Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Vidím pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, že se připravuje. Já jen učiním zadost jednacímu řádu. Opakuji, že jsme ve druhém čtení. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ještě konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 983/2. Podle dohody je náhradníkem, ale schváleným, zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Lukáš Kolářík. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a teď udělím slovo panu místopředsedovi vlády. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tento návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jak bylo řečeno, byl projednán výborem pro bezpečnost, který přijal komplexní pozměňovací návrh.

Tím hlavním obsahem je, že ten návrh umožňuje Policii České republiky přístup do evidence nedoplatků orgánů Celní správy a přináší nové oprávnění policistů a celníků požadovat při kontrole vozidla úhradu nedoplatku řidiče nebo provozovatele vozidla na jejich pravomocné pokutě za dopravní přestupek, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu. V případě neuhrazení nedoplatku na místě kontroly je policista nebo celník oprávněn nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zadržet tabulky, registrační značky nebo zabránit vozidlu v jízdě použitím takzvané botičky. Tabulky, registrační značky budou vráceny nebo to vozidlo bude uvolněno pouze v případě, že ten nedoplatek bude uhrazen. Týká se to tedy nedoplatků na pravomocných pokutách za dopravní přestupky.

Na základě pozměňovacího návrhu se podobné oprávnění přisuzuje i strážníkům obecní policie, a to u nedoplatku za dopravní přestupky spáchané na území obce. Primárním cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Máme tady celou řadu notorických neplatičů, týká se to hlavně zahraničních řidičů, kteří často tranzitují Českou republikou a prostě ty pokuty neplatí. Pokud tento zákon schválíme, dáme policii do ruky velmi silný nástroj, jak tyto nedoplatky vymáhat. Já si od toho slibuji zvýšení bezpečnosti silničního provozu, takže to pokládám za velmi důležitý návrh zákona a prosím o jeho projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Požádám Lukáše Koláříka, aby nás jako zpravodaj výboru pro bezpečnost informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po úvodním vystoupení pana ministra jen doplním, že v rámci projednávání v podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a esbéesky a následně i ve výboru pro bezpečnost byly všemi přítomnými poslanci, a to napříč politickým spektrem bez rozdílu, přijaty pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro bezpečnost, a máte je k dispozici jako sněmovní tisk 983/2.

Jsou to změny, které jsou součástí vládního návrhu novely zákona o Policii České republiky ve sněmovním tisku 642. Znovu opakuji, že z tohoto tisku byly převzaty pouze novelizační body, na kterých byla při projednání v podvýboru i na výboru absolutní shoda. Není tam tedy nic z využívání informací od zpravodajských služeb České republiky a jejich použití jako důkazů v trestním řízení, což bylo kritizováno již na začátku projednávání tohoto tisku, byť to není jeho součástí. Oprávnění k zadržování tabulek, registračních značek, které se novelou dává Policii České republiky a Celní správě, by z logiky věci měla mít i obecní policie, která na tomto úseku plní svoje úkoly jako policie, a díky personálním problémům policie dokonce i daleko častěji. Tolik ve stručnosti pozměňovací návrhy přijaté výborem pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu ve druhém čtení, nejprve obecnou, a do té mám přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr se mě ptal, jestli mu to jdu zničit. Nejdu mu to zničit úplně, ale jdu spáchat legislativní zločin, to přiznávám zcela otevřeně.

Jde o problém, že tak, jak se nám chýlí Sněmovna ke konci, se některé věci fakt nestíhají vůbec projednávat. Já si nejsem jist, jestli přijde na přetřes mezinárodní trestní spolupráce. Možná že ano, ten návrh případně podám i k ní. Ale je tady bohužel jedno důležité téma, které, si myslím, že musí být vyřešeno, a nakonec zákon o policii mi přišel, že je bohužel nejblíž. Jedná se o téma trestů, které byly v posledním tři čtvrtě roce vynášeny a ještě možná budou vynášeny soudy nižších stupňů ve věci zejména krádeží spáchaných v době nouzového stavu, kdy padají přemrštěné tresty, protože je to prostě vykládáno tak, jak to bylo původně myšleno, že pokud někdo plení území zaplavené záplavami nebo něčím podobným nebo po požáru, tak má být potrestán vyšším způsobem, než když se tak činí v normální době. Ale bohužel tentokrát, jak jsme měli celé to dlouhé období nouzového stavu, do toho spadla celá řada lidí, kteří s tím fakt nemají nic společného. A jestli někdo kradl roušky, tak pro mě za mě, ať je potrestán vyšším trestem, ale jestli padají tříleté tresty za několik housek nebo vibrátor nebo něco podobného, tak se mi to zdá fakt trošku kruté.

V nějaké diskusi s Ministerstvem spravedlnosti a s Nejvyšším soudem jsme dospěli k možnému řešení, že pokud ministryně spravedlnosti podá stížnosti pro porušení zákona, tak Nejvyšší soud je připraven je poměrně rychle projednávat, ale problém dnes spočívá ve skutečnosti, že Nejvyšší soud musí stížnosti pro porušení zákona projednávat ve veřejném jednání, a takové veřejné jednání znamená, že musí být nařízeno, musí na to být zasedací místnost, musí na to být vymezený čas a prostor.

Dneska je situace taková, že Nejvyšší soud má přibližně dvě zasedací místnosti a obecně řeší takových stížností pro porušení zákona ročně do stovky. Dá se předpokládat, že těch vynesených přehnaných trestů je mnoho stovek, některé odhady říkají až 1 500. Proto se převzala - a načítám k tomuto návrhu zákona - úprava, která je mimochodem už dohodnuta v trestních komisích i pro příští trestní řád a neměla by vyvolávat žádné velké komplikace napříč odbornou veřejností, že stížnosti pro porušení zákona, pokud jim bude vyhověno, mohou být v neveřejném řízení a budou jenom vyvěšeny na úřední desce soudu. Nejvyššímu soudu by to výrazně zjednodušilo situaci a umožnilo by to, že by ty věci byl schopen rozhodovat v reálném čase, a to v poměrně krátkém čase.

A ještě nezapomeňme na to, že řada lidí, kteří byli odsouzení tímto - já nechci říct - nespravedlivým, ale přinejmenším ne úplně správným vůči nim způsobem, v těch věznicích ten čas tráví. To není o tom, že přezkoumáme - a přezkoumáme možná za dva, za tři roky - nějaký víceméně pofiderní rozsudek nebo něco, co na toho člověka bezprostředně nedopadá, ale že přezkoumáme situaci lidí, kteří sedí ve vězení.

Proto si dovoluji - a vím, že se na mě pan ministr bude trochu zlobit, a otevřeně přiznávám, že se jedná o přílepek, ale myslím si, že vycházející z postcovidové situace, a proto by v ní pro něj mohlo být nějaké pochopení - předložit novelu trestního řádu, která přesně to, co jsem teď popisoval, by měla řešit. Pokud se dostane i na tisk 963, což je mezinárodní trestní spolupráce, předložím ho i k němu, pak bychom se mohli rozhodnout, ke kterému se hodí více či méně, ale tady jsem si byl jist, že pan ministr vnitra si zákon o policii protlačí. Proto jsem se dovolil i k tomuto přidat tento návrh a myslím, že to s tím fakt jako... že to souvisí jak s činností policejních orgánů, tak s tím, že jsme v nějaké situaci postcovidové. Nechtělo se mi to lepit k bankám nebo k něčemu podobnému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. O slovo se v rozpravě přihlásil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jenom poznámku. Rozumím motivaci kolegy Bendy, rozumím tomu, že to je problém. Jenom upozorňuji na to, že jak je ustavena praxe v Senátu, tak jsem si skoro stoprocentně jist, že byť to v případě schválení takovéhoto návrhu byl důvod pro Senát, aby nám to vrátil, což by mohlo ohrozit platnost tohoto zákona, a já bych byl nerad, aby kvůli dobře míněné změně, nicméně komplikované, pokračovalo to, že zahraniční řidiči se teď našim policistům smějí a pokuty jim házejí pod nohy. Takže já bych chtěl hovořit pana poslance Bendu - máme čas do třetího čtení - aby tedy buď zvážil, zda je opravdu nutné to tam dávat, anebo aby se pokusil tedy najít nějakou dohodu se Senátem, že v případě, že to projde, tento pozměňovací návrh, tak to nebude důvodem ke vrácení tohoto tisku zpátky do Sněmovny. To je prosba z mojí strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál v rozpravě obecné? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Závěrečná slova - není zájem.

Můžeme otevřít rozpravu podrobnou, kterou zahajuji. Připomínám, že pozměňovací návrhy, ale i jiné návrhy předložené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prvním přihlášeným je tak, jak avizoval, pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se tedy hlásím k sněmovnímu dokumentu 8636, což je přesně to, co jsem popisoval v obecné rozpravě. Panu ministrovi slibuji, že se pokusím využít svého řekněme vřelejšího vztahu k řadě senátorů, protože tam dlouhá léta v různých pozicích docházím, a pokusit se i je přesvědčit a případně i zapojit představitele Nejvyššího soudu, aby je přesvědčili, že se jedná o věc, která je potřebná a užitečná a vyplývá ze situace, která dnes vznikla, že to není něco, co jsme si náhle vymysleli a náhle potřebujeme řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Nepadl žádný návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání ani na zkrácení lhůty pro třetí čtení, aby se garanční výbor zákonem nezabýval. Pokud není zájem o závěrečná slova, mohu druhé čtení ukončit. Zájem není, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 36.

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP