(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, podle schváleného programu bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům: 312, sněmovní tisk 356, Opční protokol o Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, bodům 400, 401, 451 a 470, jde o sněmovní tisky 441, 562, 796960, zprávy o činnosti hospodaření České televize v letech 2018 a 2019. Poté bychom případně pokračovali v projednání dalších bodů podle schváleného pořadu a odpoledne je samozřejmě bod 527, ústní interpelace.

Nicméně předtím se budeme zabývat návrhy na změnu schváleného pořadu 98. schůze. K tomu tu mám několik přihlášek. Jako první je přihlášen pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit všechny o podporu mého návrhu na změnu pořadu schůze. Už se to stává určitým evergreenem, ale věřím, že tentokrát najdeme většinovou shodu a zařadíme dnes pevně na 12.00 hodin bod číslo 528, Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021. Jsem dohodnut s panem ministrem Plagou, že tady bude na 12. hodinu, a rozumím tomu, že tímto návrhem se vlamuji vlastně do projednávání zpráv o hospodaření a činnosti České televize. Na grémiu jsme si řekli, že by bylo dobře, abychom jako Sněmovna do voleb se vypořádali s těmito zprávami a odbavili je, nicméně v tuto chvíli si myslím, že jak maturanti, tak rodiče více čekají na informace o maturitách než na zprávy České televize. Takže prosím pěkně o podporu tohoto návrhu, abychom dneska na 12.00 hodin pevně zařadili bod číslo 528. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová a po ní pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Za poslanecký klub sociální demokracie se připojuji ke svému předřečníkovi. Máme shodný návrh na zařazení námi zařazeného (správně: navrženého) bodu Maturity 2021 na dnešní den na hodinu, která byla uvedena, takže také toto podporujeme.

Nicméně vzhledem k tomu, že o to usilujeme jako poslanecký klub celý týden marně, tak zároveň využívám příležitosti k bližšímu odůvodnění tohoto bodu. To, že většina odborných škol neupravila praktické části maturit anebo neposunula je, zároveň jsme neobnovili praxe podle několika plánů a tyto praktické části maturit odstartovaly, to už víte, nicméně dovolte mi, abych avizovala, jaké usnesení budeme navrhovat, aby je Sněmovna schválila:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby vzhledem ke skutečnosti, že praktická výuka na středních školách bude i v omezeném režimu zahájena až 26. dubna 2021, dále vzhledem k tomu, že nebyly postupně splněny již tři termíny návratu žáků maturitních ročníků a závěrečných ročníků do prezenční výuky s přihlédnutím k faktu, že z informací poskytnutých dne 14. dubna v Poslanecké sněmovně ministrem zdravotnictví profesorem Petrem Arenbergerem vyplynulo, že v danou chvíli není jasné, kdy a zda vůbec bude prezenční výuka na středních školách obnovena, a při vědomí závažných zpráv o negativních dopadech současné situace na psychiku žáků a studentů uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

I. zajistit dodatečnou úpravu praktické části maturit a dostatečné množství opravných termínů ve školním roce 2020/2021 v návaznosti na přijímací řízení na vysoké školy;

II. neprodleně zahájit legislativní práce na přípravě novelizace zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v tom smyslu, aby bylo možné na základě volby žáka jako alternativu maturitních zkoušek v odůvodněných případech využít hodnocení průměrných známek;

III. předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolupracujících institucí, směřujících k vyrovnání dopadu pandemie na vzdělávání dětí, žáků a studentů, a to včetně finančního zajištění těchto opatření."

Samozřejmě náš poslanecký klub dal tento návrh usnesení všem poslaneckým klubům k dispozici a pokračujeme v politických jednáních v kuloárech se všemi experty politických stran v oblasti vzdělávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nebude vystupovat pan poslanec Černohorský, ale bude vystupovat pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s návrhem na změnu schváleného pořadu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat stejně jako včera, abychom předřadili bod číslo 531 s názvem Konec likvidace maloobchodu. Včera se ho podařilo pevně zařadit, bohužel schůze skončila dříve, takže se nepodařilo ho projednat, tak já věřím, že ta vůle se najde dnes. Věřím, že to může proběhnout velice rychle. Jde mi o následující, abychom hlasovali o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že sektor maloobchodu byl a zůstává uzavřen nejdéle v celé Evropě, čímž dochází k jeho faktické likvidaci;

II. upozorňuje, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona;

III. vyzývá vládu k okamžitému otevření maloobchodu a většiny služeb, přičemž provoz maloobchodu a služeb bude navázán na soubor racionálních provozních protiepidemických opatření;

IV. žádá vládu o navýšení kompenzací pro podnikatele tak, aby v důsledku vládních opatření nedocházelo k likvidaci jinak zdravých firem."

Navrhuji tento bod zařadit jako číslo 2 dnes. Myslím si, že je velmi důležité to dnes projednat, protože dnes o tom, jak se k regulaci maloobchodu ve vztahu k epidemii postaví vláda, bude vláda jednat. Takže máme jedinečnou příležitost vyslat jasný signál, že skutečně obchody je potřeba otevřít, protože jejich současné uzavření je nelegální. Děkuji za pozornost a podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo k programu schůze, k pořadu schůze? Nehlásí, takže budeme hlasovat o dvou návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu (Gong.), který přednesl pan poslanec Faltýnek a ke kterému se přihlásila také paní poslankyně Valachová, a to je, abychom bod 528, Informace maturity a závěrečné zkoušky 2021, zařadili napevno dnes na 12. hodinu. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214, přihlášeno 95 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh jsme přijali a ve 12 hodin se budeme zabývat tímto bodem.

 

Dále zazněl návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom bod 531, Konec likvidace maloobchodu, zařadili jako druhý bod dnešního programu. (Žádost o odhlášení z pléna.) Žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami a můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 215, přihlášeno 86 poslanců, pro 37, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu programu a můžeme postupovat podle toho, jak jsme si schválili body dnešního jednání. To znamená, že se teď budeme zabývat bodem číslo

 

312.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol
k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
/sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Návrh nám představí místo paní ministryně práv a sociálních věcí pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Je pověřen vládou. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji vám. Přeji dobrý den, dámy a pánové. Ještě jednou tedy vám připomenu, že to, co máme nyní projednávat, je návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k ratifikaci Opční protokol o Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Je to Úmluva, která se týká osob se zdravotním postižením. Byla přijata už v roce 2006 na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2006. Asi chápete, že tato Úmluva týkající se osob se zdravotním postižením je významnou smlouvou a doplňuje vlastně těch sedm základních lidskoprávních smluv Organizace spojených národů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP