Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Teď tedy k onomu návrhu, který je změnovým zákonem k zákonu o elektronizaci zdravotnictví. Stručně si vás dovolím seznámit s jeho obsahem. Jak bylo uvedeno také opět v prvním čtení a při projednávání na výboru pro zdravotnictví, tento návrh obsahuje několik novel zákonů, v nichž jsou vyjádřeny návaznosti na instituty a postupy upravené zákonem o elektronizaci zdravotnictví. Jde o tyto zákony: zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách.

V návrhu novely zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy se oblast působnosti Ministerstva zdravotnictví doplňuje o elektronizaci zdravotnictví. Účelem úpravy návrhu zákona o archivnictví a spisové službě je sjednocení pravidel pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce při nakládání se zdravotnickou dokumentací, to je její převedení do režimu podle speciální právní úpravy, v tomto případě pod režim zákona o zdravotních službách. Dále se novelizuje zákon o nemocenském pojištění, umožňuje se České správě sociálního zabezpečení a služebnímu orgánu nemocenského pojištění využívat resortní systémové přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb, vydávané Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zároveň se umožňuje České správě sociálního zabezpečení používat dosavadní přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv před nabytím účinnosti novely zákona, a to za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře po dobu jejich platnosti. Týkalo se to a týká se to využívání takzvané eNeschopenky. Novelou zákona o léčivech se rovněž umožňuje zmíněné resortní systémové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb využívat v systému eRecept. Novelizuje se i zákon o zdravotních službách, zohledňuje se dopad zákona o elektronizaci do právní úpravy tohoto zákona.

Standardizací centrálního sběru zásadních dat o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotních službách a o kvalitě péče bude vybudována datová základna, která nastartuje zcela novou éru otevírání dat českého zdravotnictví. Dosud totiž v systému separovaných registrů a dílčích sběrů dat v různých institucích trpí celý systém neaktuálností a neúplností dostupných dat. Centrální zákon o elektronickém zdravotnictví posílí již ustavený národní zdravotnický informační systém a ten získá legislativní oporu k otvírání dat o zdravotních službách, jejich dostupnosti, o sítích poskytovatelů zdravotních služeb, kvalitě péče a podobně. To znamená, skutečně cílem je maximálně otevřít data, která takto jsou v národním zdravotnickém informačním systému sbírána. Za tímto účelem vládní návrh zákona definuje novou entitu, takzvané referenční resortní statistiky, čímž jsou myšleny právě na otevřených datech generované klíčové ukazatele a metriky ve výše uvedených oblastech. Agenda otevřených dat přestane být agendou dílčí, často vázanou jen na dočasné projekty, ale bude řízena na základě zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Tak že tolik k tomuto změnovému zákonu, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1164/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Rostislav Vyzula a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, garanční výbor zdravotní projednal tento tisk rovněž na 85. schůzi dne 31. března tohoto roku a vydal usnesení číslo 372 s tím, že:

"Po úvodním slovu ministra zdravotnictví doc. Jana Blatného a zpravodajské zprávě poslance prof. Rostislava Vyzuly a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, sněmovní tisk 1164;

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; a

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance prof. Rostislava Vyzulu, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny."

To je vše, žádné pozměňovací návrhy tam nebyly k tomuto přijaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám sloučenou rozpravu k oběma tiskům.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP