(Jednání pokračovalo v 15.19 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 15.19, uplynula pauza pro poradu klubu ODS. Do podrobné rozpravy se už nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Nechám tedy hlasovat.

Byl tady přednesen návrh usnesení ze strany pana navrhovatele, asi si ho všichni pamatujeme. Mám žádost o odhlášení. Nebo ho chceme ještě jednou zopakovat? Nikdo už nechce zopakovat to usnesení. Odhlásil jsem vás. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami na žádost poslanců z pléna.

 

Nejdřív budeme hlasovat o návrhu usnesení předneseném zástupcem navrhovatelů Marianem Jurečkou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno 90 poslanců, pro 52, proti 3. Návrh usnesení byl schválen a vyšetřovací komise byla zřízena. Tak to je vše.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu a tím je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 14. dubna tohoto roku. Bod byl přerušen po zahájení obecné rozpravy. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 864/1 až 864/3.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali z pověření vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger a zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Rostislav Vyzula. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci. (V sále je silný hluk. Ministr Arenberger ve vládní lavici debatuje se svým kolegou.) Já bych chtěl požádat ministra zdravotnictví, aby se posadil ke stolku zpravodajů.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci. Je to v prvé řadě pan poslanec Vojtěch Adam a připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si představit čtyři pozměňovací návrhy k tomuto tisku, k novele zákona o návykových látkách a k novele zákona o léčivech. Mé pozměňovací návrhy se týkají právě té části zákona o léčivech a reagují a vlastně reflektují oblast digitalizace v této oblasti, protože jedna ze součástí té novely je právě postupující digitalizace v rámci elektronické preskripce a digitalizace a elektronizace receptů s modrým pruhem.

Mé návrhy se týkají právě oblasti elektronizace v několika částech. Jednak je to pozměňovací návrh, který je představen pod číslem 7696, který cílí na zavedení takzvaných open dat, to znamená zveřejňování dat, která mohou být zveřejněna ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tento ústav disponuje celou řadou důležitých dat pro různé analýzy a statistiky, ať je to otázka dat o distribuovaných léčivech, registrovaných léčivech, léčivech, která jsou předepsána v souladu s elektronickou preskripcí a jsou evidovány v Centrálním úložišti elektronických receptů, a další data, která jsou v tom návrhu popsána. Domnívám se, že v rámci transparentnosti státní správy, a je na to opakovaně poukazováno i ze strany různých akademických institucí a podobně, je namístě, aby tato data byla ve zveřejnitelné formě zveřejněna ve strojově čitelné formě, tedy ve formě open dat. Takže to je první pozměňovací návrh, který předkládám.

Druhý pozměňovací návrh se týká rozvoje elektronické preskripce v oblasti vakcín. My dnes už máme - a je to i zásluhou této ctěné Poslanecké sněmovny - velmi dobře víte, že funguje velmi dobře elektronický recept, že funguje lékový záznam pacienta. Ovšem to, co zatím chybí v lékovém záznamu, a myslím si, že by to tam mělo být, jsou právě veškeré aplikované vakcíny, protože vakcína je léčivý přípravek de lege. A v tomto směru je namístě, aby byly i aplikované vakcíny, veškeré vakcíny humánně aplikované danému pacientovi evidovány v rámci systému eRecept a lékového záznamu tak, aby lékař, který aplikuje ty vakcíny, měl tento přehled u daného pacienta, a bude to lékař, který po aplikování bude i ty vakcíny a informace o nich zavádět do systému eRecept. Řekněme, že je to další integrace v rámci elektronické preskripce, která se vžila velmi dobře. Z mého pohledu je namístě, aby právě i veškeré vakcíny, které jsou aplikovány danému pacientovi, byly součástí systému eRecept, a byly tedy součástí i lékového záznamu, který je přístupný příslušnému ošetřujícímu lékaři, stejně tak jako pacientovi, který si dnes může velmi snadno veškeré ty informace v rámci mobilní aplikace nebo na internetu po zadání přihlašovacích údajů zjistit, a má je tedy takto na jednom místě. Takže to je druhý pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 8102.

Další pozměňovací návrh pod číslem 8114 předkládáme společně s kolegy. Týká se oblasti distančního výdeje léků, kdy navrhujeme, aby byla možnost na základě žádosti pacienta, který pošle svůj elektronický recept příslušné vybrané lékárně, aby tato lékárna mohla tento recept zpracovat a léky vydala distančně, to znamená zajistila dovoz léků z lékárny do rukou daného pacienta. V tom návrhu se počítá s tím, že to mohou být pouze lékárny, které fungují jako lékárny již určitý čas, minimálně pět let na trhu. Zároveň jsou tam podmínky týkající se teritoriality, to znamená, že ty léky mohou být vydávány pouze v rámci okresu, ve kterém sídlí daná lékárna, a ta lékárna musí mít i určitou otvírací dobu jako standardní kamenná lékárna. Takže jsou tam řekněme podmínky pro to, aby nedocházelo k tomu, že tuto službu budou provozovat nějaké ad hoc zakládané e-shopy a podobně, ale pouze lékárny s lékárníky, kteří mají samozřejmě nezastupitelnou roli v rámci vydávání a zpracování receptů pro své pacienty.

Pozměňovací návrh vychází i z inspirace v jiných zemích. Dneska zhruba deset zemí Evropské unie včetně Německa, Skandinávie, Itálie a dalších umožňuje toto právo pacientů, aby si mohli objednat takto distančně své léky a ty léky jim byly ze strany dané lékárny doručeny. Myslím si, že je namístě, abychom toto právo - není to povinnost, je to právo - pacienta mu umožnili, tuto možnost a distanční výdej léků na recept zavedli i v České republice.

Chci upozornit na to, že v České republice v současné době máme zhruba 98% penetraci v rámci elektronické preskripce. Jsme v tomto směru jedni z lídrů v rámci Evropy. A právě proto si myslím, že nastal čas, abychom využili tento nástroj, který se zavedl právě i pro distanční výdej léků. Kromě toho víme, že dnes se rozvíjí velmi výrazně distanční služby v oblasti celého zdravotnictví, telemedicína, možnost délkové konzultace s lékařem, a na tyto služby navazuje právě ta možnost distančního výdeje, kterou s kolegy nyní navrhujeme. Takže to je další pozměňovací návrh pod číslem 8114. ***


Související odkazy


Videoarchiv15:20


Přihlásit/registrovat se do ISP