovně přijata formou pozměňovacího návrhu, už to tady také padlo, zůstaly v ní některé nepřesnosti, vesměs technického rázu, a já jsem rád, že jsme ve spolupráci s výborem, ministrem školství, Ministerstvem školství i s předkladatelem návrhu panem kolegou Bartoněm připravili a v Senátu hladce schválili pět změn, které máte před sebou.

První změna se týká přesnější specifikace adaptačního období uvádějícího učitele, a to na dva roky od vzniku jeho prvního pracovního poměru.

U druhé změny jde o lepší provázání se zákoníkem práce.

Třetí změna opravuje technickou číselnou chybu v tabulce, která stanoví procentuální růst platů učitelů.

Čtvrtá se týká přechodného období na rok 2022. Tato změna reaguje na makroekonomický odhad, podle něhož dojde ke zpomalení růstu průměrné nominální mzdy.

A nakonec ta nejdůležitější změna v bodě 4, který upravuje výklad zakotvení finančních prostředků na nejméně jednu šestinu objemu stanovených ve školském zákoně. Bez této úpravy by ministerstvo nebylo s to vypočítané normativy aplikovat a ovlivňovat poměr pevné a variabilní části platu.

Jak můžete vidět, jde o zcela technické úpravy, které, a to zdůrazňuji, Senát schválil drtivou většinou hlasů. Celá novela je přitom obsahově totožná s verzí, kterou jste zde rovněž schválili téměř všemi hlasy poslanců před odesláním do Senátu.

Takže, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolím si na vás apelovat, abyste podpořili senátní verzi novely zákona o pedagogických pracovnících, kde jde o pootevření profese odborníkům praxe, a zejména po technických opravách v Senátu o bonus pro všechny učitele ve formě navázání jejich platů na ekonomický růst. Pevně věřím, že jejich očekávání nezklamete a zákon v senátní verzi podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem našeho garančního výboru byl pan poslanec Lukáš Bartoň. Ptám se ho, jestli si přeje vyjádřit se. Ne, nepřeje, tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Antonín Staněk. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za vaše slovo - nebo za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, pane ministře, při projednávání této novely zákona o pedagogických pracovnících jsem byl kritizován za to, že zde vystupuji a podle mínění některých záměrně prodlužuji projednávání tohoto zákona tím, že jsem si dovolil vás seznámit se stanoviskem pedagogických fakult, které připravují primárně budoucí učitele na své povolání. Samozřejmě že vím, že to nejsou jen pedagogické fakulty, které připravují budoucí učitele na jejich pedagogické povolání, ale jsou to i další fakulty univerzit v České republice.

Rozumím i tomu, že pan ministr ve svém vystoupení, které jsem původně chtěl komentovat už dříve, zakončoval jedno ze svých vystoupení slovy o nějakém pouvoiru pana poslance Staňka vyjadřovat se vůbec k zákonu o pedagogických pracovnících. Chvíli jsem přemýšlel, jestli ta slova pana ministra byla náznakem snad nějakého pokusu o vyhrožování poslanci Parlamentu České republiky, ale řekl jsem si, že po té době, byť něco málo přes rok, co jsem s panem ministrem seděl ve stejné vládě... (Rozhovor u lavice zpravodajů.) ... pane ministře, já vím, že se k vám obracím ne zcela přímo a vím, že jste nebyl ten, kdo inicioval tento rozhovor u pultíku, ale chci říci, že věřím tomu, že opravdu nešlo o pokus vyhrožovat nebo jakýmkoliv způsobem naznačovat cokoliv, ale bohužel jsem už uvykl tomu, že čas od času se i tady v Poslanecké sněmovně někdo pokusí takzvaně kvalifikovaně zasmradit vzduch, to znamená, pronést nějakou zajímavou myšlenku, naznačit či jiným způsobem odklonit debatu tak, aby ti, kteří potom mají o věci přemýšlet, měli nad čím přemýšlet a zamýšlet se, co vlastně za tou poznámkou bylo skryto.

Ano, připouštím skutečnost, že jsem se dostal do situace, kdy v důsledku covidové infekce, kterou jsem měl, jsem musel omezit zčásti svou pedagogickou činnost na pedagogické fakultě v Olomouci, a pak v souvislosti s dalšími přednášet v určitém módu, který nebyl pro mě samozřejmě komfortní, a to je samozřejmě mód distančního vzdělávání.

Za velmi komické pak považuji, když novináři, a to nevím, jestli najatí, zaplacení nebo jiným způsobem motivovaní, začnou psát o tom, co vlastně ten či onen docent pedagogické fakulty či jiné fakulty napsal za svou docentskou práci nebo nenapsal, jestli podle názvu té práce mohu hodnotit její obsah nebo podobně. Chci s veškerou zodpovědností říci, že si stojím za svým pedagogickým působením na pedagogických fakultách, že si ho nesmírně vážím, protože každý pedagog, který přijde na pedagogickou fakultu učit budoucí učitele, si zaslouží úctu a respekt, a nechtěl bych být ten, který by svým působením těmto studentům jakkoliv snižoval jejich úroveň připravenosti. Trochu mi to připomnělo dobu po roce 1989, kdy jsou studenti dotazováni na to, jestli vyučující pedagog je dostatečně kvalifikovaný na to, aby je vzdělával. Neberu nikomu právo hodnotit vzdělavatele na vysokých školách. Ano, jsou mezi nimi pedagogové, kteří jsou skvělí odborníci, kteří ovšem mají samozřejmě problém tu svou odbornost smysluplně a rozumně prezentovat svým studentům. Ano, jsou mezi námi i ti, kteří nejsou úplně ti skvělí odborníci, ale taková jsou už všechna povolání.

Vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda budeme hlasovat pro sněmovní, nebo senátní verzi předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Za sebe musím říci, že nebudu hlasovat s největší pravděpodobností pro žádnou z navržených podob zákona. Důvodem toho je § 9a, který degraduje budoucí vzdělávání učitelů, který je v rozporu s mým svědomím a s tím, o čem jsem přesvědčen, že by mezi učiteli nemělo být dopuštěno. Je to pro mě naprosto nepřijatelné.

Mám však jeden velký problém, a proto si ponechávám určitá otevřená vrátka, a to jsou finance. Ano, mazaně bylo do tohoto zákona implementováno navýšení platů, v podstatě zařazení učitelů do takové skupiny, která jim významným způsobem přilepší na platech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny musíme se nyní věnovat volebním bodům, to znamená, že přerušuji vaši řeč, přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme si pamatovat a ve stenozáznamu bude, že tento bod byl přerušen uprostřed vašeho vystoupení. Takže v tuto chvíli předám řízení schůze a budeme se věnovat volebním bodům.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. A nyní tedy postoupíme k pevně zařazeným bodům, což jsou volby, takže jako první bod otevřu

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP