(16.20 hodin)
(pokračuje Arenberger)

Určitě se shodneme, že nejdůležitějším cílem je ochrana zdraví obyvatel. Chtěl bych ubezpečit, že Ministerstvo zdravotnictví nebrání vstupu inovativních léčiv do České republiky. Leží mi na srdci stejně jako vám zdravotní stav, a hlavně bezpečí našich občanů. Je nutno ale respektovat, že zavádění nových léků do léčebných postupů má své přesné dané postupy a je ošetřeno platnými zákony, které navzdory mimořádné době musíme nejen z důvodů bezpečnosti našich občanů dodržovat. Důraznější apelace na užití neregistrovaných léčivých přípravků není z pozice Ministerstva zdravotnictví vhodná. Lékařům i zdravotnickým zařízením je používání a aplikace těchto léčiv pouze doporučováno. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Pane ministře, vy jste mě evidentně neposlouchal, na co jsem se ptal. Telefonoval jste u toho, ale ta zásadní věc, na kterou jsem se ptal, že unikly informace z ÚZISu a SÚKLu, že Isoprinosine zvyšuje třikrát až čtyřikrát šanci na přežití. Ty informace unikly, mě by zajímalo, jak s nimi budete nakládat.

A moje otázka další, doplňující, zní: Signatáři petice Zdravého fóra, otevřeného dopisu lékařům a zdravotníkům, kteří získali dohromady 100 000 podpisů a které tento Parlament opakovaně odmítl veřejně projednat, mají zpracovány vědecké metody, jak tyto informace ověřit. Je připravena studie účinnosti Isoprinosinu, jsou připraveny statistické metody, jak z dat ÚZIS a SÚKLu získat informace, které tato tvrzení potvrdí, nebo vyvrátí. Podpoříte je? Sejdete se se signatáři petice, což jsou desítky a stovky lékařů, kteří svou odborností garantují profesionální přístup? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím o úklid řečniště. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Děkuji vám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týče klinického zkoušení, iniciativa musí být na držiteli licence nebo registrace, který takovéto hodnocení může zadat, a určitě, pokud proběhne taková žádost, tak Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv takovou studii podpoří.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před více než rokem oficiálně oznámilo vaše ministerstvo záměr na vyhlášení národní přírodní památky Soutok a představilo plán návrhu péče o toto významné území, a to na období let 2020 až 2028. Už také před rokem a půl byl vydán záměr na vyhlášení zvláště chráněného území pro národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy. Bohužel ani jedno se doposud neuskutečnilo, ačkoliv již proběhlo i připomínkové řízení. Vím, že připomínky zaslaly některé dotčené obce a Lesy České republiky a snad už v tuto chvíli by měly být vypořádány. Proč tedy stále nebyla vyhlášena národní přírodní památka Soutok ani Lanžhotské pralesy jako zvláště chráněné území?

Na ministra Tomana se již dříve obrátili zástupci odborných vědeckých společností s naléhavým apelem na ochranu této oblasti. Na internetu je veřejná petice s bezmála 10 000 podpisy, která apeluje na vládu, aby se náležitě zlepšila péče o toto unikátní území. Bohužel, pokročení v celém tomto formálním procesu je, zdá se, stále v nedohlednu. Ráda bych vás tedy požádala o informace, jak konkrétně postupuje proces vyhlášení národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a národní přírodní památky Soutok. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za ten dotaz. Vážená paní kolegyně, ona proběhla celá řada těch kroků, ale já musím říct, že bohužel, i pro mě bohužel, protože vždycky říkám, že život je krátký a je potřeba zvládnout spoustu věcí, ale samozřejmě ty administrativní, procesní kroky skutečně trvají poměrně dlouho. Napřed řeknu některá holá fakta. Vy už jste zmiňovala, jedná se o dvě oblasti, dvě lokality. Jedná se o národní přírodní rezervaci Lanžhotské pralesy, jejich celková rozloha je takřka 431 hektarů, záměr na vyhlášení byl oznámen už 25. října 2019, a větší, výrazně větší národní přírodní památku Soutok, která má celkovou rozlohu takřka 3 157 hektarů a záměr na vyhlášení byl oznámen 11. března 2020.

Nebylo pro nás překvapením, že samozřejmě záměr vyhlásit tato dvě malá zvláště chráněná území vyvolal poměrně zásadní připomínky, námitky, dotazy a trvalo mnoho měsíců, než byly vypořádány. A já říkám: tak jako v jiných oblastech, my se vždycky snažíme nejenom s Ministerstvem zemědělství, protože tady hospodaří samozřejmě Lesy České republiky jako klíčový hospodář, ale také s regionem, také s obcemi, s krajem. Ani tam to není jednoduché, protože se tam vyvíjely za tu dobu názory, mluvilo se o chráněné krajinné oblasti, dokonce se mluvilo o národním parku. Vždycky to vyvolalo nějakou odezvu, určitá politická reprezentace s tím souhlasila, zase jiná s tím vůbec nesouhlasila, prostě řekla, že to tam omezí to území. Samozřejmě, tam třeba i v části jsou aktivní Moravské naftové doly a další. Prostě bylo to tam docela komplikované.

Dnes je situace taková - máte správné informace - že v případě národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy, tak tam již byla vydána všechna rozhodnutí o námitkách v prvoinstančním řízení, kdy byly k rozhodnutím podány rozklady od dvou subjektů, jsou to Lesy České republiky a město Lanžhot. Tyto rozklady jsou dnes na sekretariátu rozkladové komise ministra, tedy mojí rozkladové komise, a rozkladová komise by o nich měla rozhodovat v horizontu příštích týdnů, měsíců, určitě maximálně prvních měsíců. Do rozkladové komise to jde tak, jak to samozřejmě přichází na ministerstvo datovou schránkou.

V případě té větší národní přírodní památky, tedy Soutok, tak tady již byla vydána většina rozhodnutí o námitkách v prvoinstančním řízení, ale ještě nebylo to prvoinstanční řízení zcela ukončeno. Nicméně máme už i tady vlastně první rozklad od města Lanžhot, tak v případě, jako tedy v tom prvním zvláště chráněném území, a rovněž už je u rozkladové komise. To znamená, o těchto třech rozkladech se bude v nejbližším období jednat a samozřejmě uvidíme, jak ty rozklady dopadnou a jak s nimi také budou ty strany spokojeny nebo nespokojeny. V tom druhém případě stále ještě probíhá jednání o námitkách, v tomto případě s Lesy České republiky a s Masarykovou univerzitou Brno.

A teď k tomu hlavnímu, co vás zajímá. Vzhledem k tomu a i vzhledem ke zkušenosti, kterou mají kolegové s tímto procesem, to znamená, jak rychle probíhá projednávání i u menších zvláště chráněných území, a tady to opravdu není jednoduché, tak očekáváme i vzhledem k tomu, že musí být vydány příslušné vyhlášky, musí být geodeticky zaměřeno území, na čemž už se samozřejmě pracuje, tak odhadujeme, že nejbližší možný termín pro vyhlášení obou území je někdy v druhém pololetí příštího roku, spíš bych řekl asi někde třetí, čtvrté čtvrtletí příštího roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP