(19.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Lze proto doporučit, aby volební výbor Poslanecké sněmovny vždy řádně zkoumal způsobilost nejen samotných kandidátů, ale i nominujících subjektů. V případě nejistoty, zda nominující subjekt skutečně představuje dané společenské zájmy, lze doporučit vyžádání si dodatečných informací od nominujícího subjektu tak, aby byla tato nejistota odstraněna. Volebnímu výboru lze také doporučit, aby usnesení, kterým předkládá vybrané kandidáty Poslanecké sněmovně, řádně odůvodnil s posouzením způsobilosti jednotlivých předložených kandidátů a jejich nominujících subjektů. Poslanecké sněmovně pak lze doporučit, aby u předložených kandidátů a jejich nominujících subjektů přezkoumala závěry volební komise a posoudila, zda byli k volbě předloženi skutečně pouze způsobilí kandidáti navržení způsobilými subjekty, neboť je to Poslanecká sněmovna, kdo členy rady volí a je za volbu odpovědná.

V případě, že Poslanecká sněmovna zjistí, že jí byl předložen nezpůsobilý kandidát či kandidát navržený nezpůsobilým subjektem, lze proto doporučit, aby Poslanecká sněmovna volbu členů rady neprovedla a pověřila volební výbor opakovaným podrobným posouzením všech kandidátů a nominujících subjektů, včetně kandidátů v původním předvýběru vyřazených. Při absenci řádného posouzení způsobilosti kandidátů i navrhujících organizací je možné zasáhnout do ústavou chráněných práv ostatních kandidátů, jak je uvedeno výše v tomto stanovisku, a vystavit tak Radu ČT možnosti zrušení usnesení Poslanecké sněmovny o volbě do Rady ČT Ústavním soudem České republiky.

Na základě uvedeného navrhuji, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do projednání usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu České republiky volebním výborem Poslanecké sněmovny. V případě volby by měla být známa odpovědnost, proto by mělo dojít k volbě veřejné, kterou i primárně předpokládá zákon. Děkuji za podporu návrhu na přerušení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: (Mimo mikrofon si s poslancem Martínkem znovu ujasňuje důvod návrhu na přerušení a svolává poslance do sálu.)

Mezitím přečtu, že paní poslankyně Jana Levová stahuje svoji omluvu z dnešního jednání. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. (Několikrát přivolává poslance do sálu.) Dám trošku větší prostor, protože to byl určitě překvapivý návrh pro některé poslance. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Já už jsem neodhlašoval, říkám to jenom pro ty, kteří neslyšeli odhlášení asi před minutou. Takže ještě zagonguji radši dvakrát. (Poslanci přicházejí do sálu, předsedající chvilku vyčkává.) Takže jsme tady asi už v dostatečném počtu.

 

Máme tady návrh pana poslance Martínka, abychom přerušili tento bod do projednání volebním výborem ve smyslu usnesení senátní komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 147 poslanců, pro 57, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Další se hlásí do debaty s přednostním právem za stanovisko klubu ČSSD pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych zde sdělil stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie.

Navrhujeme stejně jako můj předřečník, abychom volbu radních v České televizi provedli veřejnou volbou. Dovolte mi, abych odůvodnil tento návrh, protože je zcela výjimečný, v jiných personálních záležitostech prosazujeme tajnou volbu. Nicméně když se podíváme na zákon o České televizi, tak tam je přímo uvedeno, že Rada České televize má být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, čili veřejnost má prostřednictvím rady uplatňovat kontrolu. Proto také na rozdíl třeba od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jednotlivé kandidáty nenominují poslanecké kluby, ale přímo veřejnost. Je explicitně uvedeno, že v radě mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, a je stanoveno, že návrhy předkládají organizace a sdružení právě představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Takhle je to přímo uvedeno v zákoně.

Jenže v praxi všichni víme, jak to funguje. Je to bohužel spíše tak, že poslanci, politici a jiní lidé, kteří se pohybují okolo těchto voleb, vytipují, vyberou kandidáty a pak se jim spíše hledá ta organizace, která je nominuje. A pokud jsme tedy v této situaci, tak náš poslanecký klub se domnívá, že minimum, co můžeme udělat, je to, abychom volbu provedli veřejně, aby veřejnost, aby ti lidé alespoň viděli, jak my, které oni vyslali do Poslanecké sněmovny, uplatňují zákonem stanovené jejich právo na kontrolu činnosti České televize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nevidím další přihlášku. Já se rozhlédnu... Ano, předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek ještě. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dobrý den, pane předsedo, děkuji za slovo. K tomuto bodu chci říct ještě jednu věc. Týká se to minulého týdne, kdy do Poslanecké sněmovny přišel mail, který přišel z institutu a byl podepsán jak paní Bobošíkovou, tak paní Lipovskou, kdy v podstatě z kontextu vyplývá, že se připodepsala pod vyjádření institutu, a víceméně alespoň z toho, co já mám k dispozici, jsem přesvědčen, že postupovala v rozporu se zákonem o České televizi. Protože tam se jedná o to, že jednak je definováno, že členství v radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena Bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP