(11.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Principy, kterými se úmluva řídí, jsou asi nasnadě a jsou zřejmě i v této Sněmovně obecně srozumitelné. Jenom připomenu: je to základní respekt k lidské důstojnosti, nezávislosti, je to princip zapojení do společnosti, plného zapojení zdravotně postižených osob do společnosti, a jde také o respekt ke schopnostem dětí, k vyvíjejícím se schopnostem dětí, jejich právu na zachování identity, pokud ty děti jsou zdravotně postižené. To jsou samozřejmě věci, které jsou - předpokládám - naší společností široce sdílené, a proto se domnívám, že jsme schopni a že budeme schopni tento opční protokol ratifikovat.

Jenom bych řekl, že mám usnesení výboru pro zdravotnictví ze dne 21. března 2019, které je tady k dispozici a které doporučuje Sněmovně přijmout usnesení, které je souhlasem s ratifikací. Pak si myslím, že je tady usnesení zahraničního výboru, ano je to usnesení zahraničního výboru. Obě ta projednávání podpořila ratifikaci, takže si myslím, že z mé strany by to mohlo stačit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 356/1. Usnesení výboru pro zdravotnictví pod číslem sněmovního tisku 356/3 a záznam petičního výboru byl doručen jako sněmovní tisk 356/4. Teď poprosím zpravodaje jednotlivých výborů, aby se postupně ujali slova. Nejprve zpravodaj zahraničního výboru, poslanec Michal Ratiborský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahraniční výbor projednal tento opční protokol na své 26. schůzi dne 21. února 2019 a přijal následující usnesení: "Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu." Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, to byl zpravodaj zahraničního výboru. Nyní by měl vystoupit zpravodaj výboru pro zdravotnictví, což je poslanec Petr Třešňák. Poslanec Třešňák tu není, poprosil bych nějakého jiného člena výboru pro zdravotnictví, aby nás seznámil s projednáním ve výboru. Poslanec Kaňkovský se toho ujme, děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví ze 41. schůze ze dne 20. března 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Jedná se o sněmovní tisk 356.

"Po úvodním slovu zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Mgr. Jany Jirků, zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Třešňáka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, sněmovní tisk 356;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro zdravotnictví."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě poprosím předsedkyni petičního výboru, poslankyni Helenu Válkovou, o příslušnou informaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, potom v krátkém vystoupení vysvětlím, co předcházelo tomu, že jako jediný náš petiční výbor nepřijal usnesení podobné, jak jsme tady slyšeli, jasné doporučení. Čili vám přečtu teď jenom záznam z naší 18. schůze z 19. března 2019, kdy petiční výbor po odůvodnění zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jany Jirků, zpravodajské zprávě poslankyně Andrey Brzobohaté a po rozpravě konstatuje, že při hlasování o schválení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, to je ten sněmovní tisk číslo 356, bylo z přítomných 13 poslanců 6 pro a 7 se zdrželo. Potom vysvětlím, proč se zdrželi. Usnesení proto nebylo přijato.

Petiční výbor mě zmocňuje jako předsedkyni, abych vám podala zprávu a záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jak pan místopředseda sdělil, tak se i stalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně nyní v roli předsedkyně výboru. Otevírám rozpravu, a protože paní poslankyně je první přihlášena do rozpravy, tak má slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, ušetřil jste mi, pane místopředsedo, tři kroky a děkuji vám. Ráda bych tady vysvětlila to, co se tady přímo nabízí k dotazu, proč to usnesení nebylo přijato, respektive proč se tolik lidí z těch 13 - tedy 7 - zdrželo. Myslím si, že to bylo nedorozumění. Oni by se zřejmě nezdrželi, kdyby ta problematika byla více vysvětlena. Budu to říkat takto diplomaticky, protože jediná námitka, která tam víceméně zazněla, se týkala toho, že když schválíme opční protokol k úmluvě, kterou už jsme ratifikovali v roce 2009, to je přesně ta úmluva, o které mluvil pan ministr ve svém úvodním slovu o právech osob se zdravotním postižením, tak ti občané, kteří budou mít nějaké problémy, budou si myslet, že jejich práva byla nedostatečně naplňována, a nedovolají se u českých orgánů svých práv, tak se budou moci obracet podle toho opčního protokolu, pokud ho teď navrhneme k ratifikaci, k výboru pro práva osob se zdravotním postižením OSN.

Tady došlo zřejmě trošku ke zmatení, protože tento výbor je víceméně takovým výborem, který nemá exekutivní pravomoc. Jeho kompetence spočívá v tom, že projedná takové oznámení a pak příslušnému národnímu státu zašle návrh a případně doporučení. Ale to, co je možná chyba - myslím si, že to je chyba, ale prostě nemá vůbec žádný sankční mechanismus, takže není třeba se obávat. Na druhé straně je to morální apel v případě, že by národní stát, konkrétně v našem případě Česká republika, nedodržela svoje závazky, které jí vyplývají z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Na druhé straně je třeba konstatovat, že máme nastavené vysoké standardy ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením a my vůbec nemáme potřebu ani velkých - nebo vůbec, až na minimální legislativně-technické úpravy - velkých úprav legislativních, protože už teď patříme k zemím, kde práva osob se zdravotním postižením jsou velmi dobře zajištěna. Víte, že tenhle parlament se podílel na novelizaci zákona o veřejném ochránci práv, tam byly také rozšířené kontrolní mechanismy z této oblasti. Čili nemusíme se opravdu - to garantuji - ničeho obávat.

A tím přicházím i k té povinnosti, kterou mně uložil náš český národní Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, který zasedal 18. března tohoto roku a který přijal usnesení, kterým se mým prostřednictvím obrací na Poslaneckou sněmovnu, aby ještě v tomto volebním období návrh na ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika zařadila na své projednání. Samozřejmě doporučuje, abychom schválili ratifikaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP