Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

328.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

Požádám o to, aby pan ministr Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru zaujali místo o u stolku zpravodajů. (Hluk v sále.) A zároveň požádám, až se Sněmovna uklidní, pana ministra zemědělství Miroslava Tomana o slovo, ale udělit mu ho nemohu, protože je tady nesmírný hluk. (Hluk neustává.) Tak ještě jednou, kolegové a kolegyně. Prosím, diskuse, které se netýkají tisku 755, do předsálí! Jestli potřebujete vyhlásit přestávku, tak ať mi to předsedové klubů přijdou říct. (Hlas z pléna: Ticho! Vyčkává se.) Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych opětovně uvedl vládní návrh novely zákona č. 155/1998 Sb., o hnojivech. Návrh zákona provádí adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků Evropské unie na trh. Návrh zákona obsahuje také doprovodnou novelu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Dále se zákonem stanovuje povinnost vedení evidence o množství sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů.

Toto ustanovení má odloženou účinnost od 1. ledna 2022. Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 hektarů podle evidence využití zemědělské půdy, podle uživatelských vztahů, budou nově povinně vést evidenci podle zákona v elektronické podobě. Toto ustanovení má rovněž odloženou účinnost od 1. ledna 2022. Na základě poznatků z aplikační praxe je nově povinnou přílohou k žádosti a registraci hnojiva provozní řád zařízení na využívání odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 35. schůzi 13. května 2020 a doporučil svým usnesením návrh zákona schválit v předloženém znění.

Zemědělský výbor jako garanční projednal vládní návrh zákona také 11. května 2021 a přijal rovněž usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a otevírám rozpravu, i když nemám do ní žádnou přihlášku. Ještě tedy konstatuji, že pozměňovací návrhy (byly) uvedeny ve sněmovním tisku 755/3, který byl doručen 6. května 2021, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 755/4. Pokud se do rozpravy nikdo... Vidím pana poslance Petra Bendla z místa se hlásit - prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane ministře, pane předsedající, já bych chtěl okomentovat jenom jednu jedinou záležitost a ta se týká zavedení povinnosti vést elektronicky záznamy o hnojivech u farem nad 20 hektarů nebo zemědělcům nad 20 hektarů, o kterém jsme v podstatě ani nevěděli, proč je to zrovna 20, proč to není 50 nebo proč to není 70. Vím, že Agrární komora navrhovala ponechat těch 200. Vím, že Asociace soukromého zemědělství mluvila o 50 hektarech. Pozměňovací návrh, který tam dal pan kolega Kott, ten je na 20 hektarech, pořádně vlastně nevíme, proč. To je jediná pochybnost, kterou mám.

A pak chci opravdu ještě tady jednou na mikrofon říct, že doufám opravdu, že ten zákon nakonec nepovede k tomu, nebo doprovodná vyhláška, kterou tady nemáme k dispozici, nepovede k zákazu hnojení močovinou, protože si myslím, že by to bylo pro zemědělce špatně. Ale my jsme o tom vedli debatu na zemědělském výboru, předpokládám, že stanovisko pana ministra se nezměnilo v tom smyslu, že bude to možné za určitých podmínek v souladu s doporučením odborné veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Další do rozpravy pan poslanec Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, proč 20 hektarů? Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že - ukázali jsme to i v předchozím hlasování - že je třeba chránit životní prostředí, zemědělskou půdu. A nemyslím si, že evidenci by měly vést jenom velké zemědělské podniky a velcí farmáři. To, že už dnes vlastně je částečně pod kontrolou ať už v písemné, anebo v elektronické evidenci jak spotřeba hnojiv, tak chemických prostředků, které se používají na ochranu rostlin, tak se domnívám, že hranice 20 hektarů je odpovídající k tomu a je to hranice, která je nastavena podle evropské legislativy - jako malá farma.

Jsem si vědom toho, že ti, kteří hospodaří jakoby na vedlejší pracovní poměr, že chodí pracovat někam jinam a přivydělávají si nějakými hektary, tak pro ty by to bylo velice složité. Ale ti, kteří mají 20 hektarů a mají to jako hlavní výdělek, jako hlavní živnost, tak jsem přesvědčen o tom, že když už to dnes dělají v papírové formě, tak přechod na elektronickou formu pro ně nebude až tak zatěžující, a hlavně že se dostane pod kontrolu skutečně spotřeba jako taková, chemických prostředků a hnojiv, které na zemědělskou půdu používáme. To je vysvětlení, o které mě žádal v podstatě kolega Petr Bendl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kottovi. Ještě v rozpravě kolega Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Už jenom stručně, aby to snad nevypadalo, že se evidence hnojiv teprve teď zavádí. Oni ji vedou všichni, někteří, protože jsou v systému kontroly a musejí ji vést. My jim teď říkáme, že každý, kdo hospodaří na více než 20 hektarech, ji povinně musí vést elektronicky, a to je jediný rozdíl. Pravdou je, že to, co v Evropě považují za velkou farmu, jestli to je 20 hektarů, o čemž já mám pochybnosti, nicméně to není podstatné, průměrná velikost farem v České republice se v rámci Evropy zcela vymyká z nějakých historických důvodů, které tady není třeba rozebírat. Jenom si myslím, že to číslo mohlo být vstřícnější vůči těm menším, ale to už je asi detail.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru, a potom požádám o to pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo k proceduře.

 

Poslanec David Pražák: Dobré dopoledne, pane předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové. Procedura bude poměrně jednoduchá.

Za prvé budeme hlasovat pozměňovací návrhy A1 až A5, en bloc jedním hlasováním.

Za druhé pozměňovací návrhy B1.

Za třetí pozměňovací návrh B2.

Následuje pozměňovací návrh C.

A potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo výhradu k proceduře?

 

Pokud ne, proceduru schválíme v hlasování číslo 253, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro schválení procedury navržené zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 253, 167 přítomných, 148 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy začít, pane zpravodaji. Já nejdřív samozřejmě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Tak ještě jednou, ještě jednou jsem vás odhlásil. (Problém s hlasovacím zařízením.) Ještě jednou jsem vás odhlásil, protože zůstalo hlasování, kterým jsme schvalovali proceduru. Proto jsem vás odhlásil ještě jednou. Nyní se tedy přihlaste svými hlasovacími kartami a budeme jednat o prvním pozměňovacím návrhu, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji, pane předsedající, ano, prosím, budeme hlasovat...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment, pane zpravodaji! Kolega Bartošek. Už to funguje? Ještě ne. Tak prosím vás, ještě jednou vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Pan kolega Bartošek hlásí, že se nemohl přihlásit. Tak už jsou všichni spokojeni? Jsou přihlášeni k hlasovacímu zařízení? Je tomu tak. Tak první pozměňovací návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji, pane předsedající. Prosím nechat hlasovat pozměňovací návrh můj, Davida Pražáka, A1 až A5, en bloc jedním hlasováním. Jedná se o účinnost zákona a o změnu zákona o Státním pozemkovém úřadu, meliorace, budování a nejenom údržba.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 254. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 254, 159 přítomných, 159 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Nyní prosím hlasovat pozměňovací návrh kolegy Jana Pošváře pod písmenem B1. Jedná se vyškrtnout povinnost schvalování příkrmiště v havarijním plánu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 255, 159 přítomných, 144 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Nyní prosím hlasovat opět kolegu Jana Pošváře pod písmenem B2. Jedná se o pozměňovací návrh skladování hnojiv na stejné ploše již po třech letech, nikoliv po čtyřech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 256, přítomno 160, pro 141 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Prosím pozměňovací návrh kolegy Josefa Kotta, jak bylo zmiňováno, elektronická evidence hnojení nad 20 hektarů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 257. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 257, přítomno 161 poslanec, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, a můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 755, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 258 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 258, ze 163 přítomných 141 pro, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi zemědělství, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 328.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP