(19.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Poslanec magistr Petr Gazdík: Předsedající je v jednacím řádu posvátný. Navrhovat budu nejpřísnější potrestání, řekl poslanec, který je zároveň místopředsedou výboru. - Mluvíte o nejpřísnějším potrestání. Jste místopředsedou mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Zasedne kvůli tomuto incidentu výbor? - Určitě ano. Jsem si jistý, že zasedne. Nyní je ještě brzy, ale jako vedení výboru se určitě budeme chtít sejít co nejdříve. Já osobně po diskuzi s kolegy budu navrhovat nejpřísnější potrestání, které jednací řád umožňuje. - Tím myslíte konkrétně co? - Konkrétně je to zásadní srážka z platu. Zdroj a datum: 20. 1. 2021, iDNES, Zprávy domácí. Místopředseda STAN Petr Gazdík chce jako člen výboru prosazovat nejvyšší možnou pokutu. Zdroj a datum: 21. 1. 2021, zdroj Tiscali. Nejvyšší možnou sankci chce výboru navrhnout jeho místopředseda Petr Gazdík. Nejedná se o drobnou rvačku poslanců, ale útok na řídícího schůze, který je podle zákona o jednacím řádu takříkajíc posvátnou osobou. Proto budu navrhovat nejvyšší možný trest, tedy srážku ve výši jednoho měsíčního platu, řekl Právu Gazdík a dodal: Omluva v tomto případě nestačí, stejně by ji nerespektoval. Novinky.cz. Navrhovat budu nejpřísnější potrestání. Místopředseda STAN Petr Gazdík. Zdroj a datum: iDNES, 26. 1. 2021. Místopředseda mandátového a imunitního výboru Petr Gazdík už minulý týden uvedl, že bude pro Volného požadovat nejvyšší možný trest, který může výbor uložit, a tedy pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu. 26. 1. 2021, Seznam Zprávy.

Poslanec Jan Jakob: Chování poslance Volného je nehorázné. V úterý zasedne mandátový a imunitní výbor, jehož jsem členem. Budu navrhovat nejvyšší možný trest a omluvu nejen místopředsedovi Hanzelovi, ale i veřejnosti. Twitter, 22. 1. 2021. V tomto smyslu lze považovat vniknutí pana poslance Volného do prostoru předsedajícího a jeho fyzické napadení jako útok na samotnou parlamentní demokracii. Proto je to bezprecedentní případ a měl by následovat i tomu odpovídající trest. Mě velmi mrzí, že se pan poslanec nezachoval jako slušný člověk a nevzdal se svého poslaneckého mandátu a místo si užívá mediální pozornost a toho svého hloupého činu dál zneužívá. Jan Jakob, TV iDNES.cz. Předsedající schůze má mimořádné postavení. Jeho prostřednictvím se poslanci navzájem oslovují, on řídí schůzi a ve chvíli, kdy sedí za pultíkem, tak je jistým nezávislým arbitrem. V tomto smyslu lze považovat vniknutí pana poslance Volného do prostoru předsedajícího a jeho fyzické napadení jako útok na samotnou parlamentní demokracii. Je to bezprecedentní případ a měl by následovat odpovídající trest, zdůraznil Jakob s tím, že by se Volný jako slušný člověk měl vzdát svého poslaneckého mandátu. Ale on se místo toho svým hloupým činem vychloubá před novináři. To je podle Jakoba nepřijatelné. Parlamentní listy.

Poslanec Mgr. Marek Výborný: Idiotské a hulvátské chování poslance Volného je ubohé, napadení místopředsedy Sněmovny je zcela nepřijatelné, s politickou kulturou to nemá nic společného, budu požadovat projednání mandátovým a imunitním výborem, tohle s demokracií nemá nic společného, poznamenal Marek Výborný. Zprávy Tiscali. Další z členů výboru Marek Výborný, KDU-ČSL, uvedl, že Volný by měl být postižen v maximálně možné míře. Je skutečně třeba postupovat jasně a tvrdě, nekřesťansky. Zdroj a datum: 22. 1. 2021, Česká televize. Stejný názor zastává další člen výboru Marek Výborný, KDU-ČSL. Podle něj Sněmovna nemůže přejít to, co se stalo, a musí využít nástroj, který k tomu má. Blbec je blbcem a blbcem zůstane, půjčil si poslanec slova písničky Řiditel autobusu skupiny The Tap Tap. Vedle finanční sankce bude Výborný požadovat omluvu na jednání. Novinky. Za sebe mohu sdělit, že budu žádat zítra finální rozhodnutí bez ohledu na účast či neúčast poslance. Prostor pro obhajobu dostal dnes a zítra. Je to dle mého jednoznačně dostačující, sdělil iDNES člen výboru Marek Výborný.

Právu obviněného vznést námitku podjatosti odpovídá povinnost oprávněné osoby se touto námitkou řádně vypořádat. Míra zločinu pachatele není kritériem pro omezení vyloučení zjevně podjatého. V právní státě je právo na spravedlivý proces nadřazeno právu trestat za každou cenu. Myslíte si, že je správné znesvětit zákon v dobrém úmyslu?

Ad čtyři. Nezákonná modifikace skutku. Kromě toho, že MIV dosud nerozhodl o druhém skutku, pro který bylo zahájeno s mým klientem disciplinární řízení, jsem přesvědčena, respektive se domýšlím, protože vlastně nevím, pro jaké (poslanec Volný se pousmál) konkrétní skutky bylo řízení zahájeno, co, kdy, kde, kdo, jak, čím a proč, že MIV rozhodl o jiném skutku, než jaký byl vymezený.

Zahájení disciplinárního řízení (po) nezpůsobilém podnětu poslance magistra Radka Vondráčka ze dne 26. 1. 2021, čj. PS 2021/001489. V podnětu Mgr. Radka Vondráčka je skutek vymezen tak, že se můj klient dne 21. 1. 2021 při jednání Poslanecké sněmovny o návrhu vlády České republiky na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu při projednávání tohoto návrhu měl dopustit disciplinárního provinění bez relevantního odkazu na porušovanou právní normu. Odkazováno je na možné porušení čl. 27 odst. 2 a čl. 27 odst. 3 Ústavního zákona 1993, čl. 1 Ústavy České republiky, spočívajícího v tom, že měl fyzicky napadnout předsedajícího schůze Poslanecké sněmovny, poslance Tomáše Hanzela, a poslance Jana Chvojku, dále měl vyhrožovat použitím násilí (poslanec Volný se pousmál) poslanci Ondřeji Veselému a dále měl fyzicky napadnout i dva příslušníky Policie České republiky, zařazené v ochranné službě Policie České republiky, kdy tohoto jednání se měl dopustit poté, co jej měl předsedající schůze Poslanecké sněmovny, poslanec Tomáš Hanzel, opětovně vyzvat k tomu, aby mluvil k projednávané věci, nebo že mu odebere slovo, přičemž po dvojím marném upozornění mu předsedající poslanec Tomáš Hanzel měl odebrat slovo tím, že mu vypnul mikrofon, a po tomto měl můj klient přejít od řečnického pultíku k místu řídícího schůze Poslanecké sněmovny, kde měl fyzicky napadnout výše uvedené osoby, respektive jim vyhrožovat použitím fyzického násilí, čímž se mohl jinak dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 a 4 zákona článek 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tedy úmyslně narušit občanské soužití (poslanec Volný se pousmál) tak, že měl jinému vyhrožovat újmou na zdraví a vůči jinému se dopustit jiného hrubého chování, jednání.

V napadeném usnesení je ale vymezen skutek jinak. Je tedy nezákonně modifikován následovně: Mgr. Lubomír Volný se svým jednáním ve čtvrtek 21. 1. 2021 na 80. schůzi Poslanecké sněmovny pokusil o násilné převzetí řízení schůze, přičemž napadl místopředsedu Tomáš Hanzela, dále hrubě odstrčil poslance Jana Chvojku a posléze udeřil poslance Michala Ratiborského, čímž se dopustil nedůstojného a agresivního jednání, což je v přímém rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. V daných popisech skutků spatřuji rozdílné skutky, kdy není možné bez změny předmětu řízení, zejména co do znaku jednání, tento skutek modifikovat. Prakticky to znamená, že MIV může rozhodovat, byl-li by kompetentním, pouze o skutku, pro který disciplinární řízení zavedl. Není-li dodržena totožnost skutku a rozhodováno je o skutku jiném, než o kterém bylo disciplinární řízení zavedeno, byť pro tento případ nezákonně, jde o nezákonnost porušující článek 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy.

Závěrečný návrh. S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Poslanecká sněmovna deklarovala nulitu obou výroků usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 170 z 36. schůze ze dne 16. 2. 2021, kterými mandátový a imunitní výbor konstatoval, že poslanec Mgr. Lubomír Volný se svým jednáním ve čtvrtek 21. 1. 2021 na 80. schůzi Poslanecké sněmovny pokusil o násilné převzetí řízení schůze, přičemž napadl místopředsedu Tomáše Hanzela, dále hrubě odstrčil poslance Jana Chvojku a posléze udeřil poslance Michala Ratiborského, čímž se měl dopustit nedůstojného a agresivního jednání, které je v přímém rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a za to mu byla uložena pokuta ve výši měsíčního platu.

S úctou Mgr. Eliška Faltýnková Rytířová, advokátka v právním zastoupení poslance Lubomíra Volného." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP