(19.10 hodin)
(pokračuje Volný)

Takže vám děkuji za trpělivost a neuvěřitelný klid, ve kterém jste si to všechno vyslechli. Je vidět, že ještě nějaké pedagogické schopnosti mi zůstaly a docela solidně krotím divou zvěř. Teď bych vás chtěl požádat, abyste rozhodovali na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože ve své podstatě mně opravdu nemůžete udělat za 90 000 lepší kampaň, než abyste tady přijali jakékoliv protiústavní rozhodnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já teď poprosím, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru, poslanec Stanislav Grospič, a informoval nás o jednání výboru. Okamžik, pane kolego, zapomněl jsem na tradiční úkon. (Zaměstnankyně úklidu čistí řečnický pult a mikrofon.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s průběhem projednávání disciplinárního řízení, které je dnes předmětem jednání Poslanecké sněmovny. Projev, který je předmětem disciplinárního řízení vedeného mandátovým a imunitním výborem, učinil pan poslanec Lubomír Volný dne 21. ledna 2021, letošního roku tedy, v průběhu svého odpoledního vystoupení na 80. schůzi Sněmovny, která byla svolána na návrh vlády České republiky k vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu.

Návrh na zahájení disciplinárního řízení předložil pan poslanec Radek Vondráček a na 36. schůzi mandátového a imunitního výboru dne 26. ledna 2021 jej osobně odůvodnil. Následně byl přehrán videozáznam projevu poslance pana Lubomíra Volného na 80. schůzi Sněmovny. Členové výboru se seznámili se stenozáznamem jednání Sněmovny, ve kterém je projev pana poslance Lubomíra Volného zachycen, a bylo vyslechnuto i vyjádření pana poslance Tomáše Hanzela a pana poslance Michala Ratiborského.

Mandátový a imunitní výbor zahájil disciplinární řízení proti panu poslanci Lubomíru Volnému podle ustanovení § 13 odst. 1 a 2, zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a umožnil poslanci panu Lubomíru Volnému, aby se osobně vyjádřil a obhájil poté, co mu byla předána kopie návrhu pana poslance Radka Vondráčka. Předsedou výboru byl seznámen také s usnesením o zahájení disciplinárního řízení.

Pan poslanec Lubomír Volný se k věci odmítl vyjádřit bez účasti své právní zástupkyně. Členové výboru na tomto zasedání vyslechli i vyjádření poslance Jana Chvojky a pana poslance Ondřeje Veselého a vyjádření nadporučíka Jana Veselého k postupu členů ochranné služby a ředitele legislativního odboru Kanceláře, JUDr. Petra Kymličky, k právní úpravě povinnosti ochrany dýchacích cest. Usnesení číslo 162 bylo panu poslanci Lubomíru Volnému doručeno.

Přerušené jednání výboru pokračovalo potom následně 27. ledna 2021. Na toto jednání právní zástupkyně poslance Lubomíra Volného doručila plnou moc, prvotní návrh ve věci a omluvu z účasti na tomto jednání. Řízení bylo následně přerušeno usnesením číslo 166 do 2. února 2021. Usnesení bylo rovněž doručeno panu poslanci Lubomíru Volnému. Dne 29. ledna tohoto roku potom obdržel výbor písemné sdělení Policie České republiky, že v současné době ve věci probíhají úkony trestního řízení ve fázi prověřování.

Pokračování přerušeného jednání se dne 2. února 2021 zúčastnil pan poslanec Lubomír Volný se svou právní zástupkyní Mgr. Eliškou Faltýnkovou Rytířovou, která předala mně coby předsedovi mandátového a imunitního výboru písemně námitky podjatosti jako celku a námitky podjatosti šesti členů výboru a požádala o přerušení projednávání věci do doby rozhodnutí organizačního výboru.

V přítomnosti pana poslance Lubomíra Volného a jeho právní zástupkyně byl přehrán videozáznam jeho projevu na 80. schůzi Sněmovny a pan poslanec Lubomír Volný se k věci odmítl vyjádřit. Na jednání 2. února přijal výbor usnesení číslo 167, kterým přerušil projednávání do doby rozhodnutí organizačního výboru o námitkách podjatosti. Následně usnesení číslo 168, kterým požádal předsedu Sněmovny o bezodkladné svolání organizačního výboru, který by rozhodl o námitkách podjatosti, a usnesení číslo 169, kterým pověřil předsedu výboru, aby po dohodě s místopředsedy svolal pokračování 36. schůze mandátového a imunitního výboru.

7. února 2021 zaslala právní zástupkyně pana poslance Lubomíra Volného žádost o zastavení disciplinárního řízení. 10. února 2021 rozhodl organizační výbor Sněmovny usnesením číslo 368 o zamítnutí námitky k podjatosti výboru jako celku a i o zamítnutí námitek podjatosti šesti členů výboru. Usnesení organizačního výboru Sněmovny bylo panu poslanci Lubomíru Volnému a jeho právní zástupkyni doručeno. Termín pokračování přerušeného jednání 36. schůze výboru byl pak stanoven na 16. února 2021. Právní zástupkyně i pan poslanec Lubomír Volný se z jednání omluvili.

16. února 2021 přijal výbor usnesení číslo 170, které bylo osobně převzato panem poslancem Lubomírem Volným dne 18. února 2021 a jeho právní zástupkyně jej obdržela téhož dne prostřednictvím datové zprávy. Usnesení výboru číslo 170 vám bylo potom předloženo společně s odvoláním poslance pana Lubomíra Volného.

Tímto vás seznamuji s celým průběhem této věci. Zpravodajem výboru v této věci byl potom stanoven pan Stanislav Berkovec, který vás seznámí i s návrhem usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má zájem o vystoupení zpravodaj mandátového a imunitního výboru, kterým je Stanislav Berkovec. Pan poslanec má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Případné usnesení bych ponechal asi k přednesu v rozpravě, kterou otevřu po vašem vystoupení. (Dohadují se.) Jak si přejete, můžete.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych nechtěl protahovat to vystoupení. Mě velmi mrzí, že jsme se dostali až tak daleko, že tady projednáváme takovouto záležitost. V rámci rozpravy, pokud mohu, si dovoluji navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, které je v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitních výboru. To detailní provedení vám bylo rozdáno na lavice. "Poslanecká sněmovna potvrzuje podle § 16 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění změn a doplňků, usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 170 ze dne 16. února 2021." Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Poprosím tedy ještě jednou pana zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl postup hlasování. Budeme tedy hlasovat o jednom usnesení, předpokládám. Přesto vás poprosím, abyste to zopakoval ještě jednou na tomto místě. Ano, prosím. Prosím na mikrofon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP