Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

14.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo. Prosím vás o klid, aby se pan ministr mohl v klidu vyjádřit. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Jak již bylo v rámci prvního čtení a při projednávání vládního návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví uvedeno, tento návrh usiluje o systémové ucelené právní zakotvení nových komponent a technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví, neboť stávající právní úprava je v této oblasti roztříštěná a existují pouze některé prvky zavádějící elektronizaci ve zdravotnictví, jako je například elektronická preskripce. Tento stav právní roztříštěnosti je zcela nevyhovující, neboť podoba dílčích právních úprav znemožňuje efektivní řízení systému elektronického zdravotnictví. Obzvláště zkušenosti posledních měsíců, posledního více než roku, při řešení epidemie onemocnění COVID-19 ukázaly nezbytnost elektronizace zdravotnictví a jejího legislativního ukotvení.

Existující statistické údaje v národních zdravotnických registrech zcela jednoznačně nejsou dostatečnou platformou pro zajištění efektivity zdravotnictví a jeho udržitelnost ani kvalitní a bezpečné poskytování zdravotních služeb do budoucna, a to včetně efektivního řešení pandemie, případně pandemií podobných infekčních onemocnění do budoucna.

Je také více než potřebné zajistit existenci v reálném čase dostupných a správných údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech, umožňujících jejich identifikaci. Tyto údaje budou jednou nasbírané a na jednom místě uložené, garantované ve své správnosti a chráněné podle pravidel GDPR. Vládní návrh zákona dále přinese posílení ochrany citlivých osobních údajů. Bude nastaven jednotný identitní prostor a bude zde jasná identifikace pacientů a zdravotnických pracovníků cestou nových bezvýznamových identifikátorů.

Poskytovatelé zdravotních služeb si budou moci cestou výměnné sítě garantované státem bezpečně předávat zdravotnickou dokumentaci vedenou v elektronické podobě, budou mít sjednocené přístupy ke všem službám a jejich práce se zefektivní a zrychlí. Bude platit to, že budou obíhat data, a nikoliv pacient. Profitovat budou samozřejmě zejména pacienti jako takoví, jelikož služby elektronického zdravotnictví usnadní kontrolu a posílení kvality zdravotní péče a zásadně přispějí k její dostupnosti, zejména tam, kde ji lze urychlit a usnadnit pomocí digitalizace agend.

Předložený vládní návrh zákona přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví, avšak nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví pomocí řady providerů včetně zapojení soukromého sektoru. Tento návrh skutečně řeší základní právní rámec, na který pak mohou být navázány další služby v oblasti elektronického zdravotnictví poskytované jak veřejnými subjekty, tak subjekty soukromými. Pro pacienta budou údaje o něm vedené v centrální infrastruktuře dostupné cestou portálu elektronického zdravotnictví stejně jako nabídka dalších služeb elektronického zdravotnictví.

Navrhovaný zákon obsahuje zejména základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

Dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování systému poskytování zdravotních služeb v České republice, a to zejména v současné době stižené pandemií onemocnění COVID-19, která - znovu opakuji - nám jednoznačně ukázala naprostou nezbytnost digitalizace českého zdravotnictví, potřebu sdílet data, samozřejmě bezpečně, a jsem přesvědčen o tom, že tento návrh přispěje ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování zdravotních služeb pro pacienty a i pro poskytovatele bude velmi komfortní, takže vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1163/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví, poslanec Rostislav Vyzula, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi krátce shrnout jednání ve zdravotním výboru. Jak zde bylo už řečeno, tak po prvním čtení, které bylo 9. 3. tohoto roku, byl zvolen garančním výborem zdravotní výbor. Ten se sešel na 85. schůzi dne 31. března tohoto roku a přijal 371. usnesení, které jste dostali. Já bych ho tady jenom krátce okomentoval. Usnesení říká:

"Po úvodním slovu ministra zdravotnictví doc. MUDr. Jana Blatného, zpravodajské zprávě poslance prof. Rostislava Vyzuly a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

l. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o elektronizaci zdravotnictví, sněmovní tisk 1163, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu." Byl přijat krátký pozměňovací návrh, víceméně technická úprava, kde v úvodní části ustanovení § 26 odst. 3 za slova "sociálních služeb je" doplnit slova "oprávněn využívat služby vytvářející důvěru podle". Tím pádem se ruší v § 26 odstavec 3 písm. a) a písm. b).

"II. Zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

III. Pověřuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny."

Toto je usnesení, které bylo přijato. K obsahu myslím není co říct. Pan ministr už všechno vysvětlil. Je to nesmírně důležitá právní norma. Já bych jenom chtěl v podstatě jako zpravodaj požádat o sloučení rozpravy s následujícím bodem 15 - elektronizace, související zdravotnické zákony, sněmovní tisk 1164, protože to spolu souvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O tom návrhu bychom neprodleně hlasovali. Svolám poslance. (Gong.) Tak myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zpravodaj Rostislav Vyzula navrhl, abychom sloučili obecnou rozpravu u sněmovního tisku 1163 a u sněmovního tisku 1164.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 437, přihlášeno 124 poslanců, pro 112, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Já tedy v tuto chvíli přeruším tisk 1163 a otevřu tisk 1164. Jedná se o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP