(9.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Za další takový nevhodný pozměňovací návrh považujeme návrh pana poslance Dolínka pod číslem 7623, který přiznává obci postavení dotčeného orgánu při povolování staveb. Obec by tak v řízení měla dvojí postavení, což odporuje principu rovnosti účastníků.

Ráda bych zmínila ještě jeden pozměňovací návrh, který považuji za problematický. Jde o návrh takzvaná pěkná města. Tento návrh a jeho přijetí by znamenalo notifikaci stavebního zákona a tedy zdržení projednávání o několik měsíců.

Dovolte mi ještě krátce ke změnovému zákonu, kterým se novelizují zákony přímo související s novým stavebním zákonem. K tomuto zákonu bylo uplatněno ve druhém čtení celkem 37 pozměňovacích návrhů. Nejvýznamnějším je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy míří do liniového zákona, do zákona o ochraně přírody a krajiny, do zákona o ochraně veřejného zdraví, do zákona o hospodaření energií, do lesního zákona, do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, do horního zákona či do zákona o památkové péči.

Dovolte mi, abych jmenovitě požádala o podporu pozměňovacího návrhu číslo 7681 pana poslance Luzara, který se týká problematiky zákona o požární ochraně a integrovaného záchranného sboru a na jehož přijetí panuje široká politická i věcná shoda. K tomuto návrhu zaujmu souhlasné stanovisko.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci poděkovat za velký zájem o stavební zákon a spoustu pozměňovacích návrhů. Jak jsem již uvedla, některé z nich považuji za vhodné, některé za problematické a některé spíše za diskutabilní. V naprosté většině se však názor Ministerstva pro místní rozvoj shoduje s názorem ostatních resortů, proto věřím, že to při hlasování vezmete v úvahu, protože společným zájmem resortů a poslanců není nic jiného než hájit veřejné zájmy. Chtěla bych ještě jednou z celého srdce požádat o podporu stavebního zákona, protože si myslím, že to bude obrovský krok pro Českou republiku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové za její úvodní vystoupení a otevírám rozpravu, ve které mám tři přednostní práva. První je pan zpravodaj, ač je tady dříve pan kolega Bartoš ve vystoupení, ale protože pan zpravodaj požádal o procedurální návrh sloučení rozpravy, tak věřím, že pan kolega Bartoš umožní toto vystoupení, abychom to odhlasovali. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za ten prostor. Přeji dobré ráno. Opravdu potvrzuji, teď jsem v roli zpravodaje pouze s procedurálním návrhem nebo prosbou, protože všechny ty tisky jdou ruku v ruce, jsou provázány, 1008 a 1009, tak dávám procedurální návrh - už jsme to udělali ve druhém čtení i v prvním čtení a prosím, abychom sloučili rozpravu k těmto dvěma tiskům, protože jsou na sebe zcela navázány. Logicky po rozpravě a po předložení všech našich argumentů, až dospějeme do bodu hlasovacích procedur, tak se opět rozdělíme, nejdříve budeme hlasovat samostatně podle usnesení garančního výboru tisk 1008, stavební zákon, a potom tisk 1009, zákony související. (Gong.)

A když mám jako zpravodaj slovo, tak ještě možná moje drobná povinnost zrekapitulovat proces tady ve Sněmovně i pro stenozáznam, takže rychle připomenu, že první čtení Sněmovna zahájila 5. listopadu 2020. Garanční hospodářský výbor - tam jsme se domluvili na té dlouhé lhůtě mezi prvním a druhým čtením, za což i teď zpětně chci kolegům z opozice poděkovat, obě strany měly velmi dlouhý čas na přípravu a prostudování jednotlivých návrhů. Hospodářský výbor i další výbory zasedly 3. února. 12. února byl v systému zveřejněn ten paní ministryní zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh pod číslem tisku 1008/7 a druhé čtení proběhlo 1. dubna. Takže to je rekapitulace a nyní tedy prosím o sloučení rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zagongoval jsem, abych pozval všechny, které jsem požádal, aby diskuze přenesli do předsálí, aby se mohli vrátit. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Návrh na sloučení rozpravy k tiskům 1008 a 1009 ve třetím čtení rozhodneme v hlasování číslo 308, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro sloučenou rozpravu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 308 z 83 přítomných je 71 poslanec pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat ve sloučené rozpravě.

 

 


Sloučená rozprava k bodům 337 a 338
/sněmovní tisky 10081009/

Písemně je přihlášen kolega Adamec, ale s přednostním právem jsou přihlášeni pan předseda Ivan Bartoš a pan ministr Arenberger. První je tedy pan poslanec Bartoš s přednostním právem. Připraví se pan ministr Arenberger. Já vám dám, pane předsedo, za chvilku slovo, ale opět počkám, až se situace ve Sněmovně uklidní. Pokud máte ještě jiné diskuze, než je třetí čtení stavebního zákona, prosím zásadně v předsálí. Ještě chviličku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji vám, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní ministryně. Dovolil jsem si vystoupit s přednostním právem krátce k vládnímu, nebo respektive kvazi vládnímu návrhu stavebního zákona. Začnu možná trochu netradičně. Je známo, že skupina poslanců napříč politickými stranami včetně mě jsme odpůrci vládního návrhu stavebního zákona v jeho původním znění, v jeho pozměněném znění a i nyní, kdy se vracíme zpět k tomu původnímu návrhu.

Přesto jako opoziční politik dám paní ministryni na začátku za pravdu. Paní ministryně používala taková všeobjímající slova a já jí dám za pravdu. Ano, naším společným cílem je zrychlení stavebního řízení v České republice. Ano, všichni máme zájem na tom, aby se neprodlužovaly doby, kdy stavebník nebo obyčejný občan, který něco staví, čeká dlouho na povolení, kdy vstupuje do procesu, jehož výsledek je pro něj nejistý, jehož průběh je pro něj neznámý, a často záleží pouze na tom, v jakém pořadí jsou položeny listy k tomu danému projektu a stavebnímu řízení v přihrádce. Zde tedy souhlasím. Dokonce souhlasím i v části, kterou jsme započali ve spolupráci s ministerstvy, ve spolupráci s poslanci v Poslanecké sněmovně, opozice i stran podporující vládu, nebo které jsou její součástí, že základním pilířem celého moderního státního aparátu by měla být digitalizace.

Teď přichází ovšem ta část, ve které s paní ministryní nesouhlasím. Vyřeší tento vládní návrh problém stavebního řízení a jeho délky v České republice? Ztransparentní ho? Udělá ho přívětivější občanům nebo stavebníkům? Ochrání lépe třeba veřejné zájmy tam, kde probíhají stavby, které nejsou v souladu například s otázkami památkové péče nebo životního prostředí? Moje odpověď je: Ne, neurychlí. Ne, neuchrání. Ne nezpříjemní. A já vám teď řeknu proč.

Směřujeme ke stejnému cíli, ale návrh, který nyní budeme ve Sněmovně projednávat, předpokládá, že vezmu-li problém - a objektivně ty problémy existují - vezmu-li problém někde v obci a přesunu ho do jakéhosi megaúřadu, ten problém se vyřeší. Vezmu-li odborníky, kteří žijí v dané lokalitě a mají znalost, jak třeba památkové situace v té oblasti, nebo otázku dostupnosti, když je to bezpečnost objektu hasicí, a přesunu je do jednoho úřadu, ten problém vyřeším a proces urychlím. Nestane se tak.

Už když vláda přišla s první verzí nového stavebního zákona, ozvalo se i z ostatních resortů, které postupem času byly jaksi obroušeny, zásadní výhrady k tomuto kroku. Co krok vzniku nového Nejvyššího stavebního úřadu znamená? Znamená to transformaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP