Čtvrtek 6. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

13.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové,
Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga,
Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
v rozporu s právem
/sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Děkuji i, milé kolegyně a kolegové, že jste umožnili to druhé čtení nám navrhovatelům. Myslím si, že víme, že tento zákon je podepsaný napříč politickým spektrem. Slíbili jsme, že pokud vy sami nevyužijete této možnosti a nevystoupíte, tak že bychom měli do 15, 20 minut to jednání míti ukončené. Ale samozřejmě to je na vůli Sněmovny.

Je tady pan zpravodaj, ten vám řekne - nechci mu brát jeho roli - co se v mezidobí událo. Měli jsme petiční výbor, s usnesením vás seznámí. Opravdu chci dodržet ten svůj slib a nechci se opakovat, proč je důležité, aby tímto způsobem napravila Česká republika svůj dluh vůči osobám, které byly sterilizované v období od roku 1966 do roku 2012 bez toho, že by byly splněny zákonné podmínky. To znamená, je tam přesně vypočítáno, za jakých podmínek se potom ten nárok vztahuje. Ještě pro osvěžení: jiným způsobem než přijetím nového zákona to nelze, všechny nároky jsou promlčené, čili buď se přijme ten zákon, nebo se nepřijme a odškodnění nebude poskytnuto. Týká se to zhruba 400 osob a je vyčleněna příslušná částka 300 000 korun. Děkuji a předávám slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 603/2. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru, kterým je pan poslanec František Elfmark, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, na úvod jenom krátce k osvěžení, čeho se tento sněmovní tisk 603 týká. Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena a osoby, které trpěly duševní nemocí a jimž byla v té době z lékařského pohledu provedena sterilizace. Zdravotnická zařízení konala tyto zákroky v období od roku 1966 až do roku 2012 pod záminkou, že by důsledkem neprovedení tohoto zákroku bylo bezprostředně ohroženo zdraví či život samotného pacienta. Sterilizace je však z povahy věci zákrok zabraňující oplodnění, nikoliv tedy neřeší ohrožení života či zdraví pacienta. Tak jak říkala paní předsedkyně, obětí je bezmála 400 a jednorázové odškodnění by mělo být 300 000 korun.

V prvním čtení byl tisk přikázán a jako garanční výbor byl určen petiční výbor. Ten schválil na své schůzi 30. 3. 2021 usnesení číslo 195, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu pod číslem 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým má být Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeny od placení daně z tohoto příjmu.

Chtěl bych ze své pozice nahlásit pozměňovací návrh, který jsem k tomuto sněmovnímu tisku podal. Je pod sněmovním dokumentem číslo 8096. Je velmi jednoduchý a týká se pouze změny data nabytí účinnosti zákona, kdy navrhuji datem 1. července 2021.

Taktéž jako paní předsedkyně Válková děkuji, že jste nám dovolili tento bod zařadit dnes pevně na druhé čtení, a čekám, že tenhle sněmovní tisk posuneme do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena jako první paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Otázka údajných nedobrovolných sterilizací a případných odškodnění žen, které jimi měly být postiženy, je otázkou velice citlivou. Na tom se všichni shodneme. Od prováděných zákroků proběhlo více než 30 let a dnes lze již těžko dokázat, zda některým ženám byla provedena nedobrovolná sterilizace, to znamená bez jejich souhlasu, a že tehdejší lékaři jednali v rozporu s tehdejšími právními předpisy. Přesto ale nějaké informace máme.

Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Sterilizace se podle něj nikdy neprováděla při klasickém porodu, jak to vyznívá od nátlakových neziskových organizací. Podle nich to vypadá, jako když se hromadně konaly sterilizace přímo na porodním stole jako na běžícím pásu. Tak to opravdu nechodilo, ani tenkrát to tak nechodilo.

Dle odborníka pana doktora Nového je vždy třeba při sterilizaci otevřít dutinu břišní, což by šlo tedy pouze při císařském řezu. Tehdejší právní úprava již od počátku předepisovala jako základní podmínku pro provedení sterilizace souhlas dotčené osoby. Jedná se o směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 17. prosince 1971, o provádění sterilizace, kterou navíc ještě schvalovala sterilizační komise.

Důvody podle doktora k následné sterilizaci byly zdravotní. Pokud se sterilizace prováděla, měla přesné náležitosti a odůvodnění. Nejčastěji ji lékaři doporučovali při vícenásobném porodu císařským řezem, kdy bylo zřejmé, že další porod císařským řezem by ohrozil zdraví a život matky a byly by další problémy při dalším těhotenství. Samozřejmě také se souhlasem ženy.

Další důvod byl, pokud ji žena sama chtěla z důvodu antikoncepce. Ale i tak musela splnit následující podmínky: musela mít věk aspoň nad 35 let a alespoň tři děti, jinak nebyl na sterilizaci nárok. Ani to nebylo jen tak. Nejprve ji musel doporučit obvodní lékař, pak zasedala sterilizační komise, následně ji podepsal primář a ředitel nemocnice a vždycky musel být souhlas ženy, což byla základní podmínka k provedení sterilizace. Lékaři z České gynekologické a porodnické společnosti nám řekli na petičním garančním výboru, že nemají žádné informace o násilné sterilizaci, a to jsou pánové, kteří už těch porodů prodělali za ty desítky let a praxe opravdu hodně. Ale díky tomuto zákonu se ti gynekologové cítí poškozeni. Přímo pan doktor Nový říkal, že má pocit, že se na ně kouká jako na kriminální živly.

Přijetím tohoto zákona bychom krom jiného v podstatě potvrdili, že u nás probíhaly nějaké státem systémově prosazené nucené sterilizace jako na běžícím pásu, a to není pravda. Ráda bych ještě jednou poděkovala panu doktorovi Novému a lékařům z České gynekologické a porodnické společnosti a vyjádřila lítost nad tím, jaká se ve společnosti rozpoutala proti nim nálada díky tomuto zákonu a tlačícím ženským neziskovým organizacím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku. Paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuju, pane předsedo. Rychle to musím říci, i když by se mi chtělo hovořit déle. Já mám pocit, milá paní poslankyně Jarošová, že jsme byly na jiném garančním výboru. Já také chci poděkovat panu doktoru Novému. Máte samozřejmě pravdu, že média, která velmi ráda dramatizují situaci, která je dost dobře v odůvodnění předloženého návrhu popsána, ten problém zvětšují a zveličují, ale ten zdaleka tak velký není. Právě proto je to jenom 400 osob. Takže já osobně jsem si jistá, že to, co tam říkal pan doktor Nový, a byla jsem toho svědkem nejenom já, ale i zpravodaj garančního výboru, tak nevyznělo jako kritika předkladatelů návrhu, ale jako kritika toho, že část médií z toho potom dělá opravdu generalizující závěr, že gynekologové se považují za ty, kteří prováděli masově nezákonné sterilizace. Vůbec to není pravda, byly to výjimky. Ale Česká republika je povinná dostát svým mezinárodním závazkům a i tyto výjimky, a proto je jich 400, nějakým způsobem kompenzovat. A je ostuda, že Poslanecká sněmovna se k tomu dosud nedostala. Takže když se k tomu nyní dostala, byť pozdě, tak si myslím, že bychom neměli zpochybňovat tu legitimní žádost těch, kteří ještě odškodněni nebyli.

Nemám ráda opravdu populismus a demagogii. Tady jste říkala 30 let. Předtím jsme tady říkali, a je to i v návrhu, od roku 1966 do roku 2012, ojedinělé případy byly ještě i po roce 1989, 1990. Takže když už chceme argumentovat, buďme, prosím, přesní. A pan doktor Nový velmi hezky prezentoval ten postup a to, jak nedocházelo masově ke sterilizacím. (Předsedající: Váš čas.) Ano, děkuji. Čili já bych byla ráda, kdybychom používali přesnou informaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, bohužel vypršel váš čas. Děkuji. Paní poslankyně Golasowská.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat a jsem moc ráda, že se návrh tohoto zákona na finanční odškodnění osob za nezákonnou sterilizaci posunul až do tohoto bodu, a věřím, že v tomto volebním období ho dokončíme a že osoby, které byly vlastně sterilizovány v rozporu s právem, se dočkají finančního odškodnění.

Chtěla bych tady zdůraznit, že pro ně v této době je stejně důležité jako finanční odškodnění také uznání společnosti, uznání našeho státu, že se tyto nedobrovolné sterilizace děly. Stovky osob, které byly sterilizovány bez informovaného souhlasu, to je v podstatě proti své vůli, či například souhlas udělily v situaci, kdy byly v tísni a nebyly schopny posoudit důsledky tohoto rozhodnutí, to je byly k tomu jinak donuceny v období od roku 1966, zůstávají v České republice bez reparace.

Možná jenom takový časový souhrn. Tohle se řešilo od roku 2005, kdy závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv uvádí, že ve skutečnosti ve všech případech, které hodnotí veřejný ochránce práv, nelze říct, že ženy souhlasily se sterilizací nebo že byly dostatečně informovány o podstatě a důsledcích takového zásahu, aby jejich souhlas byl právně relevantní. V roce 2009 česká vláda vyjádřila lítost nad sterilizacemi bez informovaného souhlasu. V roce 2012 byla přijata legislativa týkající se informovaného souhlasu při sterilizaci v novele zákona o zdravotních službách. V roce 2015 předložil ministr pro lidská práva vládě návrh odškodňovacího zákona, který bohužel nebyl vládou schválen. Mezitím samozřejmě probíhaly manifestace takto poškozených osob, například pod názvem Sterilizujte si okurky, a ne lidi, nicméně až do současné doby se nic nedělo.

Proto ještě jednou opakuji: jsem ráda, že tento návrh se dostal do druhého čtení. Jak už tady řekla paní předkladatelka, odškodnění by se týkalo maximálně 400 osob. Výše odškodnění je 300 000, což v souhrnné částce činí 120 milionů korun. Také po dobu 14 let Českou republiku opakovaně vyzývají všechny příslušné orgány zabývající se dohledem nad dodržováním lidských práv při Organizaci spojených národů, ať už to je Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen, nebo Rada pro lidská práva a další, aby byl vytvořen odškodňovací mechanismus. Ještě jednou děkuji a prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Jak paní navrhovatelka, tak pan zpravodaj nemají zájem. Nezazněly žádné další návrhy, které bychom v této fázi hlasovali, já tedy zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pan poslanec Elfmark.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k mému sněmovnímu dokumentu pod číslem 8096. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se v sále nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova? Je zájem? Není zájem... je, paní navrhovatelka.

 

Poslankyně Helena Válková: Já jsem chtěla poděkovat, protože vím, že v této době to není automatické. Překvapilo mě to, že jste si tedy vyhradili ten čas, a moc za to děkuji. Ne za sebe a za předkladatele, mimochodem, paní Golasowská je tam také podepsaná - to není můj návrh, to je návrh napříč politickým spektrem, takže moc děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. A protože nezazněly další návrhy, končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP